6h of Monza - 20.3.2021

# name car class gap best lap laps
1 Elmar Kurbanov / Igor Murdasov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 1:47.022 1:47.022 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Elmar Kurbanov 3:20.593 2:01.774 0:40.110 0:38.709
2. Elmar Kurbanov 1:47.262 0:34.839 0:37.647 0:34.776
3. Elmar Kurbanov 1:47.217 0:35.025 0:37.497 0:34.695
4. Elmar Kurbanov 1:47.022 0:34.830 0:37.572 0:34.620
2 Aleksandr Rumiantsev / Aleksey Verhovtsev / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:00.477 1:47.499 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksey Verhovtsev 3:15.661 1:59.602 0:39.657 0:36.402
2. Aleksey Verhovtsev 1:48.471 0:35.250 0:38.178 0:35.043
3. Aleksey Verhovtsev 1:48.003 0:35.208 0:37.770 0:35.025
4. Aleksey Verhovtsev 1:47.499 0:34.803 0:37.674 0:35.022
3 Denis Pimenov / Alexander Fedotov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.332 1:48.354 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Pimenov 7:28.966 6:14.347 0:38.625 0:35.994
2. Denis Pimenov 1:48.354 0:34.992 0:38.031 0:35.331
4 Alexey Derjavin / Maxim Lunyov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.440 1:48.462 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 3:26.143 2:01.513 0:41.004 0:43.626
2. Maxim Lunyov 4:20.022 3:05.538 0:38.907 0:35.577
3. Maxim Lunyov 1:48.462 0:35.097 0:38.397 0:34.968
5 Aleksandr Baikov / Ilya Dudnitsyn / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.449 1:48.471 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Baikov 2:49.765 1:27.403 0:39.024 0:43.338
2. Ilya Dudnitsyn 5:34.782 4:19.488 0:39.879 0:35.415
3. Ilya Dudnitsyn 1:48.471 0:34.992 0:38.193 0:35.286
6 Alexander Faley / Max Khomazyuk / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:02.292 1:49.314 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Faley 4:29.188 3:13.864 0:39.348 0:35.976
2. Alexander Faley 1:49.836 0:35.577 0:38.733 0:35.526
3. Alexander Faley 1:49.314 0:35.634 0:38.325 0:35.355
4. Alexander Faley 1:50.736 0:36.354 0:38.982 0:35.400
7 Stanislav Repakov / Dmitry Gorodetsky / Maksim Morozov / Bentley Continental GT3 gt3 +00:02.418 1:49.440 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Stanislav Repakov 7:26.491 6:11.467 0:39.012 0:36.012
2. Stanislav Repakov 1:49.866 0:35.808 0:38.361 0:35.697
3. Stanislav Repakov 1:49.440 0:35.487 0:38.328 0:35.625
8 Arthur Levchenko / Eugene Vinogradov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:03.156 1:50.178 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Arthur Levchenko 7:03.424 5:47.986 0:39.312 0:36.126
2. Arthur Levchenko 1:50.178 0:35.610 0:38.556 0:36.012
9 Igor Akifyev / Alexey Lomkin / Mikhail Gridnev / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:36.625 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Lomkin 3:37.462 2:21.700 0:39.375 0:36.387
2. Alexey Lomkin 1:59.217 0:35.451 0:38.580 0:45.186
3. Alexey Lomkin 3:37.581 2:22.752 0:38.925 0:35.904
10 Igor Tchoursinov / Alexander Samoylov / Dmytro Skok / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +29:36.625 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Samoylov 5:09.562 3:53.815 0:39.834 0:35.913
2. Alexander Samoylov 1:56.730 0:35.835 0:38.856 0:42.039
11 Alexey Kazymov / Pavel Daniluk / Dmitriy Poteshkin / Mercedes AMG GT3 gt3 +29:36.625 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Poteshkin 4:34.306 3:16.426 0:41.667 0:36.213
2. Dmitriy Poteshkin 3:33.573 2:18.846 0:39.153 0:35.574
3. Dmitriy Poteshkin 1:49.803 0:35.310 0:38.706 0:35.787
12 Alexandr Maslov / oleg rudnev / Alexander Gorokhov / Mercedes AMG GT3 gt3 +29:36.625 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexandr Maslov 6:57.694 5:29.608 0:42.171 0:45.915
13 Yevhen Gomonyuk / Mikhail Pogrebnyak / Victor Gorik / Mercedes AMG GT3 gt3 +29:36.625 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Yevhen Gomonyuk 4:06.829 2:32.812 0:39.423 0:54.594
14 Igor Prilepskiy / Valerii Marushchenko / Alexander Romanenko / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +29:36.625 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Prilepskiy 3:00.346 1:33.385 0:41.499 0:45.462
2. Valerii Marushchenko 3:03.228 1:40.359 0:38.868 0:44.001
3. Alexander Romanenko 3:05.055 1:41.922 0:39.108 0:44.025
15 Anton SHmatko / Stanislav Kryukov / Lexus RC F GT3 gt3 +29:36.625 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton SHmatko 5:29.275 3:56.644 0:44.946 0:47.685
16 George Enukidze / sergei fedorov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:36.625 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. George Enukidze 2:59.446 1:44.161 0:39.471 0:35.814
17 Aleksey Listratov / Aleksandr Vanin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +29:36.625 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksey Listratov 2:55.291 1:24.445 0:43.470 0:47.376
2. Aleksey Listratov 2:39.436 1:14.575 0:40.416 0:44.445
18 Alexandr Yarin / Leonid Makovkin / Dmitry Muhin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +29:36.625 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexandr Yarin 4:50.311 3:22.618 0:41.439 0:46.254
2. Dmitry Muhin 3:12.582 1:51.177 0:39.039 0:42.366
3. Dmitry Muhin 1:50.778 0:35.286 0:38.724 0:36.768
19 Ivan Gagarinov / Ratmir Shaiakhmetov / Bentley Continental GT3 gt3 +29:36.625 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Gagarinov 2:53.536 1:22.714 0:40.287 0:50.535
2. Ratmir Shaiakhmetov 3:37.395 2:12.921 0:40.095 0:44.379
3. Ivan Gagarinov 3:18.666 2:02.106 0:40.047 0:36.513
20 Valerii Mikhailovskii / Nazar Khrushch / Maksim Lavrushin / Mercedes AMG GT3 gt3 +29:36.625 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Valerii Mikhailovskii 2:37.741 1:08.944 0:41.373 0:47.424
21 Mikhail Bykov / Vladimir Ivanov / Mercedes AMG GT3 gt3 +29:36.625 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 2:33.184 1:19.318 0:38.394 0:35.472
# name car class gap best lap laps
1 Elmar Kurbanov / Igor Murdasov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 1:52.392 1:52.392 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Elmar Kurbanov 5:18.996 3:55.854 0:40.110 0:43.032
2. Elmar Kurbanov 1:53.073 0:36.042 0:39.921 0:37.110
3. Elmar Kurbanov 1:52.662 0:36.051 0:39.882 0:36.729
4. Elmar Kurbanov 4:01.590 2:43.365 0:40.317 0:37.908
5. Elmar Kurbanov 1:52.560 0:35.925 0:39.804 0:36.831
6. Elmar Kurbanov 4:07.365 2:44.916 0:39.927 0:42.522
7. Elmar Kurbanov 1:52.392 0:35.904 0:39.564 0:36.924
8. Elmar Kurbanov 1:59.142 0:36.030 0:39.921 0:43.191
2 Mikhail Bykov / Vladimir Ivanov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:00.129 1:52.521 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 12:30.855 11:07.305 0:40.359 0:43.191
2. Mikhail Bykov 1:53.646 0:36.096 0:39.897 0:37.653
3. Mikhail Bykov 1:53.325 0:36.447 0:39.612 0:37.266
4. Mikhail Bykov 1:52.761 0:36.012 0:39.795 0:36.954
5. Mikhail Bykov 1:52.623 0:35.865 0:39.927 0:36.831
6. Mikhail Bykov 2:56.505 1:39.375 0:39.618 0:37.512
7. Mikhail Bykov 1:52.521 0:36.018 0:39.507 0:36.996
8. Mikhail Bykov 1:54.474 0:36.285 0:40.083 0:38.106
9. Mikhail Bykov 1:53.700 0:36.078 0:40.476 0:37.146
3 Alexey Petukhov / Evgen Prohorenko / Pavel Sorokin / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:00.252 1:52.644 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Petukhov 13:58.783 12:39.421 0:41.190 0:38.172
2. Alexey Petukhov 1:54.162 0:36.375 0:40.350 0:37.437
3. Alexey Petukhov 4:14.310 2:56.289 0:40.431 0:37.590
4. Alexey Petukhov 1:53.232 0:36.246 0:39.678 0:37.308
5. Alexey Petukhov 1:53.643 0:36.450 0:39.933 0:37.260
6. Alexey Petukhov 1:53.262 0:35.982 0:39.789 0:37.491
7. Alexey Petukhov 3:36.780 2:07.869 0:44.877 0:44.034
8. Alexey Petukhov 1:52.644 0:35.931 0:39.672 0:37.041
9. Alexey Petukhov 1:52.920 0:36.078 0:39.741 0:37.101
4 Oleg Erkulev / Alexander Kramarskiy / Bakbergen Mirmanov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:00.297 1:52.689 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Oleg Erkulev 15:44.839 14:25.636 0:41.448 0:37.755
2. Oleg Erkulev 1:53.217 0:36.096 0:40.233 0:36.888
3. Oleg Erkulev 4:43.596 3:24.201 0:40.212 0:39.183
4. Oleg Erkulev 1:53.424 0:36.267 0:39.609 0:37.548
5. Oleg Erkulev 1:52.689 0:35.997 0:39.663 0:37.029
6. Oleg Erkulev 3:03.951 1:43.965 0:40.263 0:39.723
7. Oleg Erkulev 1:52.743 0:35.835 0:39.966 0:36.942
5 Artem Voskovsky / Alexander Kostin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.429 1:52.821 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Kostin 10:06.217 8:47.023 0:41.079 0:38.115
2. Alexander Kostin 1:53.802 0:36.714 0:39.960 0:37.128
3. Alexander Kostin 1:53.634 0:36.936 0:39.738 0:36.960
4. Alexander Kostin 1:53.193 0:36.303 0:39.828 0:37.062
5. Alexander Kostin 1:52.821 0:36.474 0:39.492 0:36.855
6. Alexander Kostin 3:28.320 2:11.580 0:39.789 0:36.951
7. Alexander Kostin 1:52.821 0:36.324 0:39.705 0:36.792
8. Alexander Kostin 2:00.468 0:36.441 0:44.103 0:39.924
6 Nikita Bogoroditskiy / Denis Strelnikov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:00.474 1:52.866 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Bogoroditskiy 13:42.508 12:18.586 0:40.938 0:42.984
2. Nikita Bogoroditskiy 1:53.334 0:36.084 0:40.242 0:37.008
3. Nikita Bogoroditskiy 1:58.704 0:35.979 0:41.133 0:41.592
4. Nikita Bogoroditskiy 4:04.173 2:45.282 0:40.260 0:38.631
5. Nikita Bogoroditskiy 1:52.866 0:35.892 0:40.029 0:36.945
6. Nikita Bogoroditskiy 1:53.859 0:35.283 0:40.461 0:38.115
7. Nikita Bogoroditskiy 2:40.236 1:21.966 0:40.140 0:38.130
8. Nikita Bogoroditskiy 1:52.974 0:36.066 0:40.005 0:36.903
7 Stanislav Skakunov / George Sazonov / Evgeny Afanasyev / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.585 1:52.977 8
# name lap time s1 s2 s3
1. George Sazonov 14:13.345 12:53.719 0:40.788 0:38.838
2. George Sazonov 1:54.303 0:36.321 0:40.032 0:37.950
3. George Sazonov 1:53.985 0:36.369 0:40.113 0:37.503
4. George Sazonov 1:53.256 0:36.159 0:39.855 0:37.242
5. George Sazonov 1:53.940 0:36.297 0:39.945 0:37.698
6. George Sazonov 1:52.977 0:36.246 0:39.576 0:37.155
7. George Sazonov 2:40.053 1:18.615 0:40.161 0:41.277
8. George Sazonov 1:53.232 0:36.219 0:39.786 0:37.227
8 Alexander Faley / Max Khomazyuk / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:00.588 1:52.980 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Faley 3:01.410 1:37.215 0:41.010 0:43.185
2. Alexander Faley 1:54.297 0:36.393 0:40.335 0:37.569
3. Alexander Faley 1:53.502 0:35.958 0:40.203 0:37.341
4. Alexander Faley 1:53.097 0:35.895 0:39.972 0:37.230
5. Alexander Faley 1:52.980 0:35.964 0:39.870 0:37.146
6. Alexander Faley 4:09.564 2:48.516 0:40.764 0:40.284
7. Alexander Faley 1:53.271 0:35.202 0:40.377 0:37.692
8. Alexander Faley 1:57.126 0:35.841 0:40.254 0:41.031
9. Alexander Faley 1:52.995 0:36.084 0:39.768 0:37.143
9 Alexei Ujegov / Konstantin Voronin / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:00.624 1:53.016 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexei Ujegov 14:42.874 13:18.055 0:41.334 0:43.485
2. Alexei Ujegov 1:53.952 0:36.192 0:40.290 0:37.470
3. Alexei Ujegov 4:43.251 3:16.647 0:47.952 0:38.652
4. Alexei Ujegov 1:54.081 0:36.507 0:40.176 0:37.398
5. Alexei Ujegov 1:53.016 0:36.045 0:39.957 0:37.014
6. Alexei Ujegov 4:03.219 2:45.777 0:40.332 0:37.110
7. Alexei Ujegov 1:53.706 0:36.300 0:40.323 0:37.083
10 Denis Pimenov / Alexander Fedotov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:00.630 1:53.022 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Pimenov 4:07.035 2:42.837 0:41.004 0:43.194
2. Denis Pimenov 1:54.357 0:36.279 0:40.812 0:37.266
3. Denis Pimenov 3:45.816 2:27.960 0:40.605 0:37.251
4. Denis Pimenov 1:53.955 0:36.156 0:40.371 0:37.428
5. Denis Pimenov 1:53.022 0:35.961 0:39.984 0:37.077
6. Denis Pimenov 1:53.271 0:36.177 0:39.945 0:37.149
7. Denis Pimenov 4:13.884 2:55.338 0:40.530 0:38.016
11 Alexander Shchinov / Evgeniy Zayarniy / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.654 1:53.046 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Shchinov 14:32.410 13:07.795 0:40.818 0:43.797
2. Alexander Shchinov 1:54.171 0:36.732 0:40.023 0:37.416
3. Alexander Shchinov 1:54.111 0:36.474 0:40.386 0:37.251
4. Alexander Shchinov 1:53.508 0:36.381 0:40.077 0:37.050
5. Alexander Shchinov 2:38.901 1:20.352 0:40.314 0:38.235
6. Alexander Shchinov 1:53.463 0:36.357 0:39.921 0:37.185
7. Alexander Shchinov 1:56.580 0:36.633 0:41.862 0:38.085
8. Alexander Shchinov 1:53.046 0:36.375 0:39.603 0:37.068
9. Alexander Shchinov 1:55.554 0:36.213 0:40.719 0:38.622
12 Pavel Fridland / Andrei Rudey / Jaguar G3 gt3 +00:00.759 1:53.151 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 14:12.064 12:46.627 0:42.216 0:43.221
2. Pavel Fridland 1:54.417 0:36.825 0:40.149 0:37.443
3. Pavel Fridland 1:54.015 0:36.075 0:40.671 0:37.269
4. Pavel Fridland 1:53.451 0:36.018 0:39.873 0:37.560
5. Pavel Fridland 3:02.268 1:42.360 0:40.752 0:39.156
6. Pavel Fridland 1:53.646 0:36.117 0:40.107 0:37.422
7. Pavel Fridland 1:53.400 0:36.069 0:39.804 0:37.527
8. Pavel Fridland 1:53.610 0:36.285 0:40.149 0:37.176
9. Pavel Fridland 1:53.151 0:36.213 0:39.705 0:37.233
13 Max Sannikov / Vasily Pudyakov / Naz Addati / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:00.852 1:53.244 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Max Sannikov 14:49.270 13:25.429 0:41.751 0:42.090
2. Max Sannikov 1:54.900 0:36.897 0:40.344 0:37.659
3. Max Sannikov 1:54.423 0:36.399 0:40.419 0:37.605
4. Max Sannikov 1:54.090 0:36.348 0:40.125 0:37.617
5. Max Sannikov 1:53.811 0:36.303 0:40.314 0:37.194
6. Max Sannikov 1:53.244 0:36.180 0:40.032 0:37.032
7. Max Sannikov 2:49.404 1:29.610 0:40.446 0:39.348
8. Max Sannikov 1:54.804 0:36.330 0:40.650 0:37.824
9. Max Sannikov 1:53.805 0:36.192 0:40.029 0:37.584
10. Max Sannikov 2:03.861 0:36.597 0:41.781 0:45.483
14 Vladislav Bondarev / Igor Ornst / Maksim Protasov / Lexus RC F GT3 gt3 +00:00.906 1:53.298 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladislav Bondarev 15:49.171 14:30.151 0:41.472 0:37.548
2. Vladislav Bondarev 1:53.343 0:35.940 0:40.104 0:37.299
3. Vladislav Bondarev 3:33.288 2:13.854 0:40.386 0:39.048
4. Vladislav Bondarev 1:53.541 0:36.030 0:40.293 0:37.218
5. Vladislav Bondarev 1:53.835 0:35.991 0:40.059 0:37.785
6. Vladislav Bondarev 1:53.808 0:36.063 0:40.635 0:37.110
7. Vladislav Bondarev 1:53.298 0:36.036 0:40.191 0:37.071
8. Vladislav Bondarev 1:53.487 0:36.048 0:40.131 0:37.308
15 Igor Tchoursinov / Alexander Samoylov / Dmytro Skok / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.957 1:53.349 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Samoylov 8:35.511 7:17.184 0:40.602 0:37.725
2. Alexander Samoylov 1:53.808 0:36.252 0:40.170 0:37.386
3. Alexander Samoylov 1:54.525 0:36.318 0:40.572 0:37.635
4. Alexander Samoylov 1:53.349 0:36.297 0:39.894 0:37.158
5. Alexander Samoylov 2:46.698 1:28.677 0:40.848 0:37.173
6. Alexander Samoylov 1:54.051 0:36.189 0:40.632 0:37.230
7. Alexander Samoylov 1:53.604 0:36.117 0:39.936 0:37.551
8. Alexander Samoylov 2:00.642 0:36.201 0:40.224 0:44.217
16 Azat Shaihin / Pavel Fedyanin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.984 1:53.376 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Azat Shaihin 12:24.838 10:59.557 0:41.256 0:44.025
2. Azat Shaihin 1:53.898 0:36.294 0:40.329 0:37.275
3. Azat Shaihin 1:53.766 0:36.726 0:39.942 0:37.098
4. Azat Shaihin 4:05.922 2:46.488 0:40.809 0:38.625
5. Azat Shaihin 1:53.490 0:36.183 0:40.014 0:37.293
6. Azat Shaihin 2:53.241 1:35.379 0:40.371 0:37.491
7. Azat Shaihin 1:53.376 0:36.273 0:39.873 0:37.230
8. Azat Shaihin 1:53.406 0:36.591 0:39.789 0:37.026
17 Arthur Levchenko / Eugene Vinogradov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.041 1:53.433 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Arthur Levchenko 7:22.332 6:01.701 0:40.890 0:39.741
2. Arthur Levchenko 1:54.612 0:36.780 0:40.194 0:37.638
3. Arthur Levchenko 1:54.075 0:36.546 0:39.969 0:37.560
4. Arthur Levchenko 1:53.433 0:36.261 0:39.819 0:37.353
5. Arthur Levchenko 3:16.188 1:57.813 0:40.257 0:38.118
6. Arthur Levchenko 1:53.532 0:36.345 0:39.783 0:37.404
7. Arthur Levchenko 1:54.897 0:36.276 0:39.546 0:39.075
8. Arthur Levchenko 1:54.075 0:36.036 0:39.633 0:38.406
18 Stanislav Repakov / Dmitry Gorodetsky / Maksim Morozov / Bentley Continental GT3 gt3 +00:01.128 1:53.520 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Stanislav Repakov 8:34.458 7:16.239 0:40.491 0:37.728
2. Stanislav Repakov 1:54.510 0:36.858 0:39.963 0:37.689
3. Stanislav Repakov 2:52.755 1:34.563 0:40.419 0:37.773
4. Stanislav Repakov 1:54.810 0:36.699 0:40.509 0:37.602
5. Stanislav Repakov 1:54.210 0:36.525 0:40.251 0:37.434
6. Stanislav Repakov 1:53.520 0:36.246 0:39.906 0:37.368
7. Stanislav Repakov 2:00.921 0:36.177 0:40.320 0:44.424
19 Mindaugas Bartusevicius / Regimantas Milius / Andrej Timofejev / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.179 1:53.571 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Mindaugas Bartusevicius 15:02.257 13:41.971 0:41.220 0:39.066
2. Mindaugas Bartusevicius 1:55.785 0:36.498 0:40.749 0:38.538
3. Mindaugas Bartusevicius 1:54.159 0:36.534 0:40.431 0:37.194
4. Mindaugas Bartusevicius 3:24.099 2:04.119 0:41.103 0:38.877
5. Mindaugas Bartusevicius 3:52.956 2:33.819 0:40.302 0:38.835
6. Mindaugas Bartusevicius 1:58.392 0:36.816 0:41.229 0:40.347
7. Mindaugas Bartusevicius 1:54.027 0:36.453 0:40.281 0:37.293
8. Mindaugas Bartusevicius 1:53.571 0:36.471 0:39.840 0:37.260
20 Konstantin Volkov / Dmitry Polyakov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.218 1:53.610 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Volkov 14:57.358 13:35.887 0:42.060 0:39.411
2. Konstantin Volkov 1:55.161 0:36.471 0:40.974 0:37.716
3. Konstantin Volkov 1:57.765 0:38.244 0:41.604 0:37.917
4. Konstantin Volkov 1:54.261 0:36.240 0:40.425 0:37.596
5. Konstantin Volkov 1:54.177 0:36.393 0:40.308 0:37.476
6. Konstantin Volkov 1:53.751 0:36.168 0:40.167 0:37.416
7. Konstantin Volkov 1:53.682 0:36.390 0:40.122 0:37.170
8. Konstantin Volkov 1:53.610 0:36.324 0:40.089 0:37.197
21 Platon Kuprianov / Alexander Omelyan / Sergey Raves / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.227 1:53.619 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Platon Kuprianov 6:18.289 4:57.025 0:38.994 0:42.270
2. Platon Kuprianov 1:55.167 0:36.768 0:40.917 0:37.482
3. Platon Kuprianov 3:21.141 2:02.796 0:40.461 0:37.884
4. Platon Kuprianov 1:54.816 0:36.993 0:40.176 0:37.647
5. Platon Kuprianov 1:54.525 0:36.234 0:40.518 0:37.773
6. Platon Kuprianov 3:04.524 1:43.845 0:41.244 0:39.435
7. Platon Kuprianov 1:54.471 0:36.573 0:40.659 0:37.239
8. Platon Kuprianov 1:53.619 0:36.255 0:40.134 0:37.230
9. Platon Kuprianov 1:55.743 0:37.218 0:40.677 0:37.848
22 Makar Biziakov / Aleksandr Meshalkin / Mark Markov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:01.275 1:53.667 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Meshalkin 8:18.994 6:54.334 0:41.457 0:43.203
2. Aleksandr Meshalkin 1:55.665 0:36.918 0:40.917 0:37.830
3. Aleksandr Meshalkin 1:56.730 0:38.088 0:40.671 0:37.971
4. Aleksandr Meshalkin 1:54.960 0:36.573 0:40.434 0:37.953
5. Aleksandr Meshalkin 1:55.551 0:36.534 0:41.157 0:37.860
6. Aleksandr Meshalkin 1:55.116 0:36.903 0:40.242 0:37.971
7. Aleksandr Meshalkin 2:45.117 1:20.946 0:40.437 0:43.734
8. Aleksandr Meshalkin 1:54.366 0:36.222 0:40.509 0:37.635
9. Aleksandr Meshalkin 1:53.886 0:36.051 0:40.164 0:37.671
10. Aleksandr Meshalkin 1:53.667 0:36.246 0:39.960 0:37.461
23 Vladimir Shumilov / Aleksandr Zaytsev / Yiurii Hitrov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.410 1:53.802 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Shumilov 15:37.516 14:11.593 0:42.852 0:43.071
2. Vladimir Shumilov 1:54.375 0:36.741 0:40.215 0:37.419
3. Vladimir Shumilov 1:54.723 0:36.612 0:40.677 0:37.434
4. Vladimir Shumilov 1:53.955 0:36.507 0:40.104 0:37.344
5. Vladimir Shumilov 3:08.070 1:46.032 0:42.024 0:40.014
6. Vladimir Shumilov 1:54.630 0:36.735 0:40.542 0:37.353
7. Vladimir Shumilov 1:53.760 0:36.465 0:39.849 0:37.446
8. Vladimir Shumilov 1:53.802 0:36.711 0:40.014 0:37.077
24 Igor Akifyev / Alexey Lomkin / Mikhail Gridnev / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.485 1:53.877 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Lomkin 5:06.162 3:41.427 0:41.124 0:43.611
2. Alexey Lomkin 1:56.379 0:36.888 0:41.907 0:37.584
3. Alexey Lomkin 1:55.134 0:36.792 0:40.539 0:37.803
4. Alexey Lomkin 2:04.104 0:36.600 0:40.701 0:46.803
5. Alexey Lomkin 2:59.502 1:37.992 0:40.917 0:40.593
6. Alexey Lomkin 1:54.819 0:36.315 0:40.575 0:37.929
7. Alexey Lomkin 1:55.698 0:36.963 0:41.046 0:37.689
8. Alexey Lomkin 1:54.111 0:36.333 0:40.452 0:37.326
9. Alexey Lomkin 1:53.877 0:36.186 0:40.596 0:37.095
25 Aleksey Listratov / Aleksandr Vanin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.512 1:53.904 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Vanin 8:32.932 7:12.685 0:41.403 0:38.844
2. Aleksandr Vanin 2:00.669 0:37.368 0:44.616 0:38.685
3. Aleksandr Vanin 2:05.925 0:37.482 0:42.504 0:45.939
4. Aleksey Listratov 4:26.610 3:06.684 0:40.710 0:39.216
5. Aleksey Listratov 1:54.696 0:36.567 0:40.650 0:37.479
6. Aleksey Listratov 1:53.904 0:36.336 0:40.359 0:37.209
7. Aleksey Listratov 1:54.927 0:36.492 0:40.260 0:38.175
26 Sergey Orlov / Semen Bezrukov / Alieksandr Davydov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.599 1:53.991 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Orlov 14:36.373 13:13.336 0:42.792 0:40.245
2. Sergey Orlov 1:56.184 0:36.456 0:41.226 0:38.502
3. Sergey Orlov 1:55.923 0:36.666 0:40.500 0:38.757
4. Sergey Orlov 3:09.330 1:48.180 0:40.989 0:40.161
5. Sergey Orlov 2:12.756 0:36.843 0:40.707 0:55.206
6. Sergey Orlov 1:54.987 0:36.564 0:40.329 0:38.094
7. Sergey Orlov 1:55.107 0:36.228 0:40.605 0:38.274
8. Sergey Orlov 1:53.991 0:36.078 0:40.203 0:37.710
9. Sergey Orlov 1:54.816 0:36.171 0:40.509 0:38.136
27 Aleksandr Rumiantsev / Aleksey Verhovtsev / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.608 1:54.000 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksey Verhovtsev 5:34.224 4:12.876 0:41.313 0:40.035
2. Aleksey Verhovtsev 1:54.933 0:35.772 0:41.100 0:38.061
3. Aleksey Verhovtsev 1:55.059 0:36.444 0:41.070 0:37.545
4. Aleksey Verhovtsev 2:54.339 1:35.559 0:40.551 0:38.229
5. Aleksey Verhovtsev 1:55.623 0:36.354 0:41.598 0:37.671
6. Aleksey Verhovtsev 1:54.462 0:36.183 0:40.707 0:37.572
7. Aleksey Verhovtsev 2:33.861 1:13.443 0:40.455 0:39.963
8. Aleksey Verhovtsev 1:54.000 0:36.153 0:40.293 0:37.554
9. Aleksey Verhovtsev 1:57.576 0:36.270 0:41.640 0:39.666
10. Aleksey Verhovtsev 2:00.840 0:36.294 0:40.473 0:44.073
28 Aleksandr Baikov / Ilya Dudnitsyn / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.653 1:54.045 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Ilya Dudnitsyn 4:28.659 3:07.722 0:40.707 0:40.230
2. Ilya Dudnitsyn 1:54.045 0:36.273 0:39.975 0:37.797
3. Ilya Dudnitsyn 3:51.876 2:34.041 0:40.455 0:37.380
4. Ilya Dudnitsyn 1:54.768 0:35.247 0:40.797 0:38.724
5. Ilya Dudnitsyn 2:03.813 0:36.186 0:49.371 0:38.256
6. Ilya Dudnitsyn 1:54.963 0:36.633 0:40.653 0:37.677
7. Ilya Dudnitsyn 3:53.001 2:34.344 0:40.578 0:38.079
8. Ilya Dudnitsyn 1:55.215 0:36.612 0:40.284 0:38.319
29 Valerii Mikhailovskii / Nazar Khrushch / Maksim Lavrushin / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.665 1:54.057 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Valerii Mikhailovskii 19:04.783 17:43.756 0:41.160 0:39.867
2. Valerii Mikhailovskii 1:54.780 0:36.111 0:40.629 0:38.040
3. Maksim Lavrushin 3:56.883 2:37.821 0:40.176 0:38.886
4. Maksim Lavrushin 1:54.057 0:36.207 0:40.359 0:37.491
5. Maksim Lavrushin 1:55.653 0:36.258 0:40.800 0:38.595
6. Maksim Lavrushin 1:57.549 0:36.093 0:41.631 0:39.825
30 Alexey Derjavin / Maxim Lunyov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.674 1:54.066 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Maxim Lunyov 5:17.880 3:51.855 0:44.724 0:41.301
2. Maxim Lunyov 1:54.138 0:36.648 0:40.329 0:37.161
3. Maxim Lunyov 1:55.146 0:36.534 0:41.334 0:37.278
4. Maxim Lunyov 1:54.066 0:36.261 0:40.431 0:37.374
5. Maxim Lunyov 3:23.913 2:04.578 0:41.499 0:37.836
6. Maxim Lunyov 1:54.642 0:36.963 0:40.236 0:37.443
7. Maxim Lunyov 1:54.171 0:36.378 0:40.440 0:37.353
8. Maxim Lunyov 1:54.270 0:36.765 0:40.188 0:37.317
31 Yevhen Gomonyuk / Mikhail Pogrebnyak / Victor Gorik / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.701 1:54.093 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Pogrebnyak 12:00.403 10:39.358 0:41.574 0:39.471
2. Mikhail Pogrebnyak 5:24.390 4:05.832 0:40.863 0:37.695
3. Mikhail Pogrebnyak 1:55.296 0:36.321 0:40.362 0:38.613
4. Mikhail Pogrebnyak 1:54.093 0:36.195 0:40.290 0:37.608
5. Mikhail Pogrebnyak 2:43.053 1:25.383 0:40.284 0:37.386
6. Mikhail Pogrebnyak 1:55.275 0:36.099 0:40.893 0:38.283
7. Mikhail Pogrebnyak 1:54.501 0:36.270 0:40.860 0:37.371
32 Alexey Kazymov / Pavel Daniluk / Dmitriy Poteshkin / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.815 1:54.207 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Poteshkin 4:49.509 3:28.659 0:41.559 0:39.291
2. Dmitriy Poteshkin 3:43.587 2:25.479 0:40.338 0:37.770
3. Dmitriy Poteshkin 1:56.796 0:36.585 0:41.271 0:38.940
4. Dmitriy Poteshkin 1:54.729 0:36.645 0:40.320 0:37.764
5. Dmitriy Poteshkin 2:51.291 1:32.655 0:41.109 0:37.527
6. Dmitriy Poteshkin 1:54.219 0:36.648 0:40.221 0:37.350
7. Dmitriy Poteshkin 1:54.609 0:36.681 0:40.173 0:37.755
8. Dmitriy Poteshkin 1:54.207 0:36.573 0:40.080 0:37.554
33 Alexandr Yarin / Leonid Makovkin / Dmitry Muhin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.890 1:54.282 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Muhin 5:57.687 4:36.516 0:41.253 0:39.918
2. Dmitry Muhin 1:55.593 0:36.660 0:40.872 0:38.061
3. Dmitry Muhin 3:38.604 2:19.056 0:40.353 0:39.195
4. Dmitry Muhin 1:54.468 0:36.498 0:40.299 0:37.671
5. Dmitry Muhin 2:08.943 0:36.444 0:54.054 0:38.445
6. Dmitry Muhin 1:54.282 0:36.432 0:40.077 0:37.773
7. Dmitry Muhin 1:54.897 0:36.540 0:40.878 0:37.479
34 Alexandr Maslov / oleg rudnev / Alexander Gorokhov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.956 1:54.348 8
# name lap time s1 s2 s3
1. oleg rudnev 10:39.697 9:18.223 0:41.553 0:39.921
2. oleg rudnev 1:54.987 0:36.714 0:40.761 0:37.512
3. oleg rudnev 1:54.681 0:36.714 0:40.407 0:37.560
4. oleg rudnev 1:54.642 0:36.276 0:40.659 0:37.707
5. oleg rudnev 3:23.427 2:00.099 0:40.242 0:43.086
6. oleg rudnev 2:02.016 0:42.189 0:42.039 0:37.788
7. oleg rudnev 1:56.064 0:37.200 0:40.941 0:37.923
8. oleg rudnev 1:54.348 0:36.318 0:40.302 0:37.728
35 Igor Prilepskiy / Valerii Marushchenko / Alexander Romanenko / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.986 1:54.378 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Romanenko 6:20.313 4:58.215 0:41.571 0:40.527
2. Alexander Romanenko 1:55.611 0:36.927 0:40.797 0:37.887
3. Alexander Romanenko 1:54.378 0:36.504 0:40.398 0:37.476
4. Alexander Romanenko 2:00.525 0:36.690 0:40.788 0:43.047
5. Alexander Romanenko 1:55.017 0:36.543 0:40.830 0:37.644
6. Alexander Romanenko 3:41.232 2:22.920 0:40.296 0:38.016
7. Alexander Romanenko 2:10.836 0:36.747 0:48.810 0:45.279
36 Alexander Fedotkin / Pavel Popinako / Lexus RC F GT3 gt3 +00:02.136 1:54.528 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Fedotkin 14:06.646 12:45.637 0:42.612 0:38.397
2. Alexander Fedotkin 2:16.410 0:56.436 0:42.003 0:37.971
3. Alexander Fedotkin 1:55.569 0:36.960 0:40.890 0:37.719
4. Alexander Fedotkin 1:54.618 0:36.783 0:40.395 0:37.440
5. Alexander Fedotkin 1:54.657 0:36.543 0:40.653 0:37.461
6. Alexander Fedotkin 2:49.809 1:31.362 0:40.890 0:37.557
7. Alexander Fedotkin 1:54.528 0:36.318 0:40.611 0:37.599
8. Alexander Fedotkin 1:53.901 0:36.525 0:39.624 0:37.752
9. Alexander Fedotkin 1:55.080 0:36.642 0:40.245 0:38.193
37 Anton SHmatko / Stanislav Kryukov / Lexus RC F GT3 gt3 +00:02.688 1:55.080 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Stanislav Kryukov 11:43.537 10:20.443 0:42.903 0:40.191
2. Stanislav Kryukov 1:58.755 0:38.022 0:41.814 0:38.919
3. Stanislav Kryukov 1:57.267 0:37.428 0:41.208 0:38.631
4. Stanislav Kryukov 5:01.773 3:32.343 0:41.790 0:47.640
5. Stanislav Kryukov 2:00.993 0:37.515 0:45.534 0:37.944
6. Stanislav Kryukov 1:55.848 0:36.783 0:40.629 0:38.436
7. Stanislav Kryukov 2:02.202 0:42.075 0:42.171 0:37.956
8. Stanislav Kryukov 1:55.080 0:36.666 0:40.716 0:37.698
38 George Enukidze / sergei fedorov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:02.964 1:55.356 6
# name lap time s1 s2 s3
1. George Enukidze 11:32.733 10:09.300 0:43.428 0:40.005
2. George Enukidze 1:56.250 0:37.467 0:40.815 0:37.968
3. George Enukidze 3:00.408 1:39.927 0:41.385 0:39.096
4. George Enukidze 1:55.446 0:36.810 0:41.103 0:37.533
5. George Enukidze 4:42.108 3:22.113 0:41.796 0:38.199
6. George Enukidze 1:55.356 0:36.549 0:40.695 0:38.112
39 Ivan Gagarinov / Ratmir Shaiakhmetov / Bentley Continental GT3 gt3 +00:02.994 1:55.386 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Gagarinov 5:28.107 3:51.603 0:45.606 0:50.898
2. Ivan Gagarinov 1:56.205 0:37.155 0:41.124 0:37.926
3. Ivan Gagarinov 1:58.842 0:36.993 0:41.667 0:40.182
4. Ivan Gagarinov 1:56.163 0:36.885 0:40.890 0:38.388
5. Ivan Gagarinov 3:31.719 2:10.947 0:42.192 0:38.580
6. Ivan Gagarinov 1:56.619 0:37.179 0:41.427 0:38.013
7. Ivan Gagarinov 1:55.386 0:36.903 0:40.602 0:37.881
8. Ivan Gagarinov 1:56.367 0:37.014 0:40.650 0:38.703
40 Ilya Kuznetsov / Dmitrii Suserov / Bentley Continental GT3 gt3 +00:04.131 1:56.523 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Ilya Kuznetsov 14:00.904 12:38.044 0:42.591 0:40.269
2. Ilya Kuznetsov 3:55.704 2:34.200 0:43.206 0:38.298
3. Ilya Kuznetsov 3:09.042 1:48.081 0:42.381 0:38.580
4. Ilya Kuznetsov 1:56.523 0:37.152 0:40.941 0:38.430
5. Ilya Kuznetsov 2:17.769 0:57.471 0:41.574 0:38.724
6. Ilya Kuznetsov 1:58.083 0:37.773 0:41.739 0:38.571
7. Ilya Kuznetsov 1:57.045 0:36.903 0:41.292 0:38.850
8. Ilya Kuznetsov 2:05.256 0:37.284 0:41.127 0:46.845
41 Roman Beketov / Gints Jermacans / alekss jermacans / Lexus RC F GT3 gt3 +00:04.557 1:56.949 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Roman Beketov 8:34.891 7:14.566 0:41.100 0:39.225
2. Roman Beketov 1:56.949 0:37.032 0:41.532 0:38.385
3. Roman Beketov 1:57.402 0:37.347 0:41.784 0:38.271
4. Roman Beketov 1:55.593 0:36.534 0:41.211 0:37.848
42 Gediminas Jurgutis / Janis Pusmucans / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:05.184 1:57.576 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Gediminas Jurgutis 15:09.709 13:47.908 0:42.132 0:39.669
2. Gediminas Jurgutis 1:57.576 0:37.188 0:41.685 0:38.703
3. Gediminas Jurgutis 4:08.838 2:47.589 0:42.540 0:38.709
# name car class gap best lap laps
1 Elmar Kurbanov / Igor Murdasov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 06:00:06.436 1:47.094 194
# name lap time s1 s2 s3
1. Elmar Kurbanov 12:19.668 11:02.388 0:40.233 0:37.047
2. Elmar Kurbanov 1:53.103 0:36.150 0:40.089 0:36.864
3. Elmar Kurbanov 1:53.013 0:36.273 0:39.861 0:36.879
4. Elmar Kurbanov 1:52.626 0:36.099 0:39.627 0:36.900
5. Elmar Kurbanov 1:52.638 0:36.039 0:39.831 0:36.768
6. Elmar Kurbanov 1:52.626 0:36.027 0:39.477 0:37.122
7. Elmar Kurbanov 1:52.644 0:36.084 0:39.750 0:36.810
8. Elmar Kurbanov 1:52.245 0:35.928 0:39.579 0:36.738
9. Elmar Kurbanov 1:51.990 0:35.970 0:39.426 0:36.594
10. Elmar Kurbanov 1:51.894 0:35.976 0:39.357 0:36.561
11. Elmar Kurbanov 1:52.140 0:35.856 0:39.468 0:36.816
12. Elmar Kurbanov 1:58.887 0:35.985 0:39.426 0:43.476
13. Elmar Kurbanov 2:53.007 1:35.745 0:40.077 0:37.185
14. Elmar Kurbanov 1:51.507 0:35.952 0:39.189 0:36.366
15. Elmar Kurbanov 1:51.555 0:35.829 0:39.075 0:36.651
16. Elmar Kurbanov 1:50.553 0:35.736 0:38.757 0:36.060
17. Elmar Kurbanov 1:50.175 0:35.673 0:38.667 0:35.835
18. Elmar Kurbanov 1:49.524 0:35.490 0:38.388 0:35.646
19. Elmar Kurbanov 1:49.428 0:35.241 0:38.493 0:35.694
20. Elmar Kurbanov 1:48.855 0:35.184 0:38.286 0:35.385
21. Elmar Kurbanov 1:48.369 0:35.157 0:37.818 0:35.394
22. Elmar Kurbanov 1:48.510 0:35.151 0:38.283 0:35.076
23. Elmar Kurbanov 1:48.951 0:35.748 0:37.767 0:35.436
24. Elmar Kurbanov 1:48.735 0:35.181 0:38.475 0:35.079
25. Elmar Kurbanov 1:48.054 0:35.103 0:37.818 0:35.133
26. Elmar Kurbanov 1:49.494 0:35.337 0:38.814 0:35.343
27. Elmar Kurbanov 1:49.908 0:35.067 0:39.537 0:35.304
28. Elmar Kurbanov 1:48.195 0:35.127 0:37.815 0:35.253
29. Elmar Kurbanov 1:48.462 0:35.214 0:37.878 0:35.370
30. Elmar Kurbanov 1:47.940 0:35.142 0:37.746 0:35.052
31. Elmar Kurbanov 1:48.006 0:35.163 0:37.932 0:34.911
32. Elmar Kurbanov 1:47.724 0:34.950 0:37.749 0:35.025
33. Elmar Kurbanov 1:49.344 0:35.121 0:38.040 0:36.183
34. Elmar Kurbanov 1:48.357 0:35.139 0:37.845 0:35.373
35. Elmar Kurbanov 1:48.063 0:34.983 0:37.905 0:35.175
36. Elmar Kurbanov 1:48.372 0:34.989 0:38.379 0:35.004
37. Elmar Kurbanov 1:48.087 0:35.115 0:37.866 0:35.106
38. Elmar Kurbanov 1:47.919 0:34.998 0:37.995 0:34.926
39. Elmar Kurbanov 1:48.498 0:34.962 0:38.460 0:35.076
40. Elmar Kurbanov 1:48.243 0:35.037 0:38.091 0:35.115
41. Elmar Kurbanov 1:48.618 0:35.181 0:38.505 0:34.932
42. Elmar Kurbanov 1:48.489 0:35.094 0:38.151 0:35.244
43. Elmar Kurbanov 1:49.290 0:35.196 0:38.547 0:35.547
44. Elmar Kurbanov 1:48.612 0:35.184 0:38.133 0:35.295
45. Elmar Kurbanov 1:55.449 0:35.208 0:37.992 0:42.249
46. Igor Murdasov 2:50.967 1:37.128 0:38.361 0:35.478
47. Igor Murdasov 1:49.539 0:35.880 0:38.502 0:35.157
48. Igor Murdasov 1:49.035 0:35.133 0:38.607 0:35.295
49. Igor Murdasov 1:50.319 0:35.982 0:38.007 0:36.330
50. Igor Murdasov 1:48.918 0:35.406 0:37.932 0:35.580
51. Igor Murdasov 1:47.688 0:35.013 0:37.677 0:34.998
52. Igor Murdasov 1:48.633 0:35.043 0:37.728 0:35.862
53. Igor Murdasov 1:47.877 0:35.145 0:37.896 0:34.836
54. Igor Murdasov 1:48.003 0:35.031 0:37.797 0:35.175
55. Igor Murdasov 1:48.345 0:35.037 0:37.686 0:35.622
56. Igor Murdasov 1:49.137 0:35.169 0:38.814 0:35.154
57. Igor Murdasov 1:48.396 0:35.079 0:37.896 0:35.421
58. Igor Murdasov 1:48.396 0:35.187 0:38.064 0:35.145
59. Igor Murdasov 1:47.976 0:35.046 0:37.785 0:35.145
60. Igor Murdasov 1:48.711 0:35.094 0:38.358 0:35.259
61. Igor Murdasov 1:48.528 0:35.169 0:38.142 0:35.217
62. Igor Murdasov 1:48.456 0:35.193 0:38.172 0:35.091
63. Igor Murdasov 1:48.543 0:35.193 0:38.226 0:35.124
64. Igor Murdasov 1:48.195 0:35.064 0:37.926 0:35.205
65. Igor Murdasov 1:48.276 0:35.232 0:37.977 0:35.067
66. Igor Murdasov 1:48.951 0:35.610 0:38.070 0:35.271
67. Igor Murdasov 1:48.234 0:35.112 0:37.977 0:35.145
68. Igor Murdasov 1:47.979 0:35.016 0:37.878 0:35.085
69. Igor Murdasov 1:49.293 0:35.277 0:38.625 0:35.391
70. Igor Murdasov 1:48.981 0:35.346 0:38.463 0:35.172
71. Igor Murdasov 1:50.064 0:36.240 0:38.541 0:35.283
72. Igor Murdasov 1:49.137 0:35.352 0:38.460 0:35.325
73. Igor Murdasov 1:49.146 0:35.433 0:38.187 0:35.526
74. Igor Murdasov 1:48.930 0:35.043 0:38.460 0:35.427
75. Igor Murdasov 1:49.062 0:35.187 0:38.106 0:35.769
76. Igor Murdasov 1:48.738 0:35.568 0:37.995 0:35.175
77. Igor Murdasov 1:48.579 0:35.103 0:37.950 0:35.526
78. Igor Murdasov 1:55.401 0:35.184 0:38.076 0:42.141
79. Elmar Kurbanov 2:51.174 1:37.770 0:38.250 0:35.154
80. Elmar Kurbanov 1:48.861 0:35.595 0:37.905 0:35.361
81. Elmar Kurbanov 1:47.937 0:35.112 0:37.791 0:35.034
82. Elmar Kurbanov 1:47.721 0:34.995 0:37.761 0:34.965
83. Elmar Kurbanov 1:48.012 0:35.121 0:37.704 0:35.187
84. Elmar Kurbanov 1:48.171 0:35.121 0:38.145 0:34.905
85. Elmar Kurbanov 1:47.526 0:35.013 0:37.725 0:34.788
86. Elmar Kurbanov 1:47.460 0:34.977 0:37.491 0:34.992
87. Elmar Kurbanov 1:47.844 0:35.151 0:37.728 0:34.965
88. Elmar Kurbanov 1:47.517 0:34.962 0:37.557 0:34.998
89. Elmar Kurbanov 1:47.529 0:35.037 0:37.491 0:35.001
90. Elmar Kurbanov 1:48.591 0:35.544 0:37.896 0:35.151
91. Elmar Kurbanov 1:48.855 0:35.067 0:38.448 0:35.340
92. Elmar Kurbanov 1:47.592 0:35.058 0:37.536 0:34.998
93. Elmar Kurbanov 1:48.111 0:35.148 0:37.962 0:35.001
94. Elmar Kurbanov 1:47.733 0:35.154 0:37.737 0:34.842
95. Elmar Kurbanov 1:47.808 0:34.944 0:37.716 0:35.148
96. Elmar Kurbanov 1:47.430 0:34.983 0:37.566 0:34.881
97. Elmar Kurbanov 1:48.189 0:35.055 0:38.100 0:35.034
98. Elmar Kurbanov 1:47.907 0:34.989 0:38.235 0:34.683
99. Elmar Kurbanov 1:47.349 0:34.869 0:37.536 0:34.944
100. Elmar Kurbanov 1:47.733 0:34.980 0:37.773 0:34.980
101. Elmar Kurbanov 1:47.856 0:35.265 0:37.791 0:34.800
102. Elmar Kurbanov 1:47.370 0:34.950 0:37.437 0:34.983
103. Elmar Kurbanov 1:48.240 0:35.010 0:38.409 0:34.821
104. Elmar Kurbanov 1:47.613 0:34.926 0:37.608 0:35.079
105. Elmar Kurbanov 1:49.278 0:35.058 0:38.043 0:36.177
106. Elmar Kurbanov 1:50.958 0:34.953 0:37.803 0:38.202
107. Elmar Kurbanov 1:48.078 0:34.992 0:37.983 0:35.103
108. Elmar Kurbanov 1:48.036 0:35.097 0:37.785 0:35.154
109. Elmar Kurbanov 1:48.189 0:35.112 0:38.103 0:34.974
110. Elmar Kurbanov 1:48.042 0:34.974 0:37.905 0:35.163
111. Elmar Kurbanov 1:53.946 0:35.046 0:37.716 0:41.184
112. Igor Murdasov 2:48.141 1:34.731 0:38.133 0:35.277
113. Igor Murdasov 1:48.606 0:35.070 0:38.463 0:35.073
114. Igor Murdasov 1:48.393 0:35.361 0:37.959 0:35.073
115. Igor Murdasov 1:48.294 0:35.253 0:37.872 0:35.169
116. Igor Murdasov 1:48.330 0:35.058 0:37.704 0:35.568
117. Igor Murdasov 1:48.021 0:34.974 0:38.112 0:34.935
118. Igor Murdasov 1:47.898 0:35.001 0:37.869 0:35.028
119. Igor Murdasov 1:48.216 0:35.199 0:38.028 0:34.989
120. Igor Murdasov 1:47.688 0:34.974 0:37.668 0:35.046
121. Igor Murdasov 1:47.991 0:35.115 0:37.908 0:34.968
122. Igor Murdasov 1:48.822 0:35.031 0:38.619 0:35.172
123. Igor Murdasov 1:48.102 0:34.989 0:38.202 0:34.911
124. Igor Murdasov 1:47.931 0:35.064 0:37.986 0:34.881
125. Igor Murdasov 1:48.213 0:34.956 0:38.163 0:35.094
126. Igor Murdasov 1:47.721 0:35.031 0:37.773 0:34.917
127. Igor Murdasov 1:47.922 0:34.971 0:37.683 0:35.268
128. Igor Murdasov 1:48.414 0:35.016 0:38.181 0:35.217
129. Igor Murdasov 1:49.416 0:35.643 0:38.052 0:35.721
130. Igor Murdasov 1:48.162 0:35.076 0:37.800 0:35.286
131. Igor Murdasov 1:48.510 0:35.106 0:37.866 0:35.538
132. Igor Murdasov 1:48.738 0:35.169 0:38.121 0:35.448
133. Igor Murdasov 1:48.162 0:35.049 0:37.782 0:35.331
134. Igor Murdasov 1:47.778 0:34.947 0:37.857 0:34.974
135. Igor Murdasov 1:48.111 0:34.980 0:38.028 0:35.103
136. Igor Murdasov 1:49.035 0:34.950 0:38.817 0:35.268
137. Igor Murdasov 1:48.366 0:34.986 0:38.289 0:35.091
138. Igor Murdasov 1:49.476 0:35.454 0:38.604 0:35.418
139. Igor Murdasov 1:48.525 0:35.133 0:38.085 0:35.307
140. Igor Murdasov 1:48.237 0:34.932 0:38.091 0:35.214
141. Igor Murdasov 1:51.591 0:35.088 0:38.115 0:38.388
142. Igor Murdasov 1:51.642 0:35.574 0:38.535 0:37.533
143. Igor Murdasov 1:49.026 0:35.331 0:38.169 0:35.526
144. Igor Murdasov 1:55.188 0:35.055 0:38.250 0:41.883
145. Elmar Kurbanov 3:00.696 1:46.989 0:38.217 0:35.490
146. Elmar Kurbanov 1:48.435 0:35.352 0:38.064 0:35.019
147. Elmar Kurbanov 1:47.871 0:34.911 0:37.674 0:35.286
148. Elmar Kurbanov 1:47.706 0:35.172 0:37.794 0:34.740
149. Elmar Kurbanov 1:47.475 0:34.986 0:37.743 0:34.746
150. Elmar Kurbanov 1:47.310 0:34.896 0:37.656 0:34.758
151. Elmar Kurbanov 1:47.394 0:34.926 0:37.617 0:34.851
152. Elmar Kurbanov 1:47.913 0:34.902 0:37.968 0:35.043
153. Elmar Kurbanov 1:47.781 0:34.911 0:37.833 0:35.037
154. Elmar Kurbanov 1:47.325 0:35.019 0:37.554 0:34.752
155. Elmar Kurbanov 1:47.094 0:34.860 0:37.491 0:34.743
156. Elmar Kurbanov 1:47.202 0:35.001 0:37.488 0:34.713
157. Elmar Kurbanov 1:48.573 0:34.791 0:38.874 0:34.908
158. Elmar Kurbanov 1:47.526 0:34.866 0:37.848 0:34.812
159. Elmar Kurbanov 1:48.633 0:34.836 0:38.826 0:34.971
160. Elmar Kurbanov 1:48.078 0:34.812 0:37.962 0:35.304
161. Elmar Kurbanov 1:47.364 0:34.896 0:37.629 0:34.839
162. Elmar Kurbanov 1:48.099 0:34.797 0:37.545 0:35.757
163. Elmar Kurbanov 1:48.267 0:35.274 0:38.280 0:34.713
164. Elmar Kurbanov 1:47.430 0:35.019 0:37.530 0:34.881
165. Elmar Kurbanov 1:47.967 0:34.953 0:38.037 0:34.977
166. Elmar Kurbanov 1:47.661 0:34.926 0:37.698 0:35.037
167. Elmar Kurbanov 1:48.600 0:34.938 0:38.172 0:35.490
168. Elmar Kurbanov 1:48.078 0:35.031 0:38.085 0:34.962
169. Elmar Kurbanov 1:47.322 0:34.797 0:37.617 0:34.908
170. Elmar Kurbanov 1:54.237 0:34.788 0:37.887 0:41.562
171. Igor Murdasov 2:48.980 1:35.087 0:38.634 0:35.259
172. Igor Murdasov 1:48.477 0:35.250 0:38.118 0:35.109
173. Igor Murdasov 1:48.108 0:35.016 0:37.869 0:35.223
174. Igor Murdasov 1:47.547 0:34.959 0:37.527 0:35.061
175. Igor Murdasov 1:47.913 0:35.220 0:37.755 0:34.938
176. Igor Murdasov 1:47.877 0:35.244 0:37.584 0:35.049
177. Igor Murdasov 1:47.862 0:35.106 0:37.983 0:34.773
178. Igor Murdasov 1:47.577 0:34.821 0:37.725 0:35.031
179. Igor Murdasov 1:47.853 0:34.995 0:37.896 0:34.962
180. Igor Murdasov 1:50.133 0:35.667 0:39.585 0:34.881
181. Igor Murdasov 1:47.874 0:34.836 0:38.094 0:34.944
182. Igor Murdasov 2:03.321 0:34.950 0:37.521 0:50.850
183. Igor Murdasov 3:06.594 1:52.698 0:38.607 0:35.289
184. Igor Murdasov 1:48.198 0:34.947 0:38.217 0:35.034
185. Igor Murdasov 1:47.631 0:34.929 0:37.677 0:35.025
186. Igor Murdasov 1:48.018 0:34.905 0:37.728 0:35.385
187. Igor Murdasov 1:48.192 0:35.277 0:37.899 0:35.016
188. Igor Murdasov 1:48.138 0:34.953 0:38.112 0:35.073
189. Igor Murdasov 1:48.180 0:34.971 0:37.917 0:35.292
190. Igor Murdasov 1:54.105 0:39.288 0:39.405 0:35.412
191. Igor Murdasov 1:48.414 0:35.412 0:38.073 0:34.929
192. Igor Murdasov 1:48.846 0:35.535 0:37.887 0:35.424
193. Igor Murdasov 1:48.969 0:34.914 0:38.817 0:35.238
194. Igor Murdasov 1:49.395 0:35.454 0:38.244 0:35.697
2 Nikita Bogoroditskiy / Denis Strelnikov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:06.708 1:47.703 194
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Bogoroditskiy 13:31.290 12:09.816 0:42.030 0:39.444
2. Nikita Bogoroditskiy 1:59.286 0:37.323 0:41.880 0:40.083
3. Nikita Bogoroditskiy 1:57.840 0:37.050 0:42.402 0:38.388
4. Nikita Bogoroditskiy 1:59.298 0:36.900 0:41.640 0:40.758
5. Nikita Bogoroditskiy 1:56.034 0:37.056 0:41.094 0:37.884
6. Nikita Bogoroditskiy 1:56.430 0:37.308 0:40.764 0:38.358
7. Nikita Bogoroditskiy 1:54.825 0:36.723 0:40.371 0:37.731
8. Nikita Bogoroditskiy 1:56.073 0:36.759 0:40.743 0:38.571
9. Nikita Bogoroditskiy 1:54.030 0:36.396 0:40.149 0:37.485
10. Nikita Bogoroditskiy 1:53.916 0:36.465 0:40.068 0:37.383
11. Nikita Bogoroditskiy 1:53.661 0:36.366 0:40.230 0:37.065
12. Nikita Bogoroditskiy 1:54.438 0:36.921 0:39.795 0:37.722
13. Nikita Bogoroditskiy 1:53.580 0:36.519 0:40.146 0:36.915
14. Nikita Bogoroditskiy 1:53.238 0:36.198 0:39.492 0:37.548
15. Nikita Bogoroditskiy 1:52.602 0:36.327 0:39.576 0:36.699
16. Nikita Bogoroditskiy 1:53.502 0:36.321 0:40.449 0:36.732
17. Nikita Bogoroditskiy 1:52.044 0:36.171 0:39.489 0:36.384
18. Nikita Bogoroditskiy 1:51.327 0:35.958 0:38.937 0:36.432
19. Nikita Bogoroditskiy 1:50.601 0:35.715 0:38.781 0:36.105
20. Nikita Bogoroditskiy 1:50.244 0:35.763 0:38.634 0:35.847
21. Nikita Bogoroditskiy 1:50.175 0:35.760 0:38.559 0:35.856
22. Nikita Bogoroditskiy 1:50.148 0:35.718 0:38.631 0:35.799
23. Nikita Bogoroditskiy 1:50.253 0:35.682 0:38.703 0:35.868
24. Nikita Bogoroditskiy 1:50.232 0:35.748 0:38.643 0:35.841
25. Nikita Bogoroditskiy 1:49.923 0:35.619 0:38.715 0:35.589
26. Nikita Bogoroditskiy 1:50.802 0:35.772 0:39.399 0:35.631
27. Nikita Bogoroditskiy 1:50.772 0:35.592 0:39.504 0:35.676
28. Nikita Bogoroditskiy 1:50.010 0:35.520 0:38.862 0:35.628
29. Nikita Bogoroditskiy 1:49.875 0:35.487 0:38.616 0:35.772
30. Nikita Bogoroditskiy 1:49.755 0:35.496 0:38.511 0:35.748
31. Nikita Bogoroditskiy 1:49.395 0:35.508 0:38.301 0:35.586
32. Nikita Bogoroditskiy 1:49.938 0:35.511 0:38.820 0:35.607
33. Nikita Bogoroditskiy 1:49.284 0:35.496 0:38.316 0:35.472
34. Nikita Bogoroditskiy 1:49.854 0:35.496 0:38.436 0:35.922
35. Nikita Bogoroditskiy 1:51.924 0:37.767 0:38.496 0:35.661
36. Nikita Bogoroditskiy 1:55.734 0:35.412 0:38.376 0:41.946
37. Nikita Bogoroditskiy 2:59.343 1:45.441 0:38.634 0:35.268
38. Nikita Bogoroditskiy 1:48.855 0:35.316 0:38.364 0:35.175
39. Nikita Bogoroditskiy 1:49.092 0:35.265 0:38.199 0:35.628
40. Nikita Bogoroditskiy 1:48.666 0:35.058 0:38.415 0:35.193
41. Nikita Bogoroditskiy 1:48.432 0:35.136 0:38.115 0:35.181
42. Nikita Bogoroditskiy 1:49.107 0:35.355 0:38.535 0:35.217
43. Nikita Bogoroditskiy 1:48.657 0:35.247 0:38.316 0:35.094
44. Nikita Bogoroditskiy 1:49.764 0:35.091 0:39.279 0:35.394
45. Nikita Bogoroditskiy 1:48.825 0:35.181 0:38.337 0:35.307
46. Nikita Bogoroditskiy 1:48.420 0:35.106 0:38.124 0:35.190
47. Nikita Bogoroditskiy 1:48.648 0:35.394 0:37.986 0:35.268
48. Nikita Bogoroditskiy 1:48.720 0:35.091 0:38.304 0:35.325
49. Nikita Bogoroditskiy 1:48.438 0:35.040 0:38.130 0:35.268
50. Nikita Bogoroditskiy 1:49.116 0:35.691 0:38.226 0:35.199
51. Nikita Bogoroditskiy 1:48.423 0:35.199 0:38.121 0:35.103
52. Nikita Bogoroditskiy 1:48.900 0:35.112 0:38.529 0:35.259
53. Nikita Bogoroditskiy 1:48.519 0:35.490 0:37.881 0:35.148
54. Nikita Bogoroditskiy 1:49.383 0:35.640 0:38.136 0:35.607
55. Nikita Bogoroditskiy 1:48.705 0:35.235 0:38.274 0:35.196
56. Nikita Bogoroditskiy 1:48.852 0:35.217 0:38.385 0:35.250
57. Nikita Bogoroditskiy 1:49.266 0:35.358 0:38.709 0:35.199
58. Nikita Bogoroditskiy 1:48.894 0:35.490 0:38.154 0:35.250
59. Nikita Bogoroditskiy 1:48.576 0:35.118 0:38.289 0:35.169
60. Nikita Bogoroditskiy 1:48.588 0:35.283 0:38.100 0:35.205
61. Nikita Bogoroditskiy 1:53.142 0:39.789 0:38.304 0:35.049
62. Nikita Bogoroditskiy 1:48.339 0:35.187 0:38.169 0:34.983
63. Nikita Bogoroditskiy 1:49.503 0:36.393 0:38.043 0:35.067
64. Nikita Bogoroditskiy 1:49.113 0:35.097 0:38.805 0:35.211
65. Nikita Bogoroditskiy 1:48.522 0:35.337 0:37.971 0:35.214
66. Nikita Bogoroditskiy 1:48.621 0:35.175 0:38.181 0:35.265
67. Nikita Bogoroditskiy 1:48.144 0:35.079 0:38.091 0:34.974
68. Nikita Bogoroditskiy 1:55.269 0:35.085 0:38.253 0:41.931
69. Denis Strelnikov 2:51.159 1:36.816 0:38.763 0:35.580
70. Denis Strelnikov 1:49.422 0:35.325 0:38.487 0:35.610
71. Denis Strelnikov 1:49.983 0:35.700 0:38.382 0:35.901
72. Denis Strelnikov 1:50.421 0:35.307 0:39.549 0:35.565
73. Denis Strelnikov 1:48.867 0:35.334 0:38.226 0:35.307
74. Denis Strelnikov 1:50.715 0:36.009 0:38.649 0:36.057
75. Denis Strelnikov 1:49.869 0:36.591 0:38.133 0:35.145
76. Denis Strelnikov 1:49.029 0:35.334 0:38.229 0:35.466
77. Denis Strelnikov 1:49.227 0:35.592 0:38.409 0:35.226
78. Denis Strelnikov 1:49.248 0:35.190 0:38.730 0:35.328
79. Denis Strelnikov 1:49.305 0:35.205 0:38.871 0:35.229
80. Denis Strelnikov 1:48.678 0:35.247 0:38.091 0:35.340
81. Denis Strelnikov 1:48.549 0:35.355 0:37.977 0:35.217
82. Denis Strelnikov 1:49.122 0:35.304 0:38.496 0:35.322
83. Denis Strelnikov 1:48.939 0:35.265 0:38.079 0:35.595
84. Denis Strelnikov 1:48.942 0:35.358 0:38.046 0:35.538
85. Denis Strelnikov 1:48.840 0:35.379 0:38.058 0:35.403
86. Denis Strelnikov 1:50.343 0:36.234 0:38.583 0:35.526
87. Denis Strelnikov 1:48.804 0:35.304 0:38.121 0:35.379
88. Denis Strelnikov 1:48.888 0:35.217 0:38.199 0:35.472
89. Denis Strelnikov 1:49.059 0:35.634 0:37.899 0:35.526
90. Denis Strelnikov 1:49.035 0:35.235 0:38.547 0:35.253
91. Denis Strelnikov 1:48.879 0:35.307 0:38.136 0:35.436
92. Denis Strelnikov 1:48.669 0:35.163 0:38.127 0:35.379
93. Denis Strelnikov 1:49.179 0:35.262 0:38.352 0:35.565
94. Denis Strelnikov 1:48.987 0:35.250 0:38.355 0:35.382
95. Denis Strelnikov 1:49.359 0:35.238 0:38.631 0:35.490
96. Denis Strelnikov 1:49.104 0:35.148 0:38.427 0:35.529
97. Denis Strelnikov 1:48.954 0:35.460 0:38.211 0:35.283
98. Denis Strelnikov 1:48.702 0:35.217 0:38.067 0:35.418
99. Denis Strelnikov 1:48.855 0:35.274 0:38.232 0:35.349
100. Denis Strelnikov 1:48.816 0:35.199 0:38.268 0:35.349
101. Denis Strelnikov 1:55.251 0:35.298 0:38.097 0:41.856
102. Denis Strelnikov 2:50.136 1:35.925 0:38.625 0:35.586
103. Denis Strelnikov 1:49.716 0:35.688 0:38.643 0:35.385
104. Denis Strelnikov 1:49.794 0:35.235 0:38.226 0:36.333
105. Denis Strelnikov 1:49.332 0:35.550 0:38.397 0:35.385
106. Denis Strelnikov 1:49.494 0:35.328 0:38.112 0:36.054
107. Denis Strelnikov 1:48.750 0:35.394 0:38.040 0:35.316
108. Denis Strelnikov 1:48.513 0:35.178 0:37.995 0:35.340
109. Denis Strelnikov 1:48.633 0:35.202 0:38.292 0:35.139
110. Denis Strelnikov 1:48.855 0:35.199 0:38.148 0:35.508
111. Denis Strelnikov 1:50.454 0:36.060 0:38.202 0:36.192
112. Denis Strelnikov 1:48.717 0:35.187 0:38.112 0:35.418
113. Denis Strelnikov 1:48.717 0:35.163 0:38.121 0:35.433
114. Denis Strelnikov 1:48.549 0:35.235 0:38.055 0:35.259
115. Denis Strelnikov 1:48.381 0:35.121 0:38.124 0:35.136
116. Denis Strelnikov 1:48.636 0:35.184 0:38.157 0:35.295
117. Denis Strelnikov 1:49.446 0:35.574 0:38.325 0:35.547
118. Denis Strelnikov 1:49.041 0:35.403 0:38.232 0:35.406
119. Denis Strelnikov 1:48.498 0:35.262 0:37.998 0:35.238
120. Denis Strelnikov 1:48.765 0:35.349 0:38.040 0:35.376
121. Denis Strelnikov 1:48.549 0:35.115 0:38.109 0:35.325
122. Denis Strelnikov 1:48.855 0:35.289 0:38.208 0:35.358
123. Denis Strelnikov 1:48.639 0:35.208 0:37.947 0:35.484
124. Denis Strelnikov 1:49.347 0:35.136 0:38.754 0:35.457
125. Denis Strelnikov 1:48.630 0:35.103 0:38.253 0:35.274
126. Denis Strelnikov 1:48.363 0:35.079 0:37.977 0:35.307
127. Denis Strelnikov 1:48.396 0:35.208 0:38.067 0:35.121
128. Denis Strelnikov 1:50.847 0:35.109 0:40.332 0:35.406
129. Denis Strelnikov 1:48.513 0:35.268 0:38.127 0:35.118
130. Denis Strelnikov 1:49.290 0:35.343 0:38.322 0:35.625
131. Denis Strelnikov 1:49.113 0:35.244 0:38.415 0:35.454
132. Denis Strelnikov 1:49.005 0:35.544 0:38.247 0:35.214
133. Denis Strelnikov 1:49.770 0:36.201 0:38.046 0:35.523
134. Denis Strelnikov 1:54.912 0:35.259 0:38.073 0:41.580
135. Nikita Bogoroditskiy 2:51.271 1:37.645 0:38.313 0:35.313
136. Nikita Bogoroditskiy 1:48.873 0:35.277 0:38.322 0:35.274
137. Nikita Bogoroditskiy 1:48.528 0:35.154 0:38.136 0:35.238
138. Nikita Bogoroditskiy 1:48.501 0:35.181 0:38.076 0:35.244
139. Nikita Bogoroditskiy 1:48.582 0:35.133 0:38.307 0:35.142
140. Nikita Bogoroditskiy 1:48.627 0:35.286 0:38.136 0:35.205
141. Nikita Bogoroditskiy 1:48.630 0:35.223 0:38.136 0:35.271
142. Nikita Bogoroditskiy 1:48.552 0:35.061 0:38.073 0:35.418
143. Nikita Bogoroditskiy 1:48.348 0:34.998 0:37.980 0:35.370
144. Nikita Bogoroditskiy 1:48.555 0:35.004 0:38.283 0:35.268
145. Nikita Bogoroditskiy 1:47.703 0:34.980 0:37.695 0:35.028
146. Nikita Bogoroditskiy 1:48.363 0:35.079 0:38.115 0:35.169
147. Nikita Bogoroditskiy 1:48.630 0:35.430 0:38.079 0:35.121
148. Nikita Bogoroditskiy 1:49.002 0:35.103 0:38.016 0:35.883
149. Nikita Bogoroditskiy 1:48.234 0:35.259 0:37.962 0:35.013
150. Nikita Bogoroditskiy 1:48.819 0:35.247 0:38.175 0:35.397
151. Nikita Bogoroditskiy 1:49.575 0:35.367 0:38.748 0:35.460
152. Nikita Bogoroditskiy 1:48.156 0:35.124 0:38.016 0:35.016
153. Nikita Bogoroditskiy 1:48.573 0:35.277 0:38.028 0:35.268
154. Nikita Bogoroditskiy 1:48.216 0:35.085 0:38.154 0:34.977
155. Nikita Bogoroditskiy 1:47.973 0:35.073 0:37.914 0:34.986
156. Nikita Bogoroditskiy 1:48.963 0:35.211 0:37.896 0:35.856
157. Nikita Bogoroditskiy 1:48.753 0:35.289 0:38.304 0:35.160
158. Nikita Bogoroditskiy 1:48.375 0:35.154 0:38.133 0:35.088
159. Nikita Bogoroditskiy 1:48.375 0:35.025 0:38.301 0:35.049
160. Nikita Bogoroditskiy 1:48.369 0:35.265 0:37.953 0:35.151
161. Nikita Bogoroditskiy 1:48.384 0:35.400 0:37.839 0:35.145
162. Nikita Bogoroditskiy 1:49.266 0:35.559 0:38.376 0:35.331
163. Nikita Bogoroditskiy 1:48.252 0:34.908 0:38.178 0:35.166
164. Nikita Bogoroditskiy 1:48.534 0:35.445 0:38.058 0:35.031
165. Nikita Bogoroditskiy 1:48.138 0:35.010 0:38.211 0:34.917
166. Nikita Bogoroditskiy 1:54.777 0:35.247 0:38.079 0:41.451
167. Nikita Bogoroditskiy 2:48.909 1:34.944 0:38.544 0:35.421
168. Nikita Bogoroditskiy 1:49.380 0:35.703 0:38.460 0:35.217
169. Nikita Bogoroditskiy 1:48.741 0:35.304 0:38.100 0:35.337
170. Nikita Bogoroditskiy 1:48.768 0:35.298 0:38.151 0:35.319
171. Nikita Bogoroditskiy 1:48.417 0:35.103 0:38.118 0:35.196
172. Nikita Bogoroditskiy 1:49.659 0:35.163 0:39.156 0:35.340
173. Nikita Bogoroditskiy 1:51.591 0:35.310 0:40.995 0:35.286
174. Nikita Bogoroditskiy 1:48.729 0:35.502 0:38.058 0:35.169
175. Nikita Bogoroditskiy 1:48.411 0:35.013 0:38.226 0:35.172
176. Nikita Bogoroditskiy 1:51.198 0:35.193 0:38.019 0:37.986
177. Nikita Bogoroditskiy 1:48.351 0:35.127 0:37.959 0:35.265
178. Nikita Bogoroditskiy 1:48.522 0:35.157 0:38.361 0:35.004
179. Nikita Bogoroditskiy 1:48.213 0:35.133 0:37.848 0:35.232
180. Nikita Bogoroditskiy 1:49.494 0:35.331 0:38.703 0:35.460
181. Nikita Bogoroditskiy 1:49.188 0:35.268 0:38.670 0:35.250
182. Nikita Bogoroditskiy 1:48.219 0:35.202 0:37.791 0:35.226
183. Nikita Bogoroditskiy 1:48.255 0:35.184 0:37.956 0:35.115
184. Nikita Bogoroditskiy 1:48.537 0:35.295 0:38.019 0:35.223
185. Nikita Bogoroditskiy 1:48.522 0:35.235 0:38.124 0:35.163
186. Nikita Bogoroditskiy 1:48.237 0:35.160 0:38.106 0:34.971
187. Nikita Bogoroditskiy 1:48.438 0:35.172 0:38.124 0:35.142
188. Nikita Bogoroditskiy 1:48.267 0:35.133 0:37.932 0:35.202
189. Nikita Bogoroditskiy 1:48.453 0:35.070 0:38.184 0:35.199
190. Nikita Bogoroditskiy 1:48.573 0:35.175 0:38.256 0:35.142
191. Nikita Bogoroditskiy 1:48.384 0:35.262 0:38.094 0:35.028
192. Nikita Bogoroditskiy 1:48.081 0:35.043 0:37.827 0:35.211
193. Nikita Bogoroditskiy 1:48.276 0:35.058 0:38.139 0:35.079
194. Nikita Bogoroditskiy 1:48.198 0:35.028 0:37.731 0:35.439
3 Vladislav Bondarev / Igor Ornst / Maksim Protasov / Lexus RC F GT3 gt3 +01:30.317 1:48.033 194
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladislav Bondarev 13:48.138 12:28.836 0:41.475 0:37.827
2. Vladislav Bondarev 1:55.263 0:36.195 0:40.719 0:38.349
3. Vladislav Bondarev 1:53.871 0:36.156 0:40.317 0:37.398
4. Vladislav Bondarev 1:53.784 0:36.384 0:40.056 0:37.344
5. Vladislav Bondarev 1:53.856 0:36.189 0:40.485 0:37.182
6. Vladislav Bondarev 1:53.160 0:36.081 0:39.879 0:37.200
7. Vladislav Bondarev 1:53.688 0:36.006 0:40.248 0:37.434
8. Vladislav Bondarev 1:53.364 0:36.147 0:40.023 0:37.194
9. Vladislav Bondarev 1:53.598 0:36.270 0:40.263 0:37.065
10. Vladislav Bondarev 1:53.616 0:36.384 0:40.068 0:37.164
11. Vladislav Bondarev 1:53.643 0:36.003 0:40.329 0:37.311
12. Vladislav Bondarev 1:53.199 0:35.991 0:40.017 0:37.191
13. Vladislav Bondarev 1:54.198 0:36.039 0:40.794 0:37.365
14. Vladislav Bondarev 1:53.901 0:36.018 0:40.755 0:37.128
15. Vladislav Bondarev 1:59.634 0:35.769 0:40.068 0:43.797
16. Vladislav Bondarev 2:56.142 1:39.489 0:40.206 0:36.447
17. Vladislav Bondarev 1:50.868 0:35.748 0:38.958 0:36.162
18. Vladislav Bondarev 1:50.094 0:35.406 0:39.186 0:35.502
19. Vladislav Bondarev 1:49.605 0:35.484 0:38.484 0:35.637
20. Vladislav Bondarev 1:49.260 0:35.196 0:38.406 0:35.658
21. Vladislav Bondarev 1:48.732 0:35.247 0:38.181 0:35.304
22. Vladislav Bondarev 1:48.861 0:35.391 0:38.202 0:35.268
23. Vladislav Bondarev 1:48.996 0:35.076 0:38.307 0:35.613
24. Vladislav Bondarev 1:48.567 0:35.091 0:38.157 0:35.319
25. Vladislav Bondarev 1:48.780 0:35.346 0:38.175 0:35.259
26. Vladislav Bondarev 1:49.149 0:35.157 0:38.730 0:35.262
27. Vladislav Bondarev 1:49.350 0:35.238 0:38.850 0:35.262
28. Vladislav Bondarev 1:49.089 0:35.244 0:38.214 0:35.631
29. Vladislav Bondarev 1:51.216 0:36.807 0:38.661 0:35.748
30. Vladislav Bondarev 1:51.783 0:36.264 0:39.546 0:35.973
31. Vladislav Bondarev 1:49.371 0:35.145 0:38.880 0:35.346
32. Vladislav Bondarev 1:49.125 0:35.460 0:38.268 0:35.397
33. Vladislav Bondarev 1:48.600 0:35.202 0:38.238 0:35.160
34. Vladislav Bondarev 1:48.279 0:35.091 0:37.980 0:35.208
35. Vladislav Bondarev 1:50.277 0:35.094 0:39.945 0:35.238
36. Vladislav Bondarev 1:48.138 0:35.022 0:37.953 0:35.163
37. Vladislav Bondarev 1:48.219 0:35.097 0:37.980 0:35.142
38. Vladislav Bondarev 1:48.915 0:35.220 0:38.178 0:35.517
39. Vladislav Bondarev 1:49.905 0:35.562 0:38.379 0:35.964
40. Vladislav Bondarev 1:48.933 0:35.160 0:38.415 0:35.358
41. Vladislav Bondarev 1:50.604 0:35.121 0:40.278 0:35.205
42. Vladislav Bondarev 1:48.387 0:35.082 0:38.031 0:35.274
43. Vladislav Bondarev 1:49.812 0:35.055 0:38.043 0:36.714
44. Vladislav Bondarev 1:48.783 0:35.244 0:38.295 0:35.244
45. Vladislav Bondarev 1:48.549 0:35.091 0:38.241 0:35.217
46. Vladislav Bondarev 1:48.651 0:35.097 0:38.121 0:35.433
47. Vladislav Bondarev 1:48.672 0:35.139 0:38.187 0:35.346
48. Vladislav Bondarev 1:48.651 0:35.076 0:38.358 0:35.217
49. Vladislav Bondarev 1:49.029 0:35.280 0:38.250 0:35.499
50. Vladislav Bondarev 1:55.077 0:35.235 0:38.388 0:41.454
51. Vladislav Bondarev 2:49.416 1:35.307 0:38.604 0:35.505
52. Vladislav Bondarev 1:48.696 0:35.325 0:38.190 0:35.181
53. Vladislav Bondarev 1:48.282 0:35.118 0:38.052 0:35.112
54. Vladislav Bondarev 1:48.792 0:35.307 0:38.253 0:35.232
55. Vladislav Bondarev 1:48.408 0:35.166 0:38.136 0:35.106
56. Vladislav Bondarev 1:48.939 0:35.130 0:38.391 0:35.418
57. Vladislav Bondarev 1:48.723 0:35.289 0:38.115 0:35.319
58. Vladislav Bondarev 1:48.564 0:35.223 0:38.247 0:35.094
59. Vladislav Bondarev 1:48.837 0:35.025 0:38.451 0:35.361
60. Vladislav Bondarev 1:48.324 0:35.145 0:38.166 0:35.013
61. Vladislav Bondarev 1:48.195 0:35.016 0:37.989 0:35.190
62. Vladislav Bondarev 1:48.282 0:35.049 0:38.103 0:35.130
63. Vladislav Bondarev 1:48.336 0:35.094 0:38.082 0:35.160
64. Vladislav Bondarev 1:50.922 0:35.136 0:38.238 0:37.548
65. Vladislav Bondarev 1:48.432 0:35.172 0:38.193 0:35.067
66. Vladislav Bondarev 1:48.285 0:35.022 0:37.920 0:35.343
67. Vladislav Bondarev 1:48.348 0:35.199 0:38.025 0:35.124
68. Vladislav Bondarev 1:48.534 0:35.064 0:38.196 0:35.274
69. Vladislav Bondarev 1:48.309 0:35.034 0:38.076 0:35.199
70. Vladislav Bondarev 1:48.645 0:35.073 0:38.256 0:35.316
71. Vladislav Bondarev 1:48.597 0:35.259 0:38.085 0:35.253
72. Vladislav Bondarev 1:48.327 0:35.244 0:38.040 0:35.043
73. Vladislav Bondarev 1:48.966 0:35.043 0:38.220 0:35.703
74. Vladislav Bondarev 1:48.594 0:35.112 0:38.055 0:35.427
75. Vladislav Bondarev 1:48.363 0:34.962 0:38.193 0:35.208
76. Vladislav Bondarev 1:48.249 0:34.980 0:38.199 0:35.070
77. Vladislav Bondarev 1:48.573 0:35.004 0:38.448 0:35.121
78. Vladislav Bondarev 1:48.546 0:35.040 0:38.343 0:35.163
79. Vladislav Bondarev 1:48.756 0:35.127 0:38.298 0:35.331
80. Vladislav Bondarev 1:48.780 0:35.373 0:38.154 0:35.253
81. Vladislav Bondarev 1:48.492 0:35.007 0:37.992 0:35.493
82. Vladislav Bondarev 1:48.750 0:34.944 0:38.511 0:35.295
83. Vladislav Bondarev 1:49.386 0:34.971 0:38.832 0:35.583
84. Vladislav Bondarev 1:48.684 0:35.694 0:37.953 0:35.037
85. Vladislav Bondarev 1:53.997 0:34.284 0:38.124 0:41.589
86. Maksim Protasov 2:50.835 1:35.277 0:39.678 0:35.880
87. Maksim Protasov 1:48.726 0:35.205 0:38.268 0:35.253
88. Maksim Protasov 1:48.687 0:35.181 0:38.349 0:35.157
89. Maksim Protasov 1:49.323 0:35.505 0:38.475 0:35.343
90. Maksim Protasov 1:48.819 0:35.004 0:38.697 0:35.118
91. Maksim Protasov 1:49.233 0:35.121 0:38.634 0:35.478
92. Maksim Protasov 1:48.714 0:35.190 0:38.334 0:35.190
93. Maksim Protasov 1:49.527 0:35.313 0:38.232 0:35.982
94. Maksim Protasov 1:49.296 0:35.310 0:38.658 0:35.328
95. Maksim Protasov 1:49.323 0:35.442 0:38.694 0:35.187
96. Maksim Protasov 1:48.987 0:35.250 0:38.055 0:35.682
97. Maksim Protasov 1:48.801 0:35.286 0:38.226 0:35.289
98. Maksim Protasov 1:48.687 0:35.010 0:38.346 0:35.331
99. Maksim Protasov 1:49.044 0:35.307 0:38.481 0:35.256
100. Maksim Protasov 1:49.194 0:35.325 0:38.652 0:35.217
101. Maksim Protasov 1:49.314 0:35.286 0:38.634 0:35.394
102. Maksim Protasov 1:48.945 0:35.193 0:38.385 0:35.367
103. Maksim Protasov 1:48.765 0:35.058 0:38.346 0:35.361
104. Maksim Protasov 1:48.927 0:35.283 0:38.424 0:35.220
105. Maksim Protasov 1:49.179 0:35.139 0:38.784 0:35.256
106. Maksim Protasov 1:49.281 0:35.271 0:38.712 0:35.298
107. Maksim Protasov 1:48.987 0:35.148 0:38.268 0:35.571
108. Maksim Protasov 1:49.119 0:35.265 0:38.571 0:35.283
109. Maksim Protasov 1:49.464 0:35.328 0:38.607 0:35.529
110. Maksim Protasov 1:49.299 0:35.328 0:38.364 0:35.607
111. Maksim Protasov 1:49.047 0:35.232 0:38.301 0:35.514
112. Maksim Protasov 1:48.684 0:35.043 0:38.208 0:35.433
113. Maksim Protasov 1:49.488 0:35.808 0:38.112 0:35.568
114. Maksim Protasov 1:49.929 0:35.259 0:39.354 0:35.316
115. Maksim Protasov 1:49.338 0:35.142 0:38.751 0:35.445
116. Maksim Protasov 1:49.482 0:35.136 0:38.748 0:35.598
117. Maksim Protasov 1:50.067 0:35.175 0:38.271 0:36.621
118. Maksim Protasov 1:48.996 0:35.457 0:38.226 0:35.313
119. Maksim Protasov 1:49.002 0:35.163 0:38.361 0:35.478
120. Maksim Protasov 1:55.605 0:35.244 0:38.124 0:42.237
121. Igor Ornst 2:50.961 1:36.828 0:38.487 0:35.646
122. Igor Ornst 1:48.609 0:35.100 0:38.127 0:35.382
123. Igor Ornst 1:49.530 0:35.619 0:38.463 0:35.448
124. Igor Ornst 1:48.438 0:35.067 0:38.076 0:35.295
125. Igor Ornst 1:48.168 0:35.115 0:37.965 0:35.088
126. Igor Ornst 1:48.435 0:35.025 0:38.046 0:35.364
127. Igor Ornst 1:49.620 0:35.883 0:37.914 0:35.823
128. Igor Ornst 1:48.720 0:35.352 0:38.040 0:35.328
129. Igor Ornst 1:51.921 0:35.208 0:40.104 0:36.609
130. Igor Ornst 1:48.798 0:35.313 0:38.325 0:35.160
131. Igor Ornst 1:48.471 0:35.043 0:38.253 0:35.175
132. Igor Ornst 1:48.327 0:35.040 0:38.130 0:35.157
133. Igor Ornst 1:48.780 0:35.172 0:38.028 0:35.580
134. Igor Ornst 1:48.450 0:34.953 0:38.400 0:35.097
135. Igor Ornst 1:48.351 0:35.010 0:38.193 0:35.148
136. Igor Ornst 1:48.618 0:35.169 0:38.127 0:35.322
137. Igor Ornst 1:49.053 0:35.130 0:38.430 0:35.493
138. Igor Ornst 1:49.629 0:35.046 0:38.880 0:35.703
139. Igor Ornst 1:56.802 0:39.378 0:39.300 0:38.124
140. Igor Ornst 1:52.158 0:35.412 0:38.949 0:37.797
141. Igor Ornst 1:51.867 0:35.673 0:38.445 0:37.749
142. Igor Ornst 1:49.617 0:35.796 0:38.487 0:35.334
143. Igor Ornst 1:48.804 0:35.256 0:37.923 0:35.625
144. Igor Ornst 1:49.134 0:35.412 0:38.328 0:35.394
145. Igor Ornst 1:48.930 0:35.244 0:38.211 0:35.475
146. Igor Ornst 1:49.488 0:35.262 0:38.781 0:35.445
147. Igor Ornst 1:50.556 0:35.637 0:38.730 0:36.189
148. Igor Ornst 1:49.722 0:35.328 0:38.862 0:35.532
149. Igor Ornst 1:48.951 0:35.241 0:38.223 0:35.487
150. Igor Ornst 1:48.876 0:35.148 0:38.409 0:35.319
151. Igor Ornst 1:49.581 0:35.163 0:38.544 0:35.874
152. Igor Ornst 1:49.065 0:35.208 0:38.358 0:35.499
153. Igor Ornst 1:49.764 0:35.127 0:38.889 0:35.748
154. Igor Ornst 1:48.846 0:35.049 0:38.241 0:35.556
155. Igor Ornst 1:49.413 0:35.232 0:38.592 0:35.589
156. Igor Ornst 1:55.251 0:35.208 0:38.361 0:41.682
157. Igor Ornst 3:23.487 2:07.647 0:40.197 0:35.643
158. Igor Ornst 1:49.779 0:35.556 0:38.565 0:35.658
159. Igor Ornst 1:50.019 0:35.439 0:38.853 0:35.727
160. Igor Ornst 1:49.143 0:35.193 0:38.670 0:35.280
161. Igor Ornst 1:48.864 0:35.100 0:38.367 0:35.397
162. Igor Ornst 1:49.377 0:35.544 0:38.505 0:35.328
163. Igor Ornst 1:48.318 0:35.190 0:38.049 0:35.079
164. Igor Ornst 1:49.542 0:35.043 0:38.685 0:35.814
165. Igor Ornst 1:48.339 0:35.151 0:38.070 0:35.118
166. Igor Ornst 1:48.387 0:34.920 0:37.851 0:35.616
167. Igor Ornst 1:52.314 0:34.923 0:41.166 0:36.225
168. Igor Ornst 1:48.792 0:35.166 0:38.463 0:35.163
169. Igor Ornst 1:49.599 0:35.517 0:38.598 0:35.484
170. Igor Ornst 1:48.666 0:35.232 0:38.148 0:35.286
171. Igor Ornst 1:49.038 0:35.148 0:38.481 0:35.409
172. Igor Ornst 1:48.762 0:35.382 0:38.205 0:35.175
173. Igor Ornst 1:49.113 0:35.409 0:38.079 0:35.625
174. Igor Ornst 1:48.597 0:34.887 0:38.058 0:35.652
175. Igor Ornst 1:48.033 0:34.986 0:37.923 0:35.124
176. Igor Ornst 1:48.369 0:34.992 0:38.103 0:35.274
177. Igor Ornst 1:48.207 0:34.926 0:37.767 0:35.514
178. Igor Ornst 1:49.449 0:36.000 0:38.055 0:35.394
179. Igor Ornst 1:49.065 0:35.244 0:38.109 0:35.712
180. Igor Ornst 1:49.377 0:35.367 0:38.592 0:35.418
181. Igor Ornst 1:51.255 0:35.238 0:38.403 0:37.614
182. Igor Ornst 1:48.969 0:35.133 0:38.301 0:35.535
183. Igor Ornst 1:48.603 0:34.986 0:38.136 0:35.481
184. Igor Ornst 1:49.386 0:35.640 0:38.505 0:35.241
185. Igor Ornst 1:49.404 0:35.523 0:38.574 0:35.307
186. Igor Ornst 1:48.627 0:34.980 0:38.088 0:35.559
187. Igor Ornst 1:54.414 0:34.917 0:38.166 0:41.331
188. Igor Ornst 2:46.791 1:32.625 0:38.526 0:35.640
189. Igor Ornst 1:49.530 0:35.355 0:38.502 0:35.673
190. Igor Ornst 1:48.810 0:35.043 0:38.154 0:35.613
191. Igor Ornst 1:49.185 0:35.469 0:38.220 0:35.496
192. Igor Ornst 1:50.271 0:35.121 0:39.483 0:35.667
193. Igor Ornst 1:50.010 0:35.520 0:38.268 0:36.222
194. Igor Ornst 1:50.994 0:35.460 0:38.634 0:36.900
4 Alexey Petukhov / Evgen Prohorenko / Pavel Sorokin / Mercedes AMG GT3 gt3 +1 laps 1:48.183 193
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Petukhov 11:17.712 9:54.639 0:43.386 0:39.687
2. Alexey Petukhov 1:59.694 0:38.580 0:42.033 0:39.081
3. Alexey Petukhov 1:57.651 0:37.176 0:41.751 0:38.724
4. Alexey Petukhov 1:59.580 0:39.216 0:41.679 0:38.685
5. Alexey Petukhov 1:56.754 0:37.401 0:41.088 0:38.265
6. Alexey Petukhov 1:55.359 0:36.819 0:40.584 0:37.956
7. Alexey Petukhov 1:58.464 0:37.575 0:42.783 0:38.106
8. Alexey Petukhov 1:56.556 0:37.434 0:41.166 0:37.956
9. Alexey Petukhov 1:55.452 0:37.203 0:40.359 0:37.890
10. Alexey Petukhov 1:54.396 0:36.471 0:40.518 0:37.407
11. Alexey Petukhov 1:53.991 0:36.657 0:40.215 0:37.119
12. Alexey Petukhov 1:53.760 0:36.381 0:39.864 0:37.515
13. Alexey Petukhov 1:52.692 0:36.180 0:39.603 0:36.909
14. Alexey Petukhov 1:52.482 0:36.156 0:39.375 0:36.951
15. Alexey Petukhov 1:52.344 0:35.961 0:39.498 0:36.885
16. Alexey Petukhov 1:52.989 0:35.850 0:39.786 0:37.353
17. Alexey Petukhov 1:51.708 0:35.742 0:39.171 0:36.795
18. Alexey Petukhov 1:51.528 0:35.889 0:39.258 0:36.381
19. Alexey Petukhov 1:51.792 0:35.880 0:39.258 0:36.654
20. Alexey Petukhov 1:50.055 0:35.532 0:38.745 0:35.778
21. Alexey Petukhov 1:49.572 0:35.415 0:38.304 0:35.853
22. Alexey Petukhov 1:49.548 0:35.379 0:38.520 0:35.649
23. Alexey Petukhov 1:49.893 0:35.784 0:38.478 0:35.631
24. Alexey Petukhov 1:50.235 0:35.358 0:38.793 0:36.084
25. Alexey Petukhov 1:49.515 0:35.325 0:38.286 0:35.904
26. Alexey Petukhov 1:49.071 0:35.322 0:38.385 0:35.364
27. Alexey Petukhov 1:50.505 0:35.340 0:39.318 0:35.847
28. Alexey Petukhov 1:49.053 0:35.262 0:38.346 0:35.445
29. Alexey Petukhov 1:50.151 0:35.544 0:38.676 0:35.931
30. Alexey Petukhov 1:49.722 0:35.427 0:38.634 0:35.661
31. Alexey Petukhov 1:55.536 0:35.256 0:38.460 0:41.820
32. Alexey Petukhov 2:50.316 1:36.198 0:38.505 0:35.613
33. Alexey Petukhov 1:48.813 0:35.346 0:38.130 0:35.337
34. Alexey Petukhov 1:48.927 0:35.298 0:38.076 0:35.553
35. Alexey Petukhov 1:48.378 0:35.127 0:38.055 0:35.196
36. Alexey Petukhov 1:48.624 0:35.307 0:38.040 0:35.277
37. Alexey Petukhov 1:48.465 0:35.106 0:38.160 0:35.199
38. Alexey Petukhov 1:48.720 0:35.202 0:38.178 0:35.340
39. Alexey Petukhov 1:49.275 0:35.415 0:38.577 0:35.283
40. Alexey Petukhov 1:48.240 0:35.010 0:38.145 0:35.085
41. Alexey Petukhov 1:48.864 0:35.271 0:38.208 0:35.385
42. Alexey Petukhov 1:50.193 0:35.439 0:39.189 0:35.565
43. Alexey Petukhov 1:48.483 0:35.382 0:37.932 0:35.169
44. Alexey Petukhov 1:48.912 0:35.361 0:38.064 0:35.487
45. Alexey Petukhov 1:49.626 0:35.271 0:39.135 0:35.220
46. Alexey Petukhov 1:48.408 0:35.055 0:38.196 0:35.157
47. Alexey Petukhov 1:48.183 0:34.992 0:38.043 0:35.148
48. Alexey Petukhov 1:48.855 0:35.238 0:38.160 0:35.457
49. Alexey Petukhov 1:49.917 0:35.004 0:38.127 0:36.786
50. Alexey Petukhov 1:48.384 0:35.292 0:37.926 0:35.166
51. Alexey Petukhov 1:48.561 0:35.067 0:37.977 0:35.517
52. Alexey Petukhov 1:48.534 0:35.229 0:37.953 0:35.352
53. Alexey Petukhov 1:48.495 0:35.046 0:38.262 0:35.187
54. Alexey Petukhov 1:49.074 0:35.286 0:38.145 0:35.643
55. Alexey Petukhov 1:48.675 0:35.349 0:38.010 0:35.316
56. Alexey Petukhov 1:49.443 0:35.040 0:38.979 0:35.424
57. Alexey Petukhov 1:48.699 0:35.322 0:37.983 0:35.394
58. Alexey Petukhov 1:48.450 0:35.202 0:38.109 0:35.139
59. Alexey Petukhov 1:48.435 0:35.043 0:38.088 0:35.304
60. Alexey Petukhov 1:48.585 0:35.115 0:38.244 0:35.226
61. Alexey Petukhov 1:48.711 0:35.235 0:38.319 0:35.157
62. Alexey Petukhov 1:49.488 0:35.238 0:38.781 0:35.469
63. Alexey Petukhov 1:55.410 0:35.190 0:38.343 0:41.877
64. Evgen Prohorenko 2:49.446 1:34.650 0:38.862 0:35.934
65. Evgen Prohorenko 1:49.725 0:35.340 0:38.700 0:35.685
66. Evgen Prohorenko 1:49.566 0:35.349 0:38.601 0:35.616
67. Evgen Prohorenko 1:49.326 0:35.286 0:38.478 0:35.562
68. Evgen Prohorenko 1:49.899 0:35.247 0:38.877 0:35.775
69. Evgen Prohorenko 1:49.734 0:35.427 0:38.481 0:35.826
70. Evgen Prohorenko 1:49.506 0:35.352 0:38.640 0:35.514
71. Evgen Prohorenko 1:49.494 0:35.232 0:38.529 0:35.733
72. Evgen Prohorenko 1:49.086 0:35.307 0:38.211 0:35.568
73. Evgen Prohorenko 1:49.602 0:35.454 0:38.565 0:35.583
74. Evgen Prohorenko 1:49.404 0:35.169 0:38.733 0:35.502
75. Evgen Prohorenko 1:49.146 0:35.121 0:38.502 0:35.523
76. Evgen Prohorenko 1:49.251 0:35.064 0:38.607 0:35.580
77. Evgen Prohorenko 1:49.305 0:35.094 0:38.706 0:35.505
78. Evgen Prohorenko 1:49.080 0:35.214 0:38.598 0:35.268
79. Evgen Prohorenko 1:49.956 0:34.998 0:39.567 0:35.391
80. Evgen Prohorenko 1:48.993 0:35.127 0:38.058 0:35.808
81. Evgen Prohorenko 1:50.406 0:35.199 0:38.421 0:36.786
82. Evgen Prohorenko 1:49.062 0:35.199 0:38.397 0:35.466
83. Evgen Prohorenko 1:49.389 0:35.112 0:38.976 0:35.301
84. Evgen Prohorenko 1:49.890 0:36.042 0:38.454 0:35.394
85. Evgen Prohorenko 1:48.441 0:34.923 0:37.995 0:35.523
86. Evgen Prohorenko 1:49.476 0:35.094 0:38.670 0:35.712
87. Evgen Prohorenko 1:49.131 0:35.205 0:38.073 0:35.853
88. Evgen Prohorenko 1:49.362 0:35.085 0:38.685 0:35.592
89. Evgen Prohorenko 1:48.813 0:35.076 0:38.334 0:35.403
90. Evgen Prohorenko 1:48.804 0:35.013 0:38.430 0:35.361
91. Evgen Prohorenko 1:48.900 0:35.310 0:38.328 0:35.262
92. Evgen Prohorenko 1:49.017 0:35.145 0:38.247 0:35.625
93. Evgen Prohorenko 1:49.068 0:35.148 0:38.367 0:35.553
94. Evgen Prohorenko 1:49.602 0:35.001 0:38.658 0:35.943
95. Evgen Prohorenko 1:49.494 0:35.190 0:38.529 0:35.775
96. Evgen Prohorenko 1:57.027 0:35.451 0:38.997 0:42.579
97. Evgen Prohorenko 2:53.037 1:36.489 0:39.636 0:36.912
98. Evgen Prohorenko 1:51.021 0:36.777 0:38.511 0:35.733
99. Evgen Prohorenko 1:50.400 0:36.636 0:38.346 0:35.418
100. Evgen Prohorenko 1:48.822 0:35.196 0:38.130 0:35.496
101. Evgen Prohorenko 1:48.705 0:34.950 0:38.262 0:35.493
102. Evgen Prohorenko 1:49.071 0:35.109 0:38.313 0:35.649
103. Evgen Prohorenko 1:48.789 0:35.076 0:38.280 0:35.433
104. Evgen Prohorenko 1:50.004 0:35.190 0:39.432 0:35.382
105. Evgen Prohorenko 1:48.951 0:35.052 0:38.427 0:35.472
106. Evgen Prohorenko 1:49.344 0:35.145 0:38.769 0:35.430
107. Evgen Prohorenko 1:49.380 0:35.220 0:38.385 0:35.775
108. Evgen Prohorenko 1:48.711 0:34.980 0:38.427 0:35.304
109. Evgen Prohorenko 1:48.747 0:34.971 0:38.523 0:35.253
110. Evgen Prohorenko 1:48.771 0:34.896 0:38.538 0:35.337
111. Evgen Prohorenko 1:48.936 0:35.130 0:38.376 0:35.430
112. Evgen Prohorenko 1:48.861 0:35.154 0:38.325 0:35.382
113. Evgen Prohorenko 1:48.582 0:35.079 0:38.142 0:35.361
114. Evgen Prohorenko 1:49.137 0:34.977 0:38.547 0:35.613
115. Evgen Prohorenko 1:48.819 0:35.124 0:38.325 0:35.370
116. Evgen Prohorenko 1:49.518 0:35.004 0:38.766 0:35.748
117. Evgen Prohorenko 1:48.936 0:35.469 0:38.172 0:35.295
118. Evgen Prohorenko 1:48.729 0:34.986 0:38.349 0:35.394
119. Evgen Prohorenko 1:48.756 0:35.463 0:38.016 0:35.277
120. Evgen Prohorenko 1:48.408 0:34.977 0:38.184 0:35.247
121. Evgen Prohorenko 1:48.303 0:35.010 0:38.070 0:35.223
122. Evgen Prohorenko 1:48.849 0:35.025 0:38.577 0:35.247
123. Evgen Prohorenko 1:48.954 0:35.013 0:38.448 0:35.493
124. Evgen Prohorenko 1:48.834 0:35.097 0:38.427 0:35.310
125. Evgen Prohorenko 1:48.579 0:35.022 0:38.283 0:35.274
126. Evgen Prohorenko 1:48.819 0:35.091 0:38.154 0:35.574
127. Evgen Prohorenko 1:48.612 0:35.142 0:38.154 0:35.316
128. Evgen Prohorenko 1:49.578 0:35.667 0:38.385 0:35.526
129. Evgen Prohorenko 1:55.086 0:34.962 0:38.148 0:41.976
130. Pavel Sorokin 2:55.584 1:39.762 0:39.267 0:36.555
131. Pavel Sorokin 1:50.436 0:35.532 0:38.763 0:36.141
132. Pavel Sorokin 1:49.764 0:35.406 0:38.511 0:35.847
133. Pavel Sorokin 1:49.794 0:35.094 0:38.538 0:36.162
134. Pavel Sorokin 1:49.785 0:35.364 0:38.715 0:35.706
135. Pavel Sorokin 1:50.013 0:35.439 0:38.517 0:36.057
136. Pavel Sorokin 1:49.077 0:35.148 0:38.475 0:35.454
137. Pavel Sorokin 1:49.347 0:35.349 0:38.340 0:35.658
138. Pavel Sorokin 1:49.080 0:35.394 0:38.208 0:35.478
139. Pavel Sorokin 1:50.448 0:35.004 0:38.757 0:36.687
140. Pavel Sorokin 1:48.825 0:35.187 0:38.112 0:35.526
141. Pavel Sorokin 1:48.810 0:35.109 0:38.295 0:35.406
142. Pavel Sorokin 1:56.937 0:35.187 0:37.860 0:43.890
143. Pavel Sorokin 1:49.209 0:35.304 0:38.436 0:35.469
144. Pavel Sorokin 1:49.791 0:35.556 0:38.748 0:35.487
145. Pavel Sorokin 1:48.888 0:35.034 0:38.439 0:35.415
146. Pavel Sorokin 1:49.278 0:35.127 0:38.589 0:35.562
147. Pavel Sorokin 1:49.353 0:35.055 0:38.880 0:35.418
148. Pavel Sorokin 1:49.521 0:35.283 0:38.748 0:35.490
149. Pavel Sorokin 1:49.224 0:35.148 0:38.325 0:35.751
150. Pavel Sorokin 1:49.659 0:35.496 0:38.409 0:35.754
151. Pavel Sorokin 1:49.266 0:35.082 0:38.334 0:35.850
152. Pavel Sorokin 1:49.365 0:34.989 0:38.766 0:35.610
153. Pavel Sorokin 1:51.282 0:35.205 0:38.400 0:37.677
154. Pavel Sorokin 1:51.054 0:36.417 0:39.009 0:35.628
155. Pavel Sorokin 1:56.601 0:35.163 0:38.985 0:42.453
156. Alexey Petukhov 2:50.556 1:35.928 0:38.736 0:35.892
157. Alexey Petukhov 1:49.551 0:35.622 0:38.457 0:35.472
158. Alexey Petukhov 1:48.897 0:35.325 0:38.193 0:35.379
159. Alexey Petukhov 1:49.962 0:35.235 0:38.181 0:36.546
160. Alexey Petukhov 1:49.779 0:35.718 0:38.751 0:35.310
161. Alexey Petukhov 1:50.652 0:35.241 0:39.288 0:36.123
162. Alexey Petukhov 1:49.830 0:35.406 0:38.751 0:35.673
163. Alexey Petukhov 1:49.407 0:35.262 0:38.805 0:35.340
164. Alexey Petukhov 1:49.251 0:35.421 0:38.196 0:35.634
165. Alexey Petukhov 1:49.983 0:35.373 0:38.583 0:36.027
166. Alexey Petukhov 1:49.074 0:35.361 0:38.328 0:35.385
167. Alexey Petukhov 1:49.293 0:35.766 0:38.271 0:35.256
168. Alexey Petukhov 1:49.053 0:35.346 0:38.328 0:35.379
169. Alexey Petukhov 1:49.239 0:35.670 0:38.106 0:35.463
170. Alexey Petukhov 1:49.320 0:35.493 0:38.202 0:35.625
171. Alexey Petukhov 1:48.918 0:35.388 0:38.142 0:35.388
172. Alexey Petukhov 1:48.690 0:35.247 0:38.220 0:35.223
173. Alexey Petukhov 1:48.945 0:35.316 0:38.235 0:35.394
174. Alexey Petukhov 1:48.867 0:35.361 0:38.145 0:35.361
175. Alexey Petukhov 1:49.137 0:35.364 0:38.160 0:35.613
176. Alexey Petukhov 1:49.830 0:35.376 0:38.532 0:35.922
177. Alexey Petukhov 1:48.690 0:35.244 0:38.100 0:35.346
178. Alexey Petukhov 1:48.876 0:35.355 0:38.283 0:35.238
179. Alexey Petukhov 1:48.966 0:35.394 0:38.109 0:35.463
180. Alexey Petukhov 1:50.265 0:35.526 0:39.069 0:35.670
181. Alexey Petukhov 1:48.873 0:35.352 0:38.223 0:35.298
182. Alexey Petukhov 1:49.086 0:35.358 0:38.475 0:35.253
183. Alexey Petukhov 1:49.191 0:35.292 0:38.289 0:35.610
184. Alexey Petukhov 1:49.014 0:35.229 0:38.271 0:35.514
185. Alexey Petukhov 1:49.596 0:35.406 0:38.598 0:35.592
186. Alexey Petukhov 1:49.170 0:35.163 0:38.289 0:35.718
187. Alexey Petukhov 1:48.918 0:35.385 0:38.085 0:35.448
188. Alexey Petukhov 1:50.055 0:35.343 0:38.463 0:36.249
189. Alexey Petukhov 1:49.656 0:35.244 0:38.238 0:36.174
190. Alexey Petukhov 1:49.941 0:35.574 0:38.412 0:35.955
191. Alexey Petukhov 1:50.022 0:35.682 0:38.757 0:35.583
192. Alexey Petukhov 1:57.339 0:35.688 0:38.931 0:42.720
193. Alexey Petukhov 2:23.916 1:07.752 0:39.345 0:36.819
5 Pavel Fridland / Andrei Rudey / Jaguar G3 gt3 +1 laps 1:48.090 193
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 13:22.968 12:04.530 0:40.380 0:38.058
2. Pavel Fridland 1:58.173 0:36.399 0:40.515 0:41.259
3. Pavel Fridland 1:54.138 0:36.423 0:40.191 0:37.524
4. Pavel Fridland 2:04.362 0:35.919 0:40.608 0:47.835
5. Pavel Fridland 1:54.468 0:36.702 0:40.326 0:37.440
6. Pavel Fridland 1:53.694 0:36.081 0:40.458 0:37.155
7. Pavel Fridland 1:53.652 0:36.114 0:40.170 0:37.368
8. Pavel Fridland 1:53.466 0:36.324 0:39.945 0:37.197
9. Pavel Fridland 1:53.610 0:36.237 0:40.044 0:37.329
10. Pavel Fridland 1:53.877 0:35.997 0:40.059 0:37.821
11. Pavel Fridland 1:54.078 0:36.036 0:40.230 0:37.812
12. Pavel Fridland 1:53.532 0:36.000 0:40.029 0:37.503
13. Pavel Fridland 2:02.220 0:36.288 0:40.491 0:45.441
14. Pavel Fridland 3:03.465 1:46.053 0:40.230 0:37.182
15. Pavel Fridland 1:51.999 0:35.574 0:39.894 0:36.531
16. Pavel Fridland 1:51.321 0:35.517 0:39.231 0:36.573
17. Pavel Fridland 1:50.826 0:35.577 0:39.078 0:36.171
18. Pavel Fridland 1:50.166 0:35.628 0:38.607 0:35.931
19. Pavel Fridland 1:49.407 0:35.295 0:38.439 0:35.673
20. Pavel Fridland 1:48.696 0:35.130 0:38.028 0:35.538
21. Pavel Fridland 1:48.981 0:35.088 0:38.310 0:35.583
22. Pavel Fridland 1:50.199 0:35.118 0:39.177 0:35.904
23. Pavel Fridland 1:48.585 0:34.992 0:38.130 0:35.463
24. Pavel Fridland 1:48.669 0:34.947 0:38.322 0:35.400
25. Pavel Fridland 1:48.489 0:35.064 0:38.082 0:35.343
26. Pavel Fridland 1:48.381 0:35.019 0:38.184 0:35.178
27. Pavel Fridland 1:48.357 0:34.875 0:38.277 0:35.205
28. Pavel Fridland 1:48.231 0:34.869 0:38.040 0:35.322
29. Pavel Fridland 1:48.750 0:34.815 0:38.502 0:35.433
30. Pavel Fridland 1:48.477 0:34.980 0:38.013 0:35.484
31. Pavel Fridland 1:48.735 0:35.340 0:38.133 0:35.262
32. Pavel Fridland 1:49.440 0:35.184 0:38.496 0:35.760
33. Pavel Fridland 1:48.636 0:35.208 0:38.283 0:35.145
34. Pavel Fridland 1:49.536 0:35.175 0:39.195 0:35.166
35. Pavel Fridland 1:49.233 0:34.992 0:38.688 0:35.553
36. Pavel Fridland 1:48.360 0:35.160 0:38.007 0:35.193
37. Pavel Fridland 1:49.815 0:35.124 0:38.343 0:36.348
38. Pavel Fridland 1:49.200 0:35.562 0:38.355 0:35.283
39. Pavel Fridland 1:49.122 0:35.076 0:38.331 0:35.715
40. Pavel Fridland 1:49.113 0:35.217 0:38.424 0:35.472
41. Pavel Fridland 1:48.654 0:35.028 0:38.271 0:35.355
42. Pavel Fridland 1:48.939 0:34.956 0:38.676 0:35.307
43. Pavel Fridland 1:48.603 0:35.145 0:38.262 0:35.196
44. Pavel Fridland 1:49.638 0:35.595 0:38.364 0:35.679
45. Pavel Fridland 1:55.404 0:35.067 0:38.799 0:41.538
46. Andrei Rudey 2:53.115 1:37.176 0:39.414 0:36.525
47. Andrei Rudey 1:50.511 0:35.475 0:39.033 0:36.003
48. Andrei Rudey 1:49.446 0:35.034 0:38.715 0:35.697
49. Andrei Rudey 1:48.966 0:34.962 0:38.283 0:35.721
50. Andrei Rudey 1:49.806 0:35.004 0:38.994 0:35.808
51. Andrei Rudey 1:50.412 0:35.262 0:39.063 0:36.087
52. Andrei Rudey 1:49.113 0:34.968 0:38.400 0:35.745
53. Andrei Rudey 1:49.152 0:35.151 0:38.400 0:35.601
54. Andrei Rudey 1:48.501 0:34.989 0:38.121 0:35.391
55. Andrei Rudey 1:49.587 0:35.073 0:38.628 0:35.886
56. Andrei Rudey 1:49.668 0:35.241 0:38.715 0:35.712
57. Andrei Rudey 1:52.608 0:35.250 0:41.289 0:36.069
58. Andrei Rudey 1:49.824 0:35.178 0:39.093 0:35.553
59. Andrei Rudey 1:48.885 0:35.046 0:38.442 0:35.397
60. Andrei Rudey 1:49.260 0:35.121 0:38.514 0:35.625
61. Andrei Rudey 1:49.335 0:35.241 0:38.325 0:35.769
62. Andrei Rudey 1:49.044 0:34.953 0:38.367 0:35.724
63. Andrei Rudey 1:49.392 0:34.980 0:38.400 0:36.012
64. Andrei Rudey 1:49.191 0:35.316 0:38.364 0:35.511
65. Andrei Rudey 1:50.568 0:35.157 0:39.762 0:35.649
66. Andrei Rudey 1:48.543 0:35.115 0:38.109 0:35.319
67. Andrei Rudey 1:48.648 0:34.842 0:38.382 0:35.424
68. Andrei Rudey 1:49.218 0:34.770 0:38.955 0:35.493
69. Andrei Rudey 1:48.942 0:34.941 0:38.283 0:35.718
70. Andrei Rudey 1:48.870 0:34.911 0:38.376 0:35.583
71. Andrei Rudey 1:48.918 0:34.929 0:38.409 0:35.580
72. Andrei Rudey 1:49.068 0:34.878 0:38.304 0:35.886
73. Andrei Rudey 1:49.101 0:34.932 0:38.517 0:35.652
74. Andrei Rudey 1:50.433 0:34.959 0:39.627 0:35.847
75. Andrei Rudey 1:51.294 0:35.880 0:38.913 0:36.501
76. Andrei Rudey 1:50.352 0:35.757 0:38.544 0:36.051
77. Andrei Rudey 1:49.869 0:34.884 0:38.664 0:36.321
78. Andrei Rudey 1:56.358 0:35.265 0:38.748 0:42.345
79. Pavel Fridland 2:58.608 1:44.019 0:39.051 0:35.538
80. Pavel Fridland 1:48.633 0:35.241 0:38.115 0:35.277
81. Pavel Fridland 1:49.011 0:35.157 0:38.250 0:35.604
82. Pavel Fridland 1:48.234 0:35.028 0:37.947 0:35.259
83. Pavel Fridland 1:48.480 0:35.019 0:38.163 0:35.298
84. Pavel Fridland 1:48.768 0:35.004 0:38.220 0:35.544
85. Pavel Fridland 1:48.465 0:35.097 0:38.001 0:35.367
86. Pavel Fridland 1:48.612 0:35.136 0:38.268 0:35.208
87. Pavel Fridland 1:48.612 0:35.058 0:38.160 0:35.394
88. Pavel Fridland 1:48.522 0:35.070 0:38.142 0:35.310
89. Pavel Fridland 1:49.995 0:35.952 0:38.214 0:35.829
90. Pavel Fridland 1:49.740 0:35.166 0:38.616 0:35.958
91. Pavel Fridland 1:48.789 0:35.112 0:38.145 0:35.532
92. Pavel Fridland 1:49.131 0:35.151 0:38.292 0:35.688
93. Pavel Fridland 1:49.080 0:35.220 0:38.418 0:35.442
94. Pavel Fridland 1:50.730 0:35.094 0:38.898 0:36.738
95. Pavel Fridland 1:51.870 0:35.799 0:39.783 0:36.288
96. Pavel Fridland 1:50.295 0:35.046 0:39.735 0:35.514
97. Pavel Fridland 1:49.446 0:35.256 0:38.355 0:35.835
98. Pavel Fridland 1:49.038 0:35.184 0:38.331 0:35.523
99. Pavel Fridland 1:48.483 0:34.872 0:38.286 0:35.325
100. Pavel Fridland 1:49.143 0:35.406 0:38.349 0:35.388
101. Pavel Fridland 1:49.215 0:35.088 0:38.340 0:35.787
102. Pavel Fridland 1:58.698 0:35.301 0:38.325 0:45.072
103. Pavel Fridland 1:49.719 0:35.808 0:38.337 0:35.574
104. Pavel Fridland 1:49.338 0:35.274 0:38.490 0:35.574
105. Pavel Fridland 1:49.353 0:35.352 0:38.301 0:35.700
106. Pavel Fridland 1:49.806 0:35.544 0:38.379 0:35.883
107. Pavel Fridland 1:49.632 0:35.085 0:38.535 0:36.012
108. Pavel Fridland 1:49.677 0:35.055 0:38.424 0:36.198
109. Pavel Fridland 1:49.161 0:35.115 0:38.358 0:35.688
110. Pavel Fridland 1:49.539 0:35.034 0:38.550 0:35.955
111. Pavel Fridland 1:56.904 0:35.568 0:38.769 0:42.567
112. Andrei Rudey 2:50.904 1:36.720 0:38.604 0:35.580
113. Andrei Rudey 1:49.773 0:35.226 0:38.394 0:36.153
114. Andrei Rudey 1:48.627 0:34.917 0:38.340 0:35.370
115. Andrei Rudey 1:49.239 0:35.010 0:38.373 0:35.856
116. Andrei Rudey 1:49.047 0:35.106 0:38.349 0:35.592
117. Andrei Rudey 1:48.732 0:34.809 0:38.364 0:35.559
118. Andrei Rudey 1:49.137 0:35.172 0:38.481 0:35.484
119. Andrei Rudey 1:50.832 0:35.580 0:39.963 0:35.289
120. Andrei Rudey 1:48.336 0:34.701 0:38.160 0:35.475
121. Andrei Rudey 1:50.718 0:37.059 0:38.166 0:35.493
122. Andrei Rudey 1:48.810 0:34.923 0:38.007 0:35.880
123. Andrei Rudey 1:50.919 0:36.084 0:38.586 0:36.249
124. Andrei Rudey 1:48.588 0:34.947 0:38.217 0:35.424
125. Andrei Rudey 1:48.189 0:34.785 0:38.139 0:35.265
126. Andrei Rudey 1:48.714 0:34.929 0:38.334 0:35.451
127. Andrei Rudey 1:48.159 0:34.875 0:37.962 0:35.322
128. Andrei Rudey 1:48.648 0:35.025 0:38.127 0:35.496
129. Andrei Rudey 1:48.672 0:34.953 0:38.274 0:35.445
130. Andrei Rudey 1:48.324 0:34.902 0:38.016 0:35.406
131. Andrei Rudey 1:48.885 0:35.427 0:38.094 0:35.364
132. Andrei Rudey 1:48.324 0:34.797 0:38.265 0:35.262
133. Andrei Rudey 1:48.972 0:35.025 0:38.394 0:35.553
134. Andrei Rudey 1:49.266 0:35.103 0:38.442 0:35.721
135. Andrei Rudey 1:49.053 0:34.980 0:38.472 0:35.601
136. Andrei Rudey 1:48.681 0:34.899 0:38.319 0:35.463
137. Andrei Rudey 1:48.375 0:34.797 0:38.037 0:35.541
138. Andrei Rudey 1:48.693 0:34.905 0:38.364 0:35.424
139. Andrei Rudey 1:48.558 0:34.818 0:38.322 0:35.418
140. Andrei Rudey 1:49.638 0:35.079 0:38.370 0:36.189
141. Andrei Rudey 1:48.591 0:34.854 0:38.361 0:35.376
142. Andrei Rudey 1:49.992 0:34.902 0:38.295 0:36.795
143. Andrei Rudey 1:48.654 0:34.875 0:38.331 0:35.448
144. Andrei Rudey 1:55.617 0:34.890 0:38.175 0:42.552
145. Pavel Fridland 2:48.935 1:34.919 0:38.316 0:35.700
146. Pavel Fridland 1:49.473 0:35.190 0:38.328 0:35.955
147. Pavel Fridland 1:50.859 0:35.133 0:40.197 0:35.529
148. Pavel Fridland 1:51.687 0:35.268 0:40.029 0:36.390
149. Pavel Fridland 1:49.605 0:35.193 0:38.448 0:35.964
150. Pavel Fridland 1:51.456 0:36.108 0:38.274 0:37.074
151. Pavel Fridland 1:49.089 0:34.881 0:38.484 0:35.724
152. Pavel Fridland 1:49.065 0:35.040 0:38.451 0:35.574
153. Pavel Fridland 1:48.825 0:35.058 0:38.244 0:35.523
154. Pavel Fridland 1:48.582 0:35.103 0:38.001 0:35.478
155. Pavel Fridland 1:48.321 0:34.977 0:38.106 0:35.238
156. Pavel Fridland 1:48.357 0:35.016 0:38.010 0:35.331
157. Pavel Fridland 1:49.191 0:35.085 0:38.235 0:35.871
158. Pavel Fridland 1:48.708 0:35.205 0:38.043 0:35.460
159. Pavel Fridland 1:48.759 0:35.064 0:38.127 0:35.568
160. Pavel Fridland 1:48.234 0:35.022 0:37.971 0:35.241
161. Pavel Fridland 1:48.525 0:35.025 0:38.031 0:35.469
162. Pavel Fridland 1:48.132 0:34.932 0:37.953 0:35.247
163. Pavel Fridland 1:48.816 0:34.974 0:38.229 0:35.613
164. Pavel Fridland 1:48.570 0:35.064 0:38.094 0:35.412
165. Pavel Fridland 1:48.726 0:35.304 0:38.151 0:35.271
166. Pavel Fridland 1:49.290 0:35.367 0:38.115 0:35.808
167. Pavel Fridland 1:49.515 0:35.136 0:38.634 0:35.745
168. Pavel Fridland 1:49.275 0:35.100 0:38.403 0:35.772
169. Pavel Fridland 1:55.845 0:35.112 0:38.571 0:42.162
170. Andrei Rudey 2:50.844 1:36.504 0:38.865 0:35.475
171. Andrei Rudey 1:49.539 0:35.094 0:38.610 0:35.835
172. Andrei Rudey 1:48.711 0:34.869 0:38.238 0:35.604
173. Andrei Rudey 1:48.960 0:35.040 0:38.481 0:35.439
174. Andrei Rudey 1:48.519 0:34.905 0:38.076 0:35.538
175. Andrei Rudey 1:49.143 0:35.448 0:38.334 0:35.361
176. Andrei Rudey 1:49.014 0:35.214 0:38.337 0:35.463
177. Andrei Rudey 1:48.783 0:34.938 0:38.259 0:35.586
178. Andrei Rudey 1:50.622 0:34.956 0:40.101 0:35.565
179. Andrei Rudey 1:48.573 0:34.908 0:38.202 0:35.463
180. Andrei Rudey 1:48.549 0:34.806 0:38.031 0:35.712
181. Andrei Rudey 1:48.345 0:34.797 0:38.139 0:35.409
182. Andrei Rudey 1:50.484 0:36.600 0:38.373 0:35.511
183. Andrei Rudey 1:48.378 0:34.839 0:38.139 0:35.400
184. Andrei Rudey 1:48.426 0:34.992 0:38.031 0:35.403
185. Andrei Rudey 1:48.177 0:34.809 0:38.028 0:35.340
186. Andrei Rudey 1:48.090 0:34.869 0:37.938 0:35.283
187. Andrei Rudey 1:48.537 0:34.764 0:38.310 0:35.463
188. Andrei Rudey 1:48.291 0:34.866 0:38.082 0:35.343
189. Andrei Rudey 1:49.872 0:35.388 0:38.757 0:35.727
190. Andrei Rudey 1:49.074 0:35.055 0:38.532 0:35.487
191. Andrei Rudey 1:50.244 0:35.934 0:38.610 0:35.700
192. Andrei Rudey 1:48.831 0:35.094 0:38.271 0:35.466
193. Andrei Rudey 1:50.997 0:35.010 0:39.027 0:36.960
6 Alexander Shchinov / Evgeniy Zayarniy / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +1 laps 1:47.742 193
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Shchinov 13:57.249 12:36.726 0:41.886 0:38.637
2. Alexander Shchinov 1:55.590 0:36.483 0:40.218 0:38.889
3. Alexander Shchinov 1:54.270 0:36.576 0:40.026 0:37.668
4. Alexander Shchinov 1:54.762 0:36.447 0:40.335 0:37.980
5. Alexander Shchinov 1:56.343 0:36.222 0:40.596 0:39.525
6. Alexander Shchinov 1:53.409 0:36.483 0:39.732 0:37.194
7. Alexander Shchinov 1:53.373 0:36.198 0:39.984 0:37.191
8. Alexander Shchinov 2:01.209 0:36.627 0:40.215 0:44.367
9. Alexander Shchinov 3:03.336 1:45.645 0:39.900 0:37.791
10. Alexander Shchinov 1:55.149 0:36.585 0:40.479 0:38.085
11. Alexander Shchinov 1:54.045 0:36.252 0:40.176 0:37.617
12. Alexander Shchinov 1:53.871 0:36.378 0:40.182 0:37.311
13. Alexander Shchinov 1:53.493 0:36.099 0:40.464 0:36.930
14. Alexander Shchinov 1:54.213 0:36.507 0:40.749 0:36.957
15. Alexander Shchinov 1:52.782 0:36.159 0:39.699 0:36.924
16. Alexander Shchinov 1:52.017 0:36.174 0:39.426 0:36.417
17. Alexander Shchinov 1:51.681 0:35.835 0:39.501 0:36.345
18. Alexander Shchinov 1:50.385 0:35.664 0:38.781 0:35.940
19. Alexander Shchinov 1:50.301 0:35.604 0:38.949 0:35.748
20. Alexander Shchinov 1:49.881 0:35.613 0:38.436 0:35.832
21. Alexander Shchinov 1:52.530 0:35.751 0:38.874 0:37.905
22. Alexander Shchinov 1:50.055 0:35.586 0:38.670 0:35.799
23. Alexander Shchinov 1:50.205 0:35.619 0:38.724 0:35.862
24. Alexander Shchinov 1:49.767 0:35.730 0:38.376 0:35.661
25. Alexander Shchinov 1:49.611 0:35.553 0:38.751 0:35.307
26. Alexander Shchinov 1:49.323 0:35.406 0:38.262 0:35.655
27. Alexander Shchinov 1:50.595 0:35.763 0:39.351 0:35.481
28. Alexander Shchinov 1:49.068 0:35.349 0:38.100 0:35.619
29. Alexander Shchinov 1:50.733 0:35.370 0:39.201 0:36.162
30. Alexander Shchinov 1:49.356 0:35.304 0:38.322 0:35.730
31. Alexander Shchinov 1:49.854 0:35.364 0:38.640 0:35.850
32. Alexander Shchinov 1:49.815 0:35.655 0:38.424 0:35.736
33. Alexander Shchinov 1:48.867 0:35.349 0:38.070 0:35.448
34. Alexander Shchinov 1:49.197 0:35.382 0:38.100 0:35.715
35. Alexander Shchinov 1:50.934 0:35.604 0:39.306 0:36.024
36. Alexander Shchinov 1:49.746 0:35.262 0:38.622 0:35.862
37. Alexander Shchinov 1:49.761 0:35.277 0:38.388 0:36.096
38. Alexander Shchinov 1:50.478 0:35.448 0:39.156 0:35.874
39. Alexander Shchinov 1:50.439 0:36.051 0:38.763 0:35.625
40. Alexander Shchinov 1:49.635 0:35.445 0:38.229 0:35.961
41. Alexander Shchinov 1:50.046 0:35.727 0:38.436 0:35.883
42. Alexander Shchinov 2:01.065 0:36.312 0:41.541 0:43.212
43. Evgeniy Zayarniy 3:05.880 1:51.111 0:38.964 0:35.805
44. Evgeniy Zayarniy 1:50.850 0:35.709 0:39.168 0:35.973
45. Evgeniy Zayarniy 1:49.614 0:35.595 0:38.604 0:35.415
46. Evgeniy Zayarniy 1:49.509 0:35.403 0:38.535 0:35.571
47. Evgeniy Zayarniy 1:49.860 0:35.454 0:38.796 0:35.610
48. Evgeniy Zayarniy 1:50.406 0:35.412 0:38.349 0:36.645
49. Evgeniy Zayarniy 1:51.174 0:35.160 0:39.591 0:36.423
50. Evgeniy Zayarniy 1:50.181 0:36.231 0:38.634 0:35.316
51. Evgeniy Zayarniy 1:48.972 0:35.142 0:38.442 0:35.388
52. Evgeniy Zayarniy 1:49.071 0:35.286 0:38.370 0:35.415
53. Evgeniy Zayarniy 1:49.149 0:35.235 0:38.508 0:35.406
54. Evgeniy Zayarniy 1:48.747 0:35.196 0:38.181 0:35.370
55. Evgeniy Zayarniy 1:48.951 0:35.376 0:38.184 0:35.391
56. Evgeniy Zayarniy 1:49.017 0:35.241 0:38.394 0:35.382
57. Evgeniy Zayarniy 1:48.711 0:35.457 0:38.103 0:35.151
58. Evgeniy Zayarniy 1:50.844 0:35.358 0:38.559 0:36.927
59. Evgeniy Zayarniy 1:48.837 0:35.250 0:37.917 0:35.670
60. Evgeniy Zayarniy 1:48.897 0:35.307 0:38.304 0:35.286
61. Evgeniy Zayarniy 1:48.669 0:35.277 0:38.100 0:35.292
62. Evgeniy Zayarniy 1:49.380 0:35.364 0:38.301 0:35.715
63. Evgeniy Zayarniy 1:49.017 0:35.616 0:38.061 0:35.340
64. Evgeniy Zayarniy 1:50.940 0:35.358 0:39.183 0:36.399
65. Evgeniy Zayarniy 1:49.683 0:36.219 0:38.166 0:35.298
66. Evgeniy Zayarniy 1:49.161 0:35.376 0:38.271 0:35.514
67. Evgeniy Zayarniy 1:48.888 0:35.289 0:38.196 0:35.403
68. Evgeniy Zayarniy 1:48.627 0:35.235 0:38.022 0:35.370
69. Evgeniy Zayarniy 1:48.768 0:35.262 0:38.178 0:35.328
70. Evgeniy Zayarniy 1:48.879 0:35.184 0:38.091 0:35.604
71. Evgeniy Zayarniy 1:49.044 0:35.529 0:38.286 0:35.229
72. Evgeniy Zayarniy 1:49.959 0:35.637 0:38.424 0:35.898
73. Evgeniy Zayarniy 1:49.041 0:35.550 0:38.109 0:35.382
74. Evgeniy Zayarniy 1:49.902 0:35.979 0:38.538 0:35.385
75. Evgeniy Zayarniy 1:49.218 0:35.163 0:38.433 0:35.622
76. Evgeniy Zayarniy 1:49.203 0:35.412 0:38.124 0:35.667
77. Evgeniy Zayarniy 1:49.779 0:36.189 0:38.238 0:35.352
78. Evgeniy Zayarniy 1:55.494 0:35.232 0:38.208 0:42.054
79. Alexander Shchinov 2:57.111 1:41.748 0:39.483 0:35.880
80. Alexander Shchinov 1:50.070 0:35.643 0:38.664 0:35.763
81. Alexander Shchinov 1:50.121 0:35.460 0:39.291 0:35.370
82. Alexander Shchinov 1:49.026 0:35.547 0:38.109 0:35.370
83. Alexander Shchinov 1:49.230 0:35.502 0:38.580 0:35.148
84. Alexander Shchinov 1:48.924 0:35.289 0:38.052 0:35.583
85. Alexander Shchinov 1:48.702 0:35.406 0:37.950 0:35.346
86. Alexander Shchinov 1:48.771 0:35.304 0:38.055 0:35.412
87. Alexander Shchinov 1:48.702 0:35.238 0:38.172 0:35.292
88. Alexander Shchinov 1:48.822 0:35.193 0:38.277 0:35.352
89. Alexander Shchinov 1:49.380 0:35.361 0:38.418 0:35.601
90. Alexander Shchinov 1:49.560 0:35.514 0:38.652 0:35.394
91. Alexander Shchinov 1:48.714 0:35.331 0:38.019 0:35.364
92. Alexander Shchinov 1:49.569 0:35.574 0:38.700 0:35.295
93. Alexander Shchinov 1:49.095 0:35.286 0:38.265 0:35.544
94. Alexander Shchinov 1:50.430 0:35.385 0:38.112 0:36.933
95. Alexander Shchinov 1:48.669 0:35.364 0:38.013 0:35.292
96. Alexander Shchinov 1:48.798 0:35.310 0:38.178 0:35.310
97. Alexander Shchinov 1:49.215 0:35.454 0:38.193 0:35.568
98. Alexander Shchinov 1:49.446 0:35.355 0:38.295 0:35.796
99. Alexander Shchinov 1:48.816 0:35.367 0:38.166 0:35.283
100. Alexander Shchinov 1:49.224 0:35.376 0:38.301 0:35.547
101. Alexander Shchinov 1:48.525 0:35.349 0:37.893 0:35.283
102. Alexander Shchinov 1:48.732 0:35.229 0:38.151 0:35.352
103. Alexander Shchinov 1:48.729 0:35.304 0:37.950 0:35.475
104. Alexander Shchinov 1:48.987 0:35.382 0:38.076 0:35.529
105. Alexander Shchinov 1:48.708 0:35.331 0:37.920 0:35.457
106. Alexander Shchinov 1:49.482 0:35.265 0:38.208 0:36.009
107. Alexander Shchinov 1:49.281 0:35.469 0:38.307 0:35.505
108. Alexander Shchinov 1:49.782 0:35.373 0:38.343 0:36.066
109. Alexander Shchinov 1:48.894 0:35.298 0:38.049 0:35.547
110. Alexander Shchinov 1:50.019 0:35.337 0:38.991 0:35.691
111. Alexander Shchinov 1:49.458 0:35.184 0:38.604 0:35.670
112. Alexander Shchinov 1:49.065 0:35.241 0:38.277 0:35.547
113. Alexander Shchinov 1:49.113 0:35.313 0:38.250 0:35.550
114. Alexander Shchinov 1:57.150 0:35.955 0:38.166 0:43.029
115. Evgeniy Zayarniy 2:49.833 1:35.577 0:38.646 0:35.610
116. Evgeniy Zayarniy 1:48.981 0:35.622 0:38.214 0:35.145
117. Evgeniy Zayarniy 1:49.776 0:36.288 0:38.229 0:35.259
118. Evgeniy Zayarniy 1:48.816 0:35.325 0:38.175 0:35.316
119. Evgeniy Zayarniy 1:48.792 0:35.364 0:38.187 0:35.241
120. Evgeniy Zayarniy 1:48.663 0:35.319 0:38.049 0:35.295
121. Evgeniy Zayarniy 1:48.327 0:35.196 0:37.935 0:35.196
122. Evgeniy Zayarniy 1:48.669 0:35.178 0:38.127 0:35.364
123. Evgeniy Zayarniy 1:48.795 0:35.226 0:38.421 0:35.148
124. Evgeniy Zayarniy 1:48.246 0:35.145 0:37.944 0:35.157
125. Evgeniy Zayarniy 1:48.462 0:35.199 0:37.920 0:35.343
126. Evgeniy Zayarniy 1:48.870 0:35.121 0:38.562 0:35.187
127. Evgeniy Zayarniy 1:48.264 0:35.127 0:37.938 0:35.199
128. Evgeniy Zayarniy 1:48.447 0:35.295 0:38.052 0:35.100
129. Evgeniy Zayarniy 1:48.330 0:35.163 0:38.067 0:35.100
130. Evgeniy Zayarniy 1:48.879 0:35.055 0:38.586 0:35.238
131. Evgeniy Zayarniy 1:48.513 0:35.187 0:38.064 0:35.262
132. Evgeniy Zayarniy 1:48.438 0:35.202 0:38.073 0:35.163
133. Evgeniy Zayarniy 1:48.609 0:35.307 0:38.085 0:35.217
134. Evgeniy Zayarniy 1:48.333 0:35.196 0:37.995 0:35.142
135. Evgeniy Zayarniy 1:48.552 0:35.265 0:37.992 0:35.295
136. Evgeniy Zayarniy 1:48.294 0:35.214 0:37.968 0:35.112
137. Evgeniy Zayarniy 1:48.894 0:35.667 0:38.109 0:35.118
138. Evgeniy Zayarniy 1:50.055 0:35.133 0:38.553 0:36.369
139. Evgeniy Zayarniy 1:49.302 0:35.274 0:38.874 0:35.154
140. Evgeniy Zayarniy 1:48.519 0:35.088 0:38.016 0:35.415
141. Evgeniy Zayarniy 1:49.560 0:35.613 0:38.679 0:35.268
142. Evgeniy Zayarniy 1:48.480 0:35.151 0:38.178 0:35.151
143. Evgeniy Zayarniy 1:48.918 0:35.208 0:38.214 0:35.496
144. Evgeniy Zayarniy 1:55.482 0:35.064 0:38.394 0:42.024
145. Alexander Shchinov 2:50.770 1:35.569 0:39.699 0:35.502
146. Alexander Shchinov 1:49.239 0:35.463 0:38.343 0:35.433
147. Alexander Shchinov 1:49.548 0:35.556 0:37.983 0:36.009
148. Alexander Shchinov 1:50.697 0:35.460 0:38.484 0:36.753
149. Alexander Shchinov 1:48.813 0:35.532 0:37.947 0:35.334
150. Alexander Shchinov 1:50.442 0:36.948 0:38.094 0:35.400
151. Alexander Shchinov 1:48.504 0:35.298 0:37.914 0:35.292
152. Alexander Shchinov 1:48.873 0:35.340 0:38.271 0:35.262
153. Alexander Shchinov 1:48.138 0:35.073 0:37.941 0:35.124
154. Alexander Shchinov 1:48.402 0:35.307 0:38.022 0:35.073
155. Alexander Shchinov 1:48.549 0:35.145 0:38.262 0:35.142
156. Alexander Shchinov 1:49.542 0:35.427 0:38.856 0:35.259
157. Alexander Shchinov 1:49.404 0:36.129 0:38.118 0:35.157
158. Alexander Shchinov 1:48.366 0:35.046 0:38.043 0:35.277
159. Alexander Shchinov 1:49.119 0:35.061 0:38.097 0:35.961
160. Alexander Shchinov 1:49.410 0:35.742 0:38.340 0:35.328
161. Alexander Shchinov 1:49.659 0:35.268 0:39.210 0:35.181
162. Alexander Shchinov 1:49.392 0:35.160 0:39.060 0:35.172
163. Alexander Shchinov 1:48.816 0:35.556 0:38.043 0:35.217
164. Alexander Shchinov 1:48.639 0:35.160 0:38.370 0:35.109
165. Alexander Shchinov 1:48.984 0:35.211 0:38.313 0:35.460
166. Alexander Shchinov 1:48.618 0:35.103 0:37.845 0:35.670
167. Alexander Shchinov 1:48.909 0:35.022 0:38.694 0:35.193
168. Alexander Shchinov 1:49.536 0:35.367 0:38.514 0:35.655
169. Alexander Shchinov 1:48.561 0:35.211 0:38.061 0:35.289
170. Alexander Shchinov 1:56.673 0:36.423 0:38.469 0:41.781
171. Evgeniy Zayarniy 2:51.117 1:37.017 0:38.514 0:35.586
172. Evgeniy Zayarniy 1:48.885 0:35.178 0:38.181 0:35.526
173. Evgeniy Zayarniy 1:48.282 0:35.118 0:38.136 0:35.028
174. Evgeniy Zayarniy 1:48.573 0:35.238 0:38.124 0:35.211
175. Evgeniy Zayarniy 1:48.126 0:35.022 0:37.857 0:35.247
176. Evgeniy Zayarniy 1:48.303 0:35.013 0:38.175 0:35.115
177. Evgeniy Zayarniy 1:48.546 0:35.139 0:38.325 0:35.082
178. Evgeniy Zayarniy 1:48.348 0:35.055 0:37.965 0:35.328
179. Evgeniy Zayarniy 1:48.327 0:35.031 0:37.938 0:35.358
180. Evgeniy Zayarniy 1:48.810 0:35.094 0:38.631 0:35.085
181. Evgeniy Zayarniy 1:48.090 0:34.977 0:38.118 0:34.995
182. Evgeniy Zayarniy 1:48.543 0:34.980 0:37.995 0:35.568
183. Evgeniy Zayarniy 1:48.369 0:35.157 0:37.794 0:35.418
184. Evgeniy Zayarniy 1:47.991 0:34.935 0:37.953 0:35.103
185. Evgeniy Zayarniy 1:47.742 0:34.965 0:37.809 0:34.968
186. Evgeniy Zayarniy 1:48.114 0:35.247 0:37.854 0:35.013
187. Evgeniy Zayarniy 1:48.117 0:34.992 0:38.025 0:35.100
188. Evgeniy Zayarniy 1:48.261 0:34.956 0:37.842 0:35.463
189. Evgeniy Zayarniy 1:48.090 0:34.977 0:37.935 0:35.178
190. Evgeniy Zayarniy 1:48.591 0:35.097 0:38.169 0:35.325
191. Evgeniy Zayarniy 1:48.645 0:35.226 0:38.232 0:35.187
192. Evgeniy Zayarniy 1:48.201 0:35.154 0:37.965 0:35.082
193. Evgeniy Zayarniy 1:48.471 0:35.019 0:38.322 0:35.130
7 Arthur Levchenko / Eugene Vinogradov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +1 laps 1:47.793 193
# name lap time s1 s2 s3
1. Arthur Levchenko 13:46.914 12:24.639 0:43.518 0:38.757
2. Arthur Levchenko 1:56.610 0:37.185 0:40.815 0:38.610
3. Arthur Levchenko 1:56.376 0:36.861 0:41.754 0:37.761
4. Arthur Levchenko 1:55.275 0:36.117 0:41.064 0:38.094
5. Arthur Levchenko 1:53.472 0:36.456 0:39.798 0:37.218
6. Arthur Levchenko 1:53.316 0:36.369 0:39.669 0:37.278
7. Arthur Levchenko 1:53.808 0:36.630 0:39.921 0:37.257
8. Arthur Levchenko 1:53.610 0:36.573 0:39.870 0:37.167
9. Arthur Levchenko 1:53.694 0:36.141 0:39.744 0:37.809
10. Arthur Levchenko 1:54.345 0:36.450 0:40.473 0:37.422
11. Arthur Levchenko 1:53.451 0:36.222 0:39.903 0:37.326
12. Arthur Levchenko 1:53.805 0:36.213 0:40.194 0:37.398
13. Arthur Levchenko 2:01.470 0:36.834 0:40.479 0:44.157
14. Arthur Levchenko 2:57.051 1:39.900 0:40.230 0:36.921
15. Arthur Levchenko 1:53.895 0:36.477 0:39.759 0:37.659
16. Arthur Levchenko 1:51.657 0:35.865 0:39.582 0:36.210
17. Arthur Levchenko 1:50.910 0:35.700 0:39.210 0:36.000
18. Arthur Levchenko 1:51.390 0:35.700 0:39.876 0:35.814
19. Arthur Levchenko 1:50.322 0:35.553 0:38.478 0:36.291
20. Arthur Levchenko 1:51.471 0:35.643 0:39.390 0:36.438
21. Arthur Levchenko 1:49.335 0:35.211 0:38.622 0:35.502
22. Arthur Levchenko 1:48.900 0:35.304 0:38.187 0:35.409
23. Arthur Levchenko 1:48.963 0:35.247 0:38.385 0:35.331
24. Arthur Levchenko 1:48.609 0:35.106 0:38.187 0:35.316
25. Arthur Levchenko 1:48.846 0:35.127 0:38.340 0:35.379
26. Arthur Levchenko 1:48.825 0:35.154 0:38.331 0:35.340
27. Arthur Levchenko 1:48.600 0:35.133 0:38.094 0:35.373
28. Arthur Levchenko 1:48.630 0:35.106 0:38.139 0:35.385
29. Arthur Levchenko 1:49.101 0:35.214 0:38.142 0:35.745
30. Arthur Levchenko 1:48.564 0:35.217 0:37.878 0:35.469
31. Arthur Levchenko 1:48.504 0:35.013 0:38.229 0:35.262
32. Arthur Levchenko 1:48.756 0:35.133 0:38.253 0:35.370
33. Arthur Levchenko 1:49.860 0:35.364 0:39.015 0:35.481
34. Arthur Levchenko 1:48.630 0:35.133 0:38.058 0:35.439
35. Arthur Levchenko 1:48.828 0:35.235 0:38.160 0:35.433
36. Arthur Levchenko 1:49.548 0:35.334 0:38.409 0:35.805
37. Arthur Levchenko 1:49.026 0:35.010 0:38.610 0:35.406
38. Arthur Levchenko 1:49.365 0:35.103 0:38.796 0:35.466
39. Arthur Levchenko 1:48.600 0:35.235 0:38.064 0:35.301
40. Arthur Levchenko 1:49.254 0:35.397 0:38.313 0:35.544
41. Arthur Levchenko 1:49.737 0:35.322 0:38.697 0:35.718
42. Arthur Levchenko 1:49.527 0:35.586 0:38.457 0:35.484
43. Arthur Levchenko 1:49.095 0:35.280 0:38.175 0:35.640
44. Arthur Levchenko 1:49.806 0:35.502 0:38.697 0:35.607
45. Arthur Levchenko 1:57.201 0:35.244 0:39.456 0:42.501
46. Eugene Vinogradov 2:50.802 1:35.466 0:38.748 0:36.588
47. Eugene Vinogradov 1:50.670 0:36.330 0:38.730 0:35.610
48. Eugene Vinogradov 1:49.230 0:35.322 0:38.370 0:35.538
49. Eugene Vinogradov 1:49.410 0:35.553 0:38.271 0:35.586
50. Eugene Vinogradov 1:49.665 0:35.790 0:38.403 0:35.472
51. Eugene Vinogradov 1:49.185 0:35.619 0:38.223 0:35.343
52. Eugene Vinogradov 1:49.062 0:35.322 0:38.310 0:35.430
53. Eugene Vinogradov 1:48.663 0:35.190 0:37.938 0:35.535
54. Eugene Vinogradov 1:49.179 0:35.409 0:38.175 0:35.595
55. Eugene Vinogradov 1:49.248 0:35.565 0:38.232 0:35.451
56. Eugene Vinogradov 1:49.836 0:35.592 0:38.364 0:35.880
57. Eugene Vinogradov 1:52.170 0:37.278 0:39.414 0:35.478
58. Eugene Vinogradov 1:49.311 0:35.799 0:38.340 0:35.172
59. Eugene Vinogradov 1:49.353 0:35.304 0:38.538 0:35.511
60. Eugene Vinogradov 1:48.936 0:35.478 0:38.061 0:35.397
61. Eugene Vinogradov 1:49.074 0:35.301 0:38.361 0:35.412
62. Eugene Vinogradov 1:49.476 0:35.295 0:38.637 0:35.544
63. Eugene Vinogradov 1:49.311 0:35.355 0:38.469 0:35.487
64. Eugene Vinogradov 1:48.972 0:35.274 0:38.253 0:35.445
65. Eugene Vinogradov 1:49.011 0:35.193 0:38.346 0:35.472
66. Eugene Vinogradov 1:48.876 0:35.160 0:38.277 0:35.439
67. Eugene Vinogradov 1:49.002 0:35.172 0:38.442 0:35.388
68. Eugene Vinogradov 1:49.404 0:35.250 0:38.556 0:35.598
69. Eugene Vinogradov 1:49.059 0:35.253 0:38.313 0:35.493
70. Eugene Vinogradov 1:49.176 0:35.217 0:38.055 0:35.904
71. Eugene Vinogradov 1:49.101 0:35.127 0:38.370 0:35.604
72. Eugene Vinogradov 1:50.085 0:35.289 0:38.619 0:36.177
73. Eugene Vinogradov 1:49.557 0:35.640 0:38.421 0:35.496
74. Eugene Vinogradov 1:49.047 0:35.202 0:38.397 0:35.448
75. Eugene Vinogradov 1:49.101 0:35.214 0:38.316 0:35.571
76. Eugene Vinogradov 1:48.957 0:35.205 0:38.163 0:35.589
77. Eugene Vinogradov 1:49.317 0:35.310 0:38.376 0:35.631
78. Eugene Vinogradov 1:49.626 0:35.229 0:38.616 0:35.781
79. Eugene Vinogradov 1:56.124 0:35.535 0:38.376 0:42.213
80. Arthur Levchenko 2:50.817 1:36.156 0:38.784 0:35.877
81. Arthur Levchenko 1:50.577 0:35.679 0:38.160 0:36.738
82. Arthur Levchenko 1:49.668 0:35.583 0:38.355 0:35.730
83. Arthur Levchenko 1:49.536 0:35.799 0:38.283 0:35.454
84. Arthur Levchenko 1:49.044 0:35.367 0:38.163 0:35.514
85. Arthur Levchenko 1:48.486 0:35.070 0:38.082 0:35.334
86. Arthur Levchenko 1:48.552 0:35.091 0:38.208 0:35.253
87. Arthur Levchenko 1:48.801 0:35.136 0:38.343 0:35.322
88. Arthur Levchenko 1:49.173 0:35.313 0:38.313 0:35.547
89. Arthur Levchenko 1:50.553 0:35.424 0:38.739 0:36.390
90. Arthur Levchenko 1:49.539 0:35.739 0:38.325 0:35.475
91. Arthur Levchenko 1:48.660 0:35.202 0:38.145 0:35.313
92. Arthur Levchenko 1:48.612 0:35.049 0:38.094 0:35.469
93. Arthur Levchenko 1:48.561 0:35.235 0:37.938 0:35.388
94. Arthur Levchenko 1:49.203 0:35.304 0:38.244 0:35.655
95. Arthur Levchenko 1:48.861 0:35.154 0:38.373 0:35.334
96. Arthur Levchenko 1:48.630 0:35.127 0:38.112 0:35.391
97. Arthur Levchenko 1:49.194 0:35.205 0:38.193 0:35.796
98. Arthur Levchenko 1:50.358 0:36.573 0:38.217 0:35.568
99. Arthur Levchenko 1:49.137 0:35.223 0:38.343 0:35.571
100. Arthur Levchenko 1:48.978 0:35.106 0:38.244 0:35.628
101. Arthur Levchenko 1:48.732 0:35.052 0:38.217 0:35.463
102. Arthur Levchenko 1:48.975 0:35.340 0:38.223 0:35.412
103. Arthur Levchenko 1:48.786 0:35.127 0:38.307 0:35.352
104. Arthur Levchenko 1:48.963 0:35.247 0:38.136 0:35.580
105. Arthur Levchenko 1:50.604 0:35.073 0:38.289 0:37.242
106. Arthur Levchenko 1:49.641 0:35.427 0:38.727 0:35.487
107. Arthur Levchenko 1:48.825 0:35.262 0:38.127 0:35.436
108. Arthur Levchenko 1:49.203 0:35.247 0:38.283 0:35.673
109. Arthur Levchenko 1:48.747 0:35.028 0:38.214 0:35.505
110. Arthur Levchenko 1:48.705 0:35.160 0:38.175 0:35.370
111. Arthur Levchenko 1:48.525 0:35.022 0:38.070 0:35.433
112. Arthur Levchenko 1:55.329 0:35.025 0:38.070 0:42.234
113. Eugene Vinogradov 2:51.936 1:37.359 0:39.003 0:35.574
114. Eugene Vinogradov 1:49.380 0:35.424 0:38.307 0:35.649
115. Eugene Vinogradov 1:49.782 0:35.874 0:38.547 0:35.361
116. Eugene Vinogradov 1:48.741 0:35.253 0:38.136 0:35.352
117. Eugene Vinogradov 1:49.578 0:35.574 0:38.658 0:35.346
118. Eugene Vinogradov 1:50.880 0:35.727 0:38.475 0:36.678
119. Eugene Vinogradov 1:50.898 0:37.341 0:38.346 0:35.211
120. Eugene Vinogradov 1:48.696 0:35.073 0:38.187 0:35.436
121. Eugene Vinogradov 1:48.603 0:35.295 0:37.959 0:35.349
122. Eugene Vinogradov 1:48.396 0:35.157 0:37.746 0:35.493
123. Eugene Vinogradov 1:48.546 0:35.364 0:37.989 0:35.193
124. Eugene Vinogradov 1:48.558 0:35.328 0:38.067 0:35.163
125. Eugene Vinogradov 1:48.909 0:35.292 0:38.097 0:35.520
126. Eugene Vinogradov 1:48.780 0:35.184 0:38.295 0:35.301
127. Eugene Vinogradov 1:49.404 0:35.370 0:38.580 0:35.454
128. Eugene Vinogradov 1:48.870 0:35.436 0:38.295 0:35.139
129. Eugene Vinogradov 1:48.387 0:35.166 0:37.884 0:35.337
130. Eugene Vinogradov 1:49.275 0:35.130 0:38.898 0:35.247
131. Eugene Vinogradov 1:48.939 0:35.097 0:38.187 0:35.655
132. Eugene Vinogradov 1:48.420 0:35.283 0:37.845 0:35.292
133. Eugene Vinogradov 1:48.717 0:35.415 0:38.055 0:35.247
134. Eugene Vinogradov 1:49.752 0:36.057 0:38.175 0:35.520
135. Eugene Vinogradov 1:49.038 0:35.253 0:38.460 0:35.325
136. Eugene Vinogradov 1:48.693 0:35.130 0:38.292 0:35.271
137. Eugene Vinogradov 1:48.984 0:35.259 0:38.358 0:35.367
138. Eugene Vinogradov 1:49.083 0:35.379 0:38.469 0:35.235
139. Eugene Vinogradov 1:48.888 0:35.193 0:38.331 0:35.364
140. Eugene Vinogradov 1:48.840 0:35.205 0:38.058 0:35.577
141. Eugene Vinogradov 1:49.074 0:35.073 0:38.373 0:35.628
142. Eugene Vinogradov 1:49.164 0:35.397 0:38.280 0:35.487
143. Eugene Vinogradov 1:49.437 0:35.547 0:38.427 0:35.463
144. Eugene Vinogradov 2:09.819 0:35.220 0:40.374 0:54.225
145. Eugene Vinogradov 1:55.938 0:35.190 0:38.613 0:42.135
146. Arthur Levchenko 2:54.915 1:39.195 0:39.021 0:36.699
147. Arthur Levchenko 1:49.773 0:35.097 0:38.991 0:35.685
148. Arthur Levchenko 1:51.732 0:35.424 0:40.161 0:36.147
149. Arthur Levchenko 1:49.761 0:35.325 0:38.556 0:35.880
150. Arthur Levchenko 1:52.356 0:35.961 0:38.613 0:37.782
151. Arthur Levchenko 1:49.245 0:35.226 0:37.953 0:36.066
152. Arthur Levchenko 1:49.953 0:35.598 0:38.457 0:35.898
153. Arthur Levchenko 1:48.543 0:35.190 0:38.151 0:35.202
154. Arthur Levchenko 1:48.204 0:35.097 0:37.896 0:35.211
155. Arthur Levchenko 1:48.570 0:35.142 0:38.112 0:35.316
156. Arthur Levchenko 1:48.672 0:35.019 0:38.184 0:35.469
157. Arthur Levchenko 1:48.813 0:35.190 0:38.091 0:35.532
158. Arthur Levchenko 1:49.023 0:35.211 0:38.403 0:35.409
159. Arthur Levchenko 1:49.053 0:35.154 0:38.241 0:35.658
160. Arthur Levchenko 1:48.906 0:35.151 0:38.442 0:35.313
161. Arthur Levchenko 1:48.546 0:35.196 0:38.127 0:35.223
162. Arthur Levchenko 1:50.634 0:37.014 0:38.157 0:35.463
163. Arthur Levchenko 1:48.942 0:35.310 0:38.274 0:35.358
164. Arthur Levchenko 1:48.483 0:35.076 0:37.992 0:35.415
165. Arthur Levchenko 1:48.468 0:35.169 0:38.037 0:35.262
166. Arthur Levchenko 1:48.780 0:34.986 0:38.070 0:35.724
167. Arthur Levchenko 1:48.930 0:35.352 0:38.091 0:35.487
168. Arthur Levchenko 1:48.975 0:35.592 0:38.088 0:35.295
169. Arthur Levchenko 1:48.828 0:35.193 0:37.962 0:35.673
170. Arthur Levchenko 1:57.150 0:36.933 0:38.109 0:42.108
171. Eugene Vinogradov 2:54.127 1:38.758 0:39.522 0:35.847
172. Eugene Vinogradov 1:49.131 0:35.379 0:38.418 0:35.334
173. Eugene Vinogradov 1:48.801 0:35.361 0:38.166 0:35.274
174. Eugene Vinogradov 1:49.599 0:35.295 0:38.097 0:36.207
175. Eugene Vinogradov 1:48.432 0:35.304 0:38.079 0:35.049
176. Eugene Vinogradov 1:48.177 0:35.208 0:37.854 0:35.115
177. Eugene Vinogradov 1:49.218 0:35.181 0:38.745 0:35.292
178. Eugene Vinogradov 1:48.534 0:35.562 0:37.899 0:35.073
179. Eugene Vinogradov 1:48.312 0:35.142 0:38.103 0:35.067
180. Eugene Vinogradov 1:48.102 0:35.178 0:37.821 0:35.103
181. Eugene Vinogradov 1:48.411 0:35.046 0:37.815 0:35.550
182. Eugene Vinogradov 1:48.021 0:35.028 0:37.788 0:35.205
183. Eugene Vinogradov 1:48.207 0:35.247 0:37.932 0:35.028
184. Eugene Vinogradov 1:48.018 0:35.061 0:37.941 0:35.016
185. Eugene Vinogradov 1:48.264 0:35.139 0:37.911 0:35.214
186. Eugene Vinogradov 1:48.195 0:35.082 0:38.127 0:34.986
187. Eugene Vinogradov 1:49.206 0:35.010 0:38.367 0:35.829
188. Eugene Vinogradov 1:47.793 0:34.962 0:37.809 0:35.022
189. Eugene Vinogradov 1:50.139 0:35.172 0:39.273 0:35.694
190. Eugene Vinogradov 1:49.890 0:35.151 0:38.016 0:36.723
191. Eugene Vinogradov 1:51.816 0:35.949 0:38.226 0:37.641
192. Eugene Vinogradov 1:48.111 0:35.166 0:37.833 0:35.112
193. Eugene Vinogradov 1:48.534 0:35.055 0:38.139 0:35.340
8 Artem Voskovsky / Alexander Kostin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +1 laps 1:48.060 193
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Kostin 15:16.620 13:58.680 0:40.302 0:37.638
2. Alexander Kostin 1:58.215 0:41.013 0:39.966 0:37.236
3. Alexander Kostin 1:53.556 0:35.985 0:39.777 0:37.794
4. Alexander Kostin 1:54.264 0:35.967 0:39.405 0:38.892
5. Alexander Kostin 1:52.605 0:36.114 0:39.762 0:36.729
6. Alexander Kostin 1:52.662 0:35.967 0:39.327 0:37.368
7. Alexander Kostin 1:52.338 0:35.877 0:39.330 0:37.131
8. Alexander Kostin 1:52.764 0:36.141 0:39.579 0:37.044
9. Alexander Kostin 1:53.385 0:36.531 0:39.606 0:37.248
10. Alexander Kostin 1:53.496 0:36.633 0:39.972 0:36.891
11. Alexander Kostin 1:52.761 0:36.321 0:39.759 0:36.681
12. Alexander Kostin 2:00.795 0:36.087 0:39.783 0:44.925
13. Alexander Kostin 2:52.014 1:35.571 0:39.696 0:36.747
14. Alexander Kostin 1:57.720 0:41.856 0:39.375 0:36.489
15. Alexander Kostin 1:51.756 0:35.739 0:39.408 0:36.609
16. Alexander Kostin 1:51.363 0:35.667 0:38.937 0:36.759
17. Alexander Kostin 1:50.979 0:35.772 0:39.486 0:35.721
18. Alexander Kostin 1:49.701 0:35.499 0:38.697 0:35.505
19. Alexander Kostin 1:49.737 0:35.268 0:39.051 0:35.418
20. Alexander Kostin 1:49.107 0:35.412 0:38.349 0:35.346
21. Alexander Kostin 1:48.783 0:35.196 0:38.130 0:35.457
22. Alexander Kostin 1:48.912 0:35.301 0:38.298 0:35.313
23. Alexander Kostin 1:48.564 0:35.196 0:38.130 0:35.238
24. Alexander Kostin 1:49.272 0:35.409 0:38.031 0:35.832
25. Alexander Kostin 1:48.408 0:35.166 0:38.082 0:35.160
26. Alexander Kostin 1:49.038 0:35.139 0:38.271 0:35.628
27. Alexander Kostin 1:48.663 0:35.226 0:38.082 0:35.355
28. Alexander Kostin 1:48.195 0:35.082 0:37.968 0:35.145
29. Alexander Kostin 1:48.708 0:35.076 0:38.136 0:35.496
30. Alexander Kostin 1:48.777 0:35.196 0:38.142 0:35.439
31. Alexander Kostin 1:49.215 0:35.220 0:38.517 0:35.478
32. Alexander Kostin 1:48.717 0:35.577 0:38.049 0:35.091
33. Alexander Kostin 1:48.873 0:35.571 0:38.055 0:35.247
34. Alexander Kostin 1:48.723 0:35.349 0:38.007 0:35.367
35. Alexander Kostin 1:48.723 0:35.235 0:38.286 0:35.202
36. Alexander Kostin 1:49.305 0:35.181 0:38.931 0:35.193
37. Alexander Kostin 1:48.681 0:35.307 0:38.076 0:35.298
38. Alexander Kostin 1:48.477 0:35.208 0:38.142 0:35.127
39. Alexander Kostin 1:48.471 0:35.217 0:38.073 0:35.181
40. Alexander Kostin 1:48.891 0:35.286 0:38.019 0:35.586
41. Alexander Kostin 1:48.918 0:35.442 0:37.959 0:35.517
42. Alexander Kostin 1:48.357 0:35.211 0:38.049 0:35.097
43. Alexander Kostin 1:48.633 0:35.163 0:38.223 0:35.247
44. Alexander Kostin 1:48.744 0:35.292 0:38.181 0:35.271
45. Alexander Kostin 1:48.855 0:35.157 0:38.289 0:35.409
46. Alexander Kostin 1:55.572 0:35.238 0:38.421 0:41.913
47. Artem Voskovsky 2:52.680 1:37.827 0:39.246 0:35.607
48. Artem Voskovsky 1:50.409 0:36.060 0:38.877 0:35.472
49. Artem Voskovsky 1:50.835 0:35.724 0:39.231 0:35.880
50. Artem Voskovsky 1:49.266 0:35.304 0:38.514 0:35.448
51. Artem Voskovsky 1:49.803 0:35.868 0:38.529 0:35.406
52. Artem Voskovsky 1:49.233 0:35.166 0:38.412 0:35.655
53. Artem Voskovsky 1:49.620 0:35.532 0:38.661 0:35.427
54. Artem Voskovsky 1:49.056 0:35.274 0:38.442 0:35.340
55. Artem Voskovsky 1:50.835 0:35.424 0:39.060 0:36.351
56. Artem Voskovsky 1:50.073 0:36.087 0:38.505 0:35.481
57. Artem Voskovsky 1:48.834 0:35.235 0:38.301 0:35.298
58. Artem Voskovsky 1:48.909 0:35.304 0:38.274 0:35.331
59. Artem Voskovsky 1:49.263 0:35.622 0:38.199 0:35.442
60. Artem Voskovsky 1:49.254 0:35.283 0:38.607 0:35.364
61. Artem Voskovsky 1:48.840 0:35.427 0:38.190 0:35.223
62. Artem Voskovsky 1:49.131 0:35.295 0:38.460 0:35.376
63. Artem Voskovsky 1:52.632 0:35.178 0:39.126 0:38.328
64. Artem Voskovsky 1:51.780 0:35.409 0:38.556 0:37.815
65. Artem Voskovsky 1:49.170 0:35.463 0:38.409 0:35.298
66. Artem Voskovsky 1:48.693 0:35.178 0:38.121 0:35.394
67. Artem Voskovsky 1:50.256 0:36.588 0:38.187 0:35.481
68. Artem Voskovsky 1:48.813 0:35.271 0:38.184 0:35.358
69. Artem Voskovsky 1:48.912 0:35.220 0:38.322 0:35.370
70. Artem Voskovsky 1:48.948 0:35.265 0:38.253 0:35.430
71. Artem Voskovsky 1:49.062 0:35.475 0:38.292 0:35.295
72. Artem Voskovsky 1:49.686 0:35.340 0:38.829 0:35.517
73. Artem Voskovsky 1:49.830 0:35.685 0:38.622 0:35.523
74. Artem Voskovsky 1:49.578 0:35.310 0:38.409 0:35.859
75. Artem Voskovsky 1:49.356 0:35.220 0:38.418 0:35.718
76. Artem Voskovsky 1:49.290 0:35.280 0:38.442 0:35.568
77. Artem Voskovsky 1:50.097 0:35.556 0:39.039 0:35.502
78. Artem Voskovsky 1:49.971 0:35.490 0:38.874 0:35.607
79. Artem Voskovsky 1:50.370 0:35.346 0:39.321 0:35.703
80. Artem Voskovsky 1:50.802 0:35.589 0:39.030 0:36.183
81. Artem Voskovsky 1:51.270 0:35.358 0:40.089 0:35.823
82. Artem Voskovsky 1:57.876 0:35.868 0:38.676 0:43.332
83. Alexander Kostin 2:54.117 1:39.594 0:38.724 0:35.799
84. Alexander Kostin 1:49.353 0:35.244 0:38.211 0:35.898
85. Alexander Kostin 1:53.742 0:36.024 0:42.192 0:35.526
86. Alexander Kostin 1:50.787 0:35.385 0:39.174 0:36.228
87. Alexander Kostin 1:50.967 0:36.159 0:39.372 0:35.436
88. Alexander Kostin 1:48.633 0:35.259 0:38.166 0:35.208
89. Alexander Kostin 1:48.411 0:35.178 0:38.046 0:35.187
90. Alexander Kostin 1:48.411 0:35.229 0:38.202 0:34.980
91. Alexander Kostin 1:48.210 0:35.247 0:37.917 0:35.046
92. Alexander Kostin 1:48.561 0:35.262 0:37.989 0:35.310
93. Alexander Kostin 1:48.534 0:35.199 0:38.001 0:35.334
94. Alexander Kostin 1:48.060 0:35.169 0:37.932 0:34.959
95. Alexander Kostin 1:48.183 0:35.163 0:37.800 0:35.220
96. Alexander Kostin 1:48.429 0:35.247 0:37.938 0:35.244
97. Alexander Kostin 1:48.537 0:35.211 0:38.022 0:35.304
98. Alexander Kostin 1:48.720 0:35.280 0:37.974 0:35.466
99. Alexander Kostin 1:48.399 0:35.217 0:37.995 0:35.187
100. Alexander Kostin 1:48.282 0:35.121 0:38.016 0:35.145
101. Alexander Kostin 1:49.302 0:35.667 0:38.394 0:35.241
102. Alexander Kostin 1:49.656 0:35.211 0:38.313 0:36.132
103. Alexander Kostin 1:49.311 0:35.478 0:38.655 0:35.178
104. Alexander Kostin 1:49.041 0:35.181 0:38.472 0:35.388
105. Alexander Kostin 1:49.890 0:35.376 0:39.195 0:35.319
106. Alexander Kostin 1:49.551 0:35.310 0:38.469 0:35.772
107. Alexander Kostin 1:50.430 0:35.262 0:38.175 0:36.993
108. Alexander Kostin 1:48.675 0:35.172 0:38.403 0:35.100
109. Alexander Kostin 1:48.306 0:35.214 0:37.977 0:35.115
110. Alexander Kostin 1:48.420 0:35.172 0:38.007 0:35.241
111. Alexander Kostin 1:48.390 0:35.226 0:37.977 0:35.187
112. Alexander Kostin 1:48.474 0:35.100 0:38.178 0:35.196
113. Alexander Kostin 1:48.663 0:35.181 0:38.247 0:35.235
114. Alexander Kostin 1:48.423 0:35.211 0:37.944 0:35.268
115. Alexander Kostin 1:48.471 0:35.196 0:37.998 0:35.277
116. Alexander Kostin 1:48.855 0:35.184 0:38.112 0:35.559
117. Alexander Kostin 1:48.732 0:35.376 0:38.244 0:35.112
118. Alexander Kostin 1:55.488 0:35.295 0:38.247 0:41.946
119. Artem Voskovsky 2:55.110 1:40.668 0:38.793 0:35.649
120. Artem Voskovsky 1:50.343 0:35.877 0:38.982 0:35.484
121. Artem Voskovsky 1:50.928 0:35.466 0:39.732 0:35.730
122. Artem Voskovsky 1:49.023 0:35.319 0:38.556 0:35.148
123. Artem Voskovsky 1:49.206 0:35.607 0:38.316 0:35.283
124. Artem Voskovsky 1:48.759 0:35.388 0:38.178 0:35.193
125. Artem Voskovsky 1:49.362 0:35.286 0:38.769 0:35.307
126. Artem Voskovsky 1:50.256 0:35.652 0:38.913 0:35.691
127. Artem Voskovsky 1:48.522 0:35.262 0:38.100 0:35.160
128. Artem Voskovsky 1:48.906 0:35.262 0:38.310 0:35.334
129. Artem Voskovsky 1:49.143 0:35.220 0:38.595 0:35.328
130. Artem Voskovsky 1:49.071 0:35.544 0:38.337 0:35.190
131. Artem Voskovsky 1:49.506 0:35.184 0:39.063 0:35.259
132. Artem Voskovsky 1:49.395 0:35.199 0:38.736 0:35.460
133. Artem Voskovsky 1:50.550 0:35.595 0:38.364 0:36.591
134. Artem Voskovsky 1:48.750 0:35.229 0:38.319 0:35.202
135. Artem Voskovsky 1:48.960 0:35.196 0:38.313 0:35.451
136. Artem Voskovsky 1:49.245 0:35.415 0:38.397 0:35.433
137. Artem Voskovsky 1:48.642 0:35.328 0:38.190 0:35.124
138. Artem Voskovsky 1:48.774 0:35.364 0:38.154 0:35.256
139. Artem Voskovsky 1:49.323 0:35.436 0:38.520 0:35.367
140. Artem Voskovsky 1:49.590 0:35.685 0:38.406 0:35.499
141. Artem Voskovsky 1:50.037 0:35.289 0:38.565 0:36.183
142. Artem Voskovsky 1:51.786 0:35.523 0:40.359 0:35.904
143. Artem Voskovsky 1:50.217 0:35.199 0:38.655 0:36.363
144. Artem Voskovsky 1:49.221 0:35.220 0:38.673 0:35.328
145. Artem Voskovsky 1:49.059 0:35.217 0:38.472 0:35.370
146. Artem Voskovsky 1:49.047 0:35.247 0:38.043 0:35.757
147. Artem Voskovsky 1:48.702 0:35.214 0:38.175 0:35.313
148. Artem Voskovsky 1:49.620 0:35.292 0:38.259 0:36.069
149. Artem Voskovsky 1:49.359 0:35.742 0:38.238 0:35.379
150. Artem Voskovsky 1:51.093 0:35.121 0:38.328 0:37.644
151. Artem Voskovsky 1:51.993 0:35.547 0:38.604 0:37.842
152. Artem Voskovsky 1:49.140 0:35.271 0:38.295 0:35.574
153. Artem Voskovsky 1:49.116 0:35.223 0:38.418 0:35.475
154. Artem Voskovsky 1:57.138 0:35.448 0:38.961 0:42.729
155. Alexander Kostin 2:50.109 1:35.841 0:38.841 0:35.427
156. Alexander Kostin 1:49.623 0:35.514 0:38.634 0:35.475
157. Alexander Kostin 1:49.746 0:35.379 0:38.556 0:35.811
158. Alexander Kostin 1:49.620 0:35.811 0:38.340 0:35.469
159. Alexander Kostin 1:49.140 0:35.403 0:38.382 0:35.355
160. Alexander Kostin 1:49.032 0:35.613 0:38.097 0:35.322
161. Alexander Kostin 1:50.208 0:35.772 0:38.400 0:36.036
162. Alexander Kostin 1:49.377 0:35.565 0:38.427 0:35.385
163. Alexander Kostin 1:49.353 0:35.700 0:38.262 0:35.391
164. Alexander Kostin 1:48.924 0:35.424 0:38.232 0:35.268
165. Alexander Kostin 1:49.041 0:35.481 0:38.328 0:35.232
166. Alexander Kostin 1:48.891 0:35.391 0:38.253 0:35.247
167. Alexander Kostin 1:52.404 0:35.460 0:41.226 0:35.718
168. Alexander Kostin 1:49.050 0:35.568 0:38.265 0:35.217
169. Alexander Kostin 1:50.130 0:35.757 0:38.892 0:35.481
170. Alexander Kostin 1:48.852 0:35.361 0:38.232 0:35.259
171. Alexander Kostin 1:49.941 0:36.546 0:38.220 0:35.175
172. Alexander Kostin 1:48.975 0:35.877 0:37.914 0:35.184
173. Alexander Kostin 1:49.839 0:35.877 0:38.199 0:35.763
174. Alexander Kostin 1:49.227 0:35.661 0:38.151 0:35.415
175. Alexander Kostin 1:48.330 0:35.295 0:37.998 0:35.037
176. Alexander Kostin 1:49.578 0:35.331 0:39.093 0:35.154
177. Alexander Kostin 1:48.867 0:35.379 0:38.166 0:35.322
178. Alexander Kostin 1:48.633 0:35.229 0:38.010 0:35.394
179. Alexander Kostin 1:57.555 0:35.277 0:39.747 0:42.531
180. Alexander Kostin 2:44.040 1:29.940 0:38.289 0:35.811
181. Alexander Kostin 1:50.076 0:36.402 0:38.379 0:35.295
182. Alexander Kostin 1:48.447 0:35.187 0:38.007 0:35.253
183. Alexander Kostin 1:50.442 0:35.247 0:39.897 0:35.298
184. Alexander Kostin 1:48.876 0:35.250 0:38.322 0:35.304
185. Alexander Kostin 1:48.888 0:35.451 0:38.118 0:35.319
186. Alexander Kostin 1:49.881 0:35.244 0:39.231 0:35.406
187. Alexander Kostin 1:49.407 0:35.265 0:38.640 0:35.502
188. Alexander Kostin 1:55.485 0:35.757 0:44.226 0:35.502
189. Alexander Kostin 1:58.149 0:37.302 0:38.577 0:42.270
190. Alexander Kostin 2:13.425 0:59.112 0:38.412 0:35.901
191. Alexander Kostin 1:49.614 0:35.370 0:38.565 0:35.679
192. Alexander Kostin 1:48.936 0:35.319 0:38.256 0:35.361
193. Alexander Kostin 1:49.116 0:35.325 0:38.115 0:35.676
9 Azat Shaihin / Pavel Fedyanin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +1 laps 1:47.658 193
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fedyanin 42:49.216 41:29.350 0:41.904 0:37.962
2. Pavel Fedyanin 1:55.191 0:36.525 0:40.266 0:38.400
3. Pavel Fedyanin 1:53.946 0:36.363 0:40.173 0:37.410
4. Pavel Fedyanin 1:55.428 0:36.213 0:41.208 0:38.007
5. Pavel Fedyanin 1:53.196 0:36.117 0:39.660 0:37.419
6. Pavel Fedyanin 1:53.919 0:36.189 0:40.278 0:37.452
7. Pavel Fedyanin 1:59.712 0:36.120 0:39.984 0:43.608
8. Pavel Fedyanin 2:56.622 1:36.369 0:42.435 0:37.818
9. Pavel Fedyanin 1:55.191 0:36.621 0:40.488 0:38.082
10. Pavel Fedyanin 1:54.450 0:36.591 0:40.539 0:37.320
11. Pavel Fedyanin 1:54.351 0:36.615 0:40.434 0:37.302
12. Pavel Fedyanin 1:53.472 0:36.129 0:39.834 0:37.509
13. Pavel Fedyanin 1:53.064 0:36.285 0:39.540 0:37.239
14. Pavel Fedyanin 1:53.220 0:36.171 0:40.356 0:36.693
15. Pavel Fedyanin 1:52.167 0:36.045 0:39.342 0:36.780
16. Pavel Fedyanin 1:51.720 0:35.790 0:39.222 0:36.708
17. Pavel Fedyanin 1:51.189 0:35.715 0:39.129 0:36.345
18. Pavel Fedyanin 1:50.214 0:35.562 0:38.814 0:35.838
19. Pavel Fedyanin 1:49.977 0:35.436 0:38.640 0:35.901
20. Pavel Fedyanin 1:49.878 0:35.724 0:38.502 0:35.652
21. Pavel Fedyanin 1:49.893 0:35.484 0:38.310 0:36.099
22. Pavel Fedyanin 1:49.944 0:35.370 0:38.715 0:35.859
23. Pavel Fedyanin 1:49.917 0:35.478 0:38.379 0:36.060
24. Pavel Fedyanin 1:50.358 0:35.775 0:38.931 0:35.652
25. Pavel Fedyanin 1:49.347 0:35.430 0:38.475 0:35.442
26. Pavel Fedyanin 1:49.797 0:35.247 0:38.826 0:35.724
27. Pavel Fedyanin 1:49.998 0:35.580 0:38.658 0:35.760
28. Pavel Fedyanin 1:50.238 0:35.343 0:39.300 0:35.595
29. Pavel Fedyanin 1:51.255 0:35.784 0:38.637 0:36.834
30. Pavel Fedyanin 1:50.514 0:35.436 0:38.862 0:36.216
31. Pavel Fedyanin 1:49.512 0:35.505 0:38.538 0:35.469
32. Pavel Fedyanin 1:49.794 0:35.421 0:38.472 0:35.901
33. Pavel Fedyanin 1:51.156 0:36.441 0:38.712 0:36.003
34. Pavel Fedyanin 1:50.016 0:35.640 0:38.535 0:35.841
35. Pavel Fedyanin 1:49.575 0:35.427 0:38.751 0:35.397
36. Pavel Fedyanin 1:49.974 0:35.358 0:38.826 0:35.790
37. Pavel Fedyanin 1:50.013 0:35.715 0:38.562 0:35.736
38. Pavel Fedyanin 1:51.084 0:35.586 0:39.453 0:36.045
39. Pavel Fedyanin 1:51.651 0:35.679 0:39.756 0:36.216
40. Pavel Fedyanin 1:49.623 0:35.499 0:38.610 0:35.514
41. Pavel Fedyanin 1:50.772 0:35.454 0:38.703 0:36.615
42. Pavel Fedyanin 1:51.081 0:36.525 0:38.886 0:35.670
43. Pavel Fedyanin 1:57.135 0:35.466 0:38.967 0:42.702
44. Azat Shaihin 2:50.094 1:35.520 0:39.036 0:35.538
45. Azat Shaihin 1:49.497 0:35.436 0:38.562 0:35.499
46. Azat Shaihin 1:49.527 0:35.394 0:38.595 0:35.538
47. Azat Shaihin 1:49.020 0:35.334 0:38.217 0:35.469
48. Azat Shaihin 1:49.440 0:35.379 0:38.511 0:35.550
49. Azat Shaihin 1:49.023 0:35.292 0:38.184 0:35.547
50. Azat Shaihin 1:49.275 0:35.352 0:38.637 0:35.286
51. Azat Shaihin 1:48.654 0:35.091 0:38.109 0:35.454
52. Azat Shaihin 1:48.687 0:35.265 0:38.136 0:35.286
53. Azat Shaihin 1:48.753 0:35.148 0:38.229 0:35.376
54. Azat Shaihin 1:48.741 0:35.241 0:38.175 0:35.325
55. Azat Shaihin 1:49.101 0:35.205 0:38.622 0:35.274
56. Azat Shaihin 1:48.981 0:35.301 0:38.331 0:35.349
57. Azat Shaihin 1:50.154 0:35.319 0:38.313 0:36.522
58. Azat Shaihin 1:49.866 0:35.283 0:39.219 0:35.364
59. Azat Shaihin 1:50.643 0:35.310 0:38.865 0:36.468
60. Azat Shaihin 1:50.061 0:35.277 0:38.994 0:35.790
61. Azat Shaihin 1:48.975 0:35.130 0:38.313 0:35.532
62. Azat Shaihin 1:48.822 0:35.268 0:38.103 0:35.451
63. Azat Shaihin 1:49.491 0:35.121 0:39.120 0:35.250
64. Azat Shaihin 1:50.226 0:35.184 0:39.423 0:35.619
65. Azat Shaihin 1:49.341 0:35.265 0:38.595 0:35.481
66. Azat Shaihin 1:49.077 0:35.322 0:38.325 0:35.430
67. Azat Shaihin 1:49.458 0:35.613 0:38.439 0:35.406
68. Azat Shaihin 1:48.870 0:35.136 0:38.367 0:35.367
69. Azat Shaihin 1:50.853 0:35.934 0:39.312 0:35.607
70. Azat Shaihin 1:48.390 0:35.076 0:38.046 0:35.268
71. Azat Shaihin 1:49.569 0:35.220 0:38.904 0:35.445
72. Azat Shaihin 1:49.230 0:35.178 0:38.802 0:35.250
73. Azat Shaihin 1:49.323 0:35.124 0:38.898 0:35.301
74. Azat Shaihin 1:49.050 0:35.247 0:38.403 0:35.400
75. Azat Shaihin 1:49.824 0:35.382 0:38.835 0:35.607
76. Azat Shaihin 1:49.440 0:35.784 0:38.370 0:35.286
77. Azat Shaihin 1:57.573 0:35.364 0:38.589 0:43.620
78. Pavel Fedyanin 2:52.755 1:36.876 0:40.284 0:35.595
79. Pavel Fedyanin 1:50.976 0:35.937 0:39.228 0:35.811
80. Pavel Fedyanin 1:49.644 0:35.385 0:38.799 0:35.460
81. Pavel Fedyanin 1:49.335 0:35.307 0:38.826 0:35.202
82. Pavel Fedyanin 1:49.947 0:35.526 0:38.469 0:35.952
83. Pavel Fedyanin 1:49.857 0:35.448 0:39.033 0:35.376
84. Pavel Fedyanin 1:49.761 0:35.712 0:38.547 0:35.502
85. Pavel Fedyanin 1:49.428 0:35.616 0:38.262 0:35.550
86. Pavel Fedyanin 1:48.849 0:35.397 0:38.088 0:35.364
87. Pavel Fedyanin 1:49.248 0:35.331 0:38.535 0:35.382
88. Pavel Fedyanin 1:48.804 0:35.187 0:37.896 0:35.721
89. Pavel Fedyanin 1:48.789 0:35.247 0:38.160 0:35.382
90. Pavel Fedyanin 1:49.710 0:35.262 0:38.976 0:35.472
91. Pavel Fedyanin 1:49.779 0:36.009 0:38.274 0:35.496
92. Pavel Fedyanin 1:48.750 0:35.163 0:38.295 0:35.292
93. Pavel Fedyanin 1:49.251 0:35.274 0:38.187 0:35.790
94. Pavel Fedyanin 1:48.726 0:35.115 0:38.085 0:35.526
95. Pavel Fedyanin 1:48.669 0:35.136 0:38.037 0:35.496
96. Pavel Fedyanin 1:49.386 0:35.151 0:38.700 0:35.535
97. Pavel Fedyanin 1:49.530 0:35.298 0:38.805 0:35.427
98. Pavel Fedyanin 1:49.017 0:35.220 0:38.403 0:35.394
99. Pavel Fedyanin 1:50.145 0:35.805 0:38.874 0:35.466
100. Pavel Fedyanin 1:49.785 0:35.115 0:39.336 0:35.334
101. Pavel Fedyanin 1:47.877 0:34.356 0:38.127 0:35.394
102. Pavel Fedyanin 1:49.239 0:35.151 0:38.661 0:35.427
103. Pavel Fedyanin 1:49.515 0:35.124 0:38.634 0:35.757
104. Pavel Fedyanin 1:49.209 0:35.154 0:38.370 0:35.685
105. Pavel Fedyanin 1:49.719 0:35.502 0:38.526 0:35.691
106. Pavel Fedyanin 1:50.880 0:35.514 0:39.459 0:35.907
107. Pavel Fedyanin 1:50.142 0:35.247 0:38.940 0:35.955
108. Pavel Fedyanin 1:49.839 0:35.400 0:38.580 0:35.859
109. Pavel Fedyanin 1:50.019 0:35.442 0:38.913 0:35.664
110. Pavel Fedyanin 1:49.893 0:35.475 0:38.865 0:35.553
111. Pavel Fedyanin 1:49.410 0:35.172 0:38.733 0:35.505
112. Pavel Fedyanin 1:49.455 0:35.169 0:38.739 0:35.547
113. Pavel Fedyanin 1:56.628 0:35.619 0:38.397 0:42.612
114. Azat Shaihin 2:49.725 1:34.848 0:39.012 0:35.865
115. Azat Shaihin 1:50.067 0:35.400 0:38.970 0:35.697
116. Azat Shaihin 1:48.990 0:35.262 0:38.109 0:35.619
117. Azat Shaihin 1:49.245 0:35.568 0:38.292 0:35.385
118. Azat Shaihin 1:49.095 0:35.289 0:38.379 0:35.427
119. Azat Shaihin 1:50.184 0:36.003 0:38.790 0:35.391
120. Azat Shaihin 1:49.164 0:35.295 0:38.013 0:35.856
121. Azat Shaihin 1:49.977 0:36.441 0:38.178 0:35.358
122. Azat Shaihin 1:54.906 0:35.130 0:38.148 0:41.628
123. Azat Shaihin 1:51.624 0:35.880 0:38.757 0:36.987
124. Azat Shaihin 1:49.464 0:35.808 0:38.361 0:35.295
125. Azat Shaihin 1:49.386 0:35.238 0:38.304 0:35.844
126. Azat Shaihin 1:48.930 0:35.232 0:38.385 0:35.313
127. Azat Shaihin 1:48.714 0:35.292 0:38.172 0:35.250
128. Azat Shaihin 1:48.813 0:35.160 0:38.409 0:35.244
129. Azat Shaihin 1:48.912 0:35.142 0:38.241 0:35.529
130. Azat Shaihin 1:48.915 0:35.271 0:38.271 0:35.373
131. Azat Shaihin 1:50.055 0:35.133 0:38.154 0:36.768
132. Azat Shaihin 1:48.636 0:35.205 0:38.088 0:35.343
133. Azat Shaihin 1:49.254 0:35.247 0:38.487 0:35.520
134. Azat Shaihin 1:49.554 0:35.406 0:38.376 0:35.772
135. Azat Shaihin 1:49.134 0:35.304 0:38.328 0:35.502
136. Azat Shaihin 1:49.062 0:35.157 0:38.304 0:35.601
137. Azat Shaihin 1:49.086 0:35.157 0:38.412 0:35.517
138. Azat Shaihin 1:50.823 0:35.808 0:39.249 0:35.766
139. Azat Shaihin 1:49.251 0:35.202 0:38.442 0:35.607
140. Azat Shaihin 1:49.776 0:35.208 0:38.319 0:36.249
141. Azat Shaihin 1:50.076 0:35.364 0:38.760 0:35.952
142. Azat Shaihin 1:49.536 0:35.781 0:38.418 0:35.337
143. Azat Shaihin 1:48.678 0:35.109 0:38.325 0:35.244
144. Azat Shaihin 1:49.215 0:35.181 0:38.367 0:35.667
145. Azat Shaihin 1:49.386 0:35.388 0:38.508 0:35.490
146. Azat Shaihin 1:57.408 0:35.532 0:38.478 0:43.398
147. Pavel Fedyanin 2:50.940 1:36.225 0:38.808 0:35.907
148. Pavel Fedyanin 1:50.118 0:35.604 0:38.877 0:35.637
149. Pavel Fedyanin 1:51.069 0:35.937 0:38.892 0:36.240
150. Pavel Fedyanin 1:57.468 0:35.760 0:39.318 0:42.390
151. Pavel Fedyanin 1:48.687 0:35.127 0:38.223 0:35.337
152. Pavel Fedyanin 1:48.975 0:35.202 0:38.472 0:35.301
153. Pavel Fedyanin 1:48.795 0:35.124 0:38.256 0:35.415
154. Pavel Fedyanin 1:49.497 0:35.118 0:38.985 0:35.394
155. Pavel Fedyanin 1:48.489 0:35.091 0:38.205 0:35.193
156. Pavel Fedyanin 1:48.276 0:35.034 0:38.160 0:35.082
157. Pavel Fedyanin 1:48.780 0:35.232 0:38.214 0:35.334
158. Pavel Fedyanin 1:48.825 0:35.391 0:38.088 0:35.346
159. Pavel Fedyanin 1:48.534 0:35.319 0:37.962 0:35.253
160. Pavel Fedyanin 1:48.333 0:35.016 0:38.103 0:35.214
161. Pavel Fedyanin 1:48.882 0:35.103 0:38.424 0:35.355
162. Pavel Fedyanin 1:49.125 0:35.451 0:38.235 0:35.439
163. Pavel Fedyanin 1:48.672 0:35.094 0:38.241 0:35.337
164. Pavel Fedyanin 1:48.906 0:35.367 0:38.151 0:35.388
165. Pavel Fedyanin 1:48.846 0:35.226 0:38.523 0:35.097
166. Pavel Fedyanin 1:48.915 0:35.256 0:38.283 0:35.376
167. Pavel Fedyanin 2:07.068 0:35.538 0:38.133 0:53.397
168. Pavel Fedyanin 1:49.392 0:35.280 0:38.412 0:35.700
169. Pavel Fedyanin 1:48.705 0:35.214 0:38.112 0:35.379
170. Pavel Fedyanin 1:55.776 0:35.046 0:38.619 0:42.111
171. Azat Shaihin 2:48.819 1:34.503 0:38.547 0:35.769
172. Azat Shaihin 1:48.774 0:35.205 0:38.172 0:35.397
173. Azat Shaihin 1:49.188 0:35.145 0:38.490 0:35.553
174. Azat Shaihin 1:49.197 0:35.511 0:38.208 0:35.478
175. Azat Shaihin 1:49.029 0:35.421 0:38.418 0:35.190
176. Azat Shaihin 1:48.714 0:35.223 0:38.520 0:34.971
177. Azat Shaihin 1:48.123 0:35.124 0:38.031 0:34.968
178. Azat Shaihin 1:48.498 0:35.259 0:38.067 0:35.172
179. Azat Shaihin 1:48.051 0:34.953 0:37.851 0:35.247
180. Azat Shaihin 1:47.658 0:34.878 0:37.767 0:35.013
181. Azat Shaihin 1:48.651 0:35.094 0:38.220 0:35.337
182. Azat Shaihin 1:48.054 0:35.070 0:37.863 0:35.121
183. Azat Shaihin 1:48.378 0:35.091 0:37.974 0:35.313
184. Azat Shaihin 1:48.189 0:35.223 0:37.887 0:35.079
185. Azat Shaihin 1:48.180 0:34.938 0:38.130 0:35.112
186. Azat Shaihin 1:48.030 0:35.022 0:37.884 0:35.124
187. Azat Shaihin 1:48.828 0:34.962 0:38.718 0:35.148
188. Azat Shaihin 1:48.462 0:34.992 0:38.367 0:35.103
189. Azat Shaihin 1:49.029 0:35.283 0:37.977 0:35.769
190. Azat Shaihin 1:49.647 0:35.253 0:38.427 0:35.967
191. Azat Shaihin 1:48.912 0:35.604 0:38.265 0:35.043
192. Azat Shaihin 1:56.460 0:34.947 0:40.485 0:41.028
193. Azat Shaihin 1:52.518 0:35.883 0:39.513 0:37.122
10 Igor Tchoursinov / Alexander Samoylov / Dmytro Skok / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +1 laps 1:48.330 193
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Samoylov 14:03.972 12:41.235 0:43.989 0:38.748
2. Alexander Samoylov 2:00.927 0:39.330 0:42.411 0:39.186
3. Alexander Samoylov 1:54.378 0:36.279 0:39.885 0:38.214
4. Alexander Samoylov 1:54.780 0:36.357 0:39.903 0:38.520
5. Alexander Samoylov 1:57.801 0:38.037 0:42.273 0:37.491
6. Alexander Samoylov 1:54.795 0:36.831 0:40.326 0:37.638
7. Alexander Samoylov 1:55.824 0:36.573 0:41.964 0:37.287
8. Alexander Samoylov 1:53.874 0:36.477 0:40.302 0:37.095
9. Alexander Samoylov 1:55.161 0:37.281 0:40.845 0:37.035
10. Alexander Samoylov 1:53.703 0:36.213 0:40.251 0:37.239
11. Alexander Samoylov 1:53.652 0:36.258 0:40.284 0:37.110
12. Alexander Samoylov 1:53.262 0:36.174 0:39.909 0:37.179
13. Alexander Samoylov 1:54.714 0:36.414 0:40.308 0:37.992
14. Alexander Samoylov 1:53.571 0:36.474 0:39.924 0:37.173
15. Alexander Samoylov 1:53.703 0:36.270 0:40.167 0:37.266
16. Alexander Samoylov 2:01.197 0:36.234 0:40.497 0:44.466
17. Dmytro Skok 2:53.013 1:37.362 0:39.405 0:36.246
18. Dmytro Skok 1:51.516 0:35.802 0:38.901 0:36.813
19. Dmytro Skok 1:52.134 0:36.498 0:39.402 0:36.234
20. Dmytro Skok 1:50.010 0:35.478 0:38.574 0:35.958
21. Dmytro Skok 1:51.318 0:36.225 0:39.168 0:35.925
22. Dmytro Skok 1:52.176 0:35.268 0:40.887 0:36.021
23. Dmytro Skok 1:50.160 0:35.604 0:38.604 0:35.952
24. Dmytro Skok 1:49.632 0:35.559 0:38.463 0:35.610
25. Dmytro Skok 1:49.992 0:35.481 0:38.403 0:36.108
26. Dmytro Skok 1:49.782 0:35.538 0:38.142 0:36.102
27. Dmytro Skok 1:50.511 0:35.862 0:38.913 0:35.736
28. Dmytro Skok 1:50.190 0:35.244 0:38.970 0:35.976
29. Dmytro Skok 1:51.798 0:35.286 0:38.613 0:37.899
30. Dmytro Skok 1:50.127 0:35.601 0:38.628 0:35.898
31. Dmytro Skok 1:50.136 0:35.316 0:38.550 0:36.270
32. Dmytro Skok 1:50.667 0:35.535 0:38.946 0:36.186
33. Dmytro Skok 1:57.000 0:40.647 0:39.771 0:36.582
34. Dmytro Skok 1:53.184 0:36.639 0:40.521 0:36.024
35. Dmytro Skok 1:51.459 0:35.892 0:39.747 0:35.820
36. Dmytro Skok 1:50.250 0:35.661 0:38.682 0:35.907
37. Dmytro Skok 1:50.382 0:35.913 0:38.559 0:35.910
38. Dmytro Skok 1:49.827 0:35.373 0:38.493 0:35.961
39. Dmytro Skok 1:51.702 0:36.192 0:39.483 0:36.027
40. Dmytro Skok 1:50.763 0:35.724 0:38.727 0:36.312
41. Dmytro Skok 1:50.796 0:35.526 0:38.781 0:36.489
42. Dmytro Skok 1:50.829 0:35.418 0:39.105 0:36.306
43. Dmytro Skok 1:51.471 0:35.508 0:39.090 0:36.873
44. Dmytro Skok 1:51.606 0:35.646 0:39.192 0:36.768
45. Dmytro Skok 1:50.379 0:35.745 0:38.820 0:35.814
46. Dmytro Skok 1:50.331 0:35.304 0:38.916 0:36.111
47. Dmytro Skok 1:51.285 0:35.730 0:39.612 0:35.943
48. Dmytro Skok 1:50.280 0:35.565 0:38.562 0:36.153
49. Dmytro Skok 1:50.634 0:35.820 0:38.958 0:35.856
50. Dmytro Skok 1:49.908 0:35.385 0:38.649 0:35.874
51. Dmytro Skok 1:50.130 0:35.376 0:38.592 0:36.162
52. Dmytro Skok 1:57.252 0:35.790 0:38.700 0:42.762
53. Igor Tchoursinov 3:06.888 1:51.138 0:39.489 0:36.261
54. Igor Tchoursinov 1:50.223 0:35.769 0:38.565 0:35.889
55. Igor Tchoursinov 1:52.872 0:35.553 0:39.354 0:37.965
56. Igor Tchoursinov 1:49.527 0:35.358 0:38.484 0:35.685
57. Igor Tchoursinov 1:49.530 0:35.331 0:38.586 0:35.613
58. Igor Tchoursinov 1:49.281 0:35.424 0:38.289 0:35.568
59. Igor Tchoursinov 1:49.170 0:35.349 0:38.253 0:35.568
60. Igor Tchoursinov 1:50.175 0:35.364 0:38.784 0:36.027
61. Igor Tchoursinov 1:49.362 0:35.493 0:38.418 0:35.451
62. Igor Tchoursinov 1:49.098 0:35.319 0:38.175 0:35.604
63. Igor Tchoursinov 1:49.299 0:35.331 0:38.262 0:35.706
64. Igor Tchoursinov 1:49.842 0:35.295 0:38.994 0:35.553
65. Igor Tchoursinov 1:49.116 0:35.079 0:38.448 0:35.589
66. Igor Tchoursinov 1:49.281 0:35.325 0:38.295 0:35.661
67. Igor Tchoursinov 1:49.821 0:35.484 0:38.694 0:35.643
68. Igor Tchoursinov 1:48.954 0:35.319 0:38.139 0:35.496
69. Igor Tchoursinov 1:49.251 0:35.274 0:38.448 0:35.529
70. Igor Tchoursinov 1:48.870 0:35.079 0:38.400 0:35.391
71. Igor Tchoursinov 1:49.152 0:35.553 0:38.133 0:35.466
72. Igor Tchoursinov 1:52.827 0:35.697 0:38.682 0:38.448
73. Igor Tchoursinov 1:49.623 0:35.157 0:38.574 0:35.892
74. Igor Tchoursinov 1:49.341 0:35.199 0:38.340 0:35.802
75. Igor Tchoursinov 1:49.428 0:35.166 0:38.463 0:35.799
76. Igor Tchoursinov 1:49.713 0:35.355 0:38.691 0:35.667
77. Igor Tchoursinov 1:49.482 0:35.577 0:38.295 0:35.610
78. Igor Tchoursinov 1:49.407 0:35.337 0:38.325 0:35.745
79. Igor Tchoursinov 1:51.171 0:35.778 0:38.664 0:36.729
80. Igor Tchoursinov 1:49.788 0:35.211 0:38.979 0:35.598
81. Igor Tchoursinov 1:49.710 0:35.076 0:38.199 0:36.435
82. Igor Tchoursinov 1:49.668 0:35.328 0:38.586 0:35.754
83. Igor Tchoursinov 1:51.705 0:37.149 0:38.763 0:35.793
84. Igor Tchoursinov 1:50.223 0:35.871 0:38.454 0:35.898
85. Igor Tchoursinov 1:49.983 0:35.514 0:38.625 0:35.844
86. Igor Tchoursinov 1:49.422 0:35.289 0:38.511 0:35.622
87. Igor Tchoursinov 1:49.329 0:35.202 0:38.265 0:35.862
88. Igor Tchoursinov 1:55.827 0:35.190 0:38.610 0:42.027
89. Alexander Samoylov 2:50.829 1:35.724 0:39.243 0:35.862
90. Alexander Samoylov 1:49.626 0:35.391 0:38.538 0:35.697
91. Alexander Samoylov 1:49.299 0:35.322 0:38.253 0:35.724
92. Alexander Samoylov 1:49.197 0:35.427 0:38.166 0:35.604
93. Alexander Samoylov 1:49.962 0:36.006 0:38.565 0:35.391
94. Alexander Samoylov 1:49.050 0:35.259 0:38.184 0:35.607
95. Alexander Samoylov 1:49.353 0:35.223 0:38.394 0:35.736
96. Alexander Samoylov 1:49.074 0:35.985 0:37.905 0:35.184
97. Alexander Samoylov 1:49.107 0:35.352 0:38.373 0:35.382
98. Alexander Samoylov 1:49.314 0:35.490 0:38.463 0:35.361
99. Alexander Samoylov 1:48.933 0:35.379 0:38.172 0:35.382
100. Alexander Samoylov 1:48.810 0:35.268 0:38.148 0:35.394
101. Alexander Samoylov 1:49.086 0:35.223 0:38.427 0:35.436
102. Alexander Samoylov 1:48.771 0:35.268 0:38.259 0:35.244
103. Alexander Samoylov 1:48.933 0:35.379 0:38.211 0:35.343
104. Alexander Samoylov 1:50.280 0:35.388 0:38.097 0:36.795
105. Alexander Samoylov 1:50.460 0:36.441 0:38.361 0:35.658
106. Alexander Samoylov 1:48.963 0:35.352 0:38.220 0:35.391
107. Alexander Samoylov 1:49.878 0:35.217 0:38.742 0:35.919
108. Alexander Samoylov 1:49.230 0:35.241 0:38.190 0:35.799
109. Alexander Samoylov 1:48.753 0:35.349 0:38.097 0:35.307
110. Alexander Samoylov 1:48.459 0:35.205 0:37.959 0:35.295
111. Alexander Samoylov 1:49.935 0:36.549 0:38.013 0:35.373
112. Alexander Samoylov 1:48.900 0:35.634 0:37.899 0:35.367
113. Alexander Samoylov 1:48.330 0:35.088 0:37.968 0:35.274
114. Alexander Samoylov 1:48.501 0:35.232 0:37.872 0:35.397
115. Alexander Samoylov 1:48.933 0:35.283 0:38.124 0:35.526
116. Alexander Samoylov 1:48.555 0:35.289 0:37.938 0:35.328
117. Alexander Samoylov 1:48.690 0:35.394 0:37.929 0:35.367
118. Alexander Samoylov 1:48.888 0:35.370 0:37.971 0:35.547
119. Alexander Samoylov 1:48.627 0:35.205 0:37.977 0:35.445
120. Alexander Samoylov 1:48.693 0:35.286 0:38.007 0:35.400
121. Alexander Samoylov 1:49.002 0:35.277 0:38.268 0:35.457
122. Alexander Samoylov 1:49.308 0:35.619 0:38.232 0:35.457
123. Alexander Samoylov 1:55.854 0:35.484 0:38.484 0:41.886
124. Igor Tchoursinov 2:51.309 1:36.711 0:38.814 0:35.784
125. Igor Tchoursinov 1:50.094 0:35.529 0:38.733 0:35.832
126. Igor Tchoursinov 1:49.122 0:35.415 0:38.184 0:35.523
127. Igor Tchoursinov 1:49.128 0:35.244 0:38.313 0:35.571
128. Igor Tchoursinov 1:49.044 0:35.385 0:38.052 0:35.607
129. Igor Tchoursinov 1:48.783 0:35.157 0:38.241 0:35.385
130. Igor Tchoursinov 1:49.179 0:35.328 0:38.214 0:35.637
131. Igor Tchoursinov 1:48.567 0:35.325 0:37.932 0:35.310
132. Igor Tchoursinov 1:50.823 0:36.114 0:38.247 0:36.462
133. Igor Tchoursinov 1:49.473 0:35.388 0:38.658 0:35.427
134. Igor Tchoursinov 1:49.596 0:35.400 0:38.763 0:35.433
135. Igor Tchoursinov 1:50.355 0:35.181 0:39.855 0:35.319
136. Igor Tchoursinov 1:48.798 0:35.175 0:38.082 0:35.541
137. Igor Tchoursinov 1:49.323 0:35.244 0:38.361 0:35.718
138. Igor Tchoursinov 1:49.194 0:35.121 0:38.328 0:35.745
139. Igor Tchoursinov 1:49.578 0:35.181 0:38.259 0:36.138
140. Igor Tchoursinov 1:49.413 0:35.259 0:38.631 0:35.523
141. Igor Tchoursinov 1:49.347 0:35.358 0:38.115 0:35.874
142. Igor Tchoursinov 1:49.245 0:35.313 0:38.223 0:35.709
143. Igor Tchoursinov 1:49.257 0:35.298 0:38.178 0:35.781
144. Igor Tchoursinov 1:50.178 0:35.523 0:38.679 0:35.976
145. Igor Tchoursinov 1:50.244 0:35.424 0:39.039 0:35.781
146. Igor Tchoursinov 1:49.029 0:35.346 0:38.046 0:35.637
147. Igor Tchoursinov 1:48.837 0:35.052 0:38.175 0:35.610
148. Igor Tchoursinov 1:49.137 0:35.169 0:38.361 0:35.607
149. Igor Tchoursinov 1:52.386 0:36.120 0:40.551 0:35.715
150. Igor Tchoursinov 2:02.805 0:35.199 0:38.445 0:49.161
151. Igor Tchoursinov 1:49.356 0:35.067 0:38.487 0:35.802
152. Igor Tchoursinov 1:49.824 0:35.178 0:38.241 0:36.405
153. Igor Tchoursinov 1:49.695 0:35.760 0:38.325 0:35.610
154. Igor Tchoursinov 1:49.152 0:35.145 0:38.346 0:35.661
155. Igor Tchoursinov 1:49.659 0:35.265 0:38.688 0:35.706
156. Igor Tchoursinov 1:49.395 0:35.559 0:38.160 0:35.676
157. Igor Tchoursinov 1:51.357 0:35.541 0:39.333 0:36.483
158. Igor Tchoursinov 1:50.562 0:35.559 0:39.378 0:35.625
159. Igor Tchoursinov 1:56.979 0:35.073 0:38.562 0:43.344
160. Dmytro Skok 2:53.466 1:37.542 0:39.219 0:36.705
161. Dmytro Skok 1:50.274 0:35.568 0:38.982 0:35.724
162. Dmytro Skok 1:50.187 0:35.412 0:38.769 0:36.006
163. Dmytro Skok 1:50.259 0:35.742 0:38.715 0:35.802
164. Dmytro Skok 1:50.772 0:35.661 0:38.958 0:36.153
165. Dmytro Skok 1:51.069 0:36.189 0:38.565 0:36.315
166. Dmytro Skok 1:49.896 0:35.748 0:38.370 0:35.778
167. Dmytro Skok 1:52.308 0:37.647 0:38.904 0:35.757
168. Dmytro Skok 1:52.140 0:38.319 0:38.133 0:35.688
169. Dmytro Skok 1:50.304 0:35.415 0:38.844 0:36.045
170. Dmytro Skok 1:49.740 0:35.553 0:38.631 0:35.556
171. Dmytro Skok 1:49.986 0:35.841 0:38.718 0:35.427
172. Dmytro Skok 1:49.548 0:35.838 0:38.226 0:35.484
173. Dmytro Skok 1:49.083 0:35.556 0:38.079 0:35.448
174. Dmytro Skok 1:50.736 0:36.507 0:38.532 0:35.697
175. Dmytro Skok 1:49.968 0:35.631 0:38.700 0:35.637
176. Dmytro Skok 1:49.275 0:35.295 0:38.391 0:35.589
177. Dmytro Skok 1:49.863 0:35.373 0:39.135 0:35.355
178. Dmytro Skok 1:49.095 0:35.400 0:38.136 0:35.559
179. Dmytro Skok 1:50.604 0:36.486 0:38.781 0:35.337
180. Dmytro Skok 1:50.016 0:35.400 0:38.457 0:36.159
181. Dmytro Skok 1:50.331 0:35.997 0:38.682 0:35.652
182. Dmytro Skok 1:51.030 0:36.003 0:39.420 0:35.607
183. Dmytro Skok 1:49.746 0:35.991 0:38.175 0:35.580
184. Dmytro Skok 1:51.120 0:35.532 0:39.780 0:35.808
185. Dmytro Skok 1:49.890 0:35.466 0:38.355 0:36.069
186. Dmytro Skok 1:49.644 0:35.469 0:38.322 0:35.853
187. Dmytro Skok 1:50.340 0:35.523 0:39.246 0:35.571
188. Dmytro Skok 1:49.653 0:35.580 0:38.361 0:35.712
189. Dmytro Skok 1:50.199 0:35.364 0:38.325 0:36.510
190. Dmytro Skok 1:50.232 0:35.403 0:39.429 0:35.400
191. Dmytro Skok 1:49.107 0:35.226 0:38.325 0:35.556
192. Dmytro Skok 1:49.995 0:35.157 0:38.352 0:36.486
193. Dmytro Skok 1:51.936 0:35.511 0:40.005 0:36.420
11 Oleg Erkulev / Alexander Kramarskiy / Bakbergen Mirmanov / Mercedes AMG GT3 gt3 +2 laps 1:47.535 192
# name lap time s1 s2 s3
1. Oleg Erkulev 11:06.588 9:48.609 0:40.398 0:37.581
2. Oleg Erkulev 1:54.714 0:37.734 0:39.759 0:37.221
3. Oleg Erkulev 1:54.390 0:36.474 0:40.269 0:37.647
4. Oleg Erkulev 1:54.255 0:36.354 0:39.528 0:38.373
5. Oleg Erkulev 1:53.334 0:35.604 0:40.272 0:37.458
6. Oleg Erkulev 1:52.806 0:36.243 0:39.489 0:37.074
7. Oleg Erkulev 1:53.046 0:36.129 0:39.816 0:37.101
8. Oleg Erkulev 1:52.857 0:36.096 0:39.756 0:37.005
9. Oleg Erkulev 1:53.646 0:36.471 0:39.756 0:37.419
10. Oleg Erkulev 1:53.979 0:36.438 0:40.536 0:37.005
11. Oleg Erkulev 1:53.463 0:36.027 0:40.569 0:36.867
12. Oleg Erkulev 2:00.177 0:36.321 0:40.311 0:43.545
13. Oleg Erkulev 2:55.923 1:38.556 0:40.359 0:37.008
14. Oleg Erkulev 1:52.746 0:36.075 0:39.900 0:36.771
15. Oleg Erkulev 1:51.924 0:35.769 0:39.753 0:36.402
16. Oleg Erkulev 1:51.408 0:35.736 0:39.186 0:36.486
17. Oleg Erkulev 1:50.385 0:35.448 0:38.928 0:36.009
18. Oleg Erkulev 1:49.749 0:35.526 0:38.490 0:35.733
19. Oleg Erkulev 1:51.102 0:35.706 0:39.825 0:35.571
20. Oleg Erkulev 1:49.659 0:35.406 0:38.913 0:35.340
21. Oleg Erkulev 1:49.914 0:35.244 0:39.165 0:35.505
22. Oleg Erkulev 1:48.555 0:35.151 0:38.091 0:35.313
23. Oleg Erkulev 1:48.822 0:35.178 0:38.154 0:35.490
24. Oleg Erkulev 1:48.345 0:35.085 0:38.112 0:35.148
25. Oleg Erkulev 1:49.092 0:35.562 0:38.004 0:35.526
26. Oleg Erkulev 1:48.624 0:35.274 0:38.004 0:35.346
27. Oleg Erkulev 1:48.603 0:35.055 0:38.307 0:35.241
28. Oleg Erkulev 1:48.960 0:35.085 0:38.430 0:35.445
29. Oleg Erkulev 1:48.702 0:35.241 0:38.181 0:35.280
30. Oleg Erkulev 1:48.555 0:35.379 0:37.884 0:35.292
31. Oleg Erkulev 1:49.164 0:35.190 0:38.694 0:35.280
32. Oleg Erkulev 1:48.975 0:35.169 0:38.496 0:35.310
33. Oleg Erkulev 1:49.329 0:35.172 0:38.673 0:35.484
34. Oleg Erkulev 1:48.831 0:35.493 0:38.049 0:35.289
35. Oleg Erkulev 1:50.322 0:35.166 0:39.138 0:36.018
36. Oleg Erkulev 1:49.068 0:35.025 0:38.574 0:35.469
37. Oleg Erkulev 1:48.339 0:35.211 0:38.019 0:35.109
38. Oleg Erkulev 1:49.611 0:35.331 0:38.922 0:35.358
39. Oleg Erkulev 1:48.957 0:35.439 0:38.196 0:35.322
40. Oleg Erkulev 1:49.608 0:35.253 0:38.817 0:35.538
41. Oleg Erkulev 1:48.288 0:35.013 0:37.899 0:35.376
42. Oleg Erkulev 1:48.462 0:35.112 0:38.118 0:35.232
43. Oleg Erkulev 1:49.017 0:35.046 0:38.151 0:35.820
44. Oleg Erkulev 1:48.627 0:35.199 0:38.007 0:35.421
45. Oleg Erkulev 1:48.876 0:35.247 0:38.145 0:35.484
46. Oleg Erkulev 1:49.938 0:35.124 0:39.435 0:35.379
47. Oleg Erkulev 1:54.342 0:35.028 0:37.731 0:41.583
48. Oleg Erkulev 3:59.265 2:44.862 0:38.742 0:35.661
49. Oleg Erkulev 1:48.762 0:35.370 0:38.133 0:35.259
50. Oleg Erkulev 1:49.950 0:36.027 0:38.478 0:35.445
51. Oleg Erkulev 1:48.696 0:35.160 0:38.052 0:35.484
52. Oleg Erkulev 1:48.708 0:35.190 0:37.749 0:35.769
53. Oleg Erkulev 1:49.161 0:35.313 0:38.598 0:35.250
54. Oleg Erkulev 1:48.714 0:35.097 0:38.403 0:35.214
55. Oleg Erkulev 1:48.165 0:35.043 0:37.818 0:35.304
56. Oleg Erkulev 1:48.012 0:35.289 0:37.764 0:34.959
57. Oleg Erkulev 1:50.946 0:35.586 0:39.795 0:35.565
58. Oleg Erkulev 1:48.939 0:35.757 0:37.944 0:35.238
59. Oleg Erkulev 1:48.837 0:35.142 0:38.472 0:35.223
60. Oleg Erkulev 1:48.738 0:35.217 0:38.295 0:35.226
61. Oleg Erkulev 1:50.946 0:35.265 0:40.308 0:35.373
62. Oleg Erkulev 1:49.692 0:35.121 0:38.916 0:35.655
63. Oleg Erkulev 1:49.119 0:35.022 0:38.799 0:35.298
64. Oleg Erkulev 2:21.186 0:35.931 0:59.172 0:46.083
65. Alexander Kramarskiy 3:28.017 2:14.460 0:38.334 0:35.223
66. Alexander Kramarskiy 1:58.170 0:35.025 0:39.027 0:44.118
67. Alexander Kramarskiy 1:48.819 0:35.379 0:38.067 0:35.373
68. Alexander Kramarskiy 1:48.960 0:35.196 0:38.487 0:35.277
69. Alexander Kramarskiy 1:49.638 0:35.256 0:38.070 0:36.312
70. Alexander Kramarskiy 1:48.588 0:34.755 0:38.286 0:35.547
71. Alexander Kramarskiy 1:49.185 0:35.730 0:38.154 0:35.301
72. Alexander Kramarskiy 1:48.543 0:35.100 0:38.109 0:35.334
73. Alexander Kramarskiy 1:48.519 0:35.160 0:38.289 0:35.070
74. Alexander Kramarskiy 1:49.119 0:35.352 0:38.358 0:35.409
75. Alexander Kramarskiy 1:48.723 0:35.253 0:38.097 0:35.373
76. Alexander Kramarskiy 1:49.608 0:35.799 0:38.385 0:35.424
77. Alexander Kramarskiy 1:49.251 0:35.577 0:38.073 0:35.601
78. Alexander Kramarskiy 1:49.644 0:36.168 0:38.112 0:35.364
79. Alexander Kramarskiy 1:49.776 0:35.265 0:38.805 0:35.706
80. Alexander Kramarskiy 1:48.981 0:35.262 0:38.205 0:35.514
81. Alexander Kramarskiy 1:48.582 0:35.085 0:38.121 0:35.376
82. Alexander Kramarskiy 1:48.696 0:35.136 0:38.184 0:35.376
83. Alexander Kramarskiy 1:48.846 0:35.349 0:38.283 0:35.214
84. Alexander Kramarskiy 1:49.107 0:35.232 0:38.295 0:35.580
85. Alexander Kramarskiy 1:49.569 0:35.151 0:38.880 0:35.538
86. Alexander Kramarskiy 1:51.606 0:36.213 0:39.375 0:36.018
87. Alexander Kramarskiy 1:49.068 0:35.190 0:38.325 0:35.553
88. Alexander Kramarskiy 1:49.173 0:35.235 0:38.463 0:35.475
89. Alexander Kramarskiy 1:49.542 0:35.142 0:38.871 0:35.529
90. Alexander Kramarskiy 1:49.770 0:35.388 0:38.394 0:35.988
91. Alexander Kramarskiy 1:49.560 0:35.175 0:38.943 0:35.442
92. Alexander Kramarskiy 1:49.614 0:35.244 0:38.532 0:35.838
93. Alexander Kramarskiy 1:49.002 0:35.085 0:38.472 0:35.445
94. Alexander Kramarskiy 1:49.431 0:35.208 0:38.283 0:35.940
95. Alexander Kramarskiy 1:50.172 0:35.478 0:39.081 0:35.613
96. Alexander Kramarskiy 1:48.948 0:35.328 0:38.106 0:35.514
97. Alexander Kramarskiy 1:49.248 0:35.259 0:38.598 0:35.391
98. Alexander Kramarskiy 1:49.332 0:35.265 0:38.703 0:35.364
99. Alexander Kramarskiy 1:57.639 0:36.714 0:38.730 0:42.195
100. Bakbergen Mirmanov 2:54.840 1:39.633 0:39.483 0:35.724
101. Bakbergen Mirmanov 1:49.617 0:35.550 0:38.754 0:35.313
102. Bakbergen Mirmanov 1:49.524 0:35.133 0:38.481 0:35.910
103. Bakbergen Mirmanov 1:48.864 0:35.217 0:38.436 0:35.211
104. Bakbergen Mirmanov 1:50.115 0:35.253 0:39.267 0:35.595
105. Bakbergen Mirmanov 1:48.843 0:35.313 0:38.115 0:35.415
106. Bakbergen Mirmanov 1:48.720 0:35.202 0:38.262 0:35.256
107. Bakbergen Mirmanov 1:49.239 0:35.148 0:38.256 0:35.835
108. Bakbergen Mirmanov 1:50.145 0:35.430 0:39.120 0:35.595
109. Bakbergen Mirmanov 1:49.794 0:35.178 0:38.388 0:36.228
110. Bakbergen Mirmanov 1:49.329 0:35.394 0:38.565 0:35.370
111. Bakbergen Mirmanov 1:48.555 0:35.106 0:38.148 0:35.301
112. Bakbergen Mirmanov 1:49.125 0:35.268 0:38.628 0:35.229
113. Bakbergen Mirmanov 1:49.068 0:35.187 0:38.097 0:35.784
114. Bakbergen Mirmanov 1:48.981 0:35.193 0:38.313 0:35.475
115. Bakbergen Mirmanov 1:48.765 0:35.115 0:38.058 0:35.592
116. Bakbergen Mirmanov 1:48.336 0:35.070 0:38.106 0:35.160
117. Bakbergen Mirmanov 1:49.305 0:35.181 0:38.043 0:36.081
118. Bakbergen Mirmanov 1:49.710 0:36.159 0:38.040 0:35.511
119. Bakbergen Mirmanov 1:49.179 0:35.184 0:38.706 0:35.289
120. Bakbergen Mirmanov 1:48.798 0:35.157 0:38.331 0:35.310
121. Bakbergen Mirmanov 1:51.072 0:35.109 0:38.319 0:37.644
122. Bakbergen Mirmanov 1:48.864 0:35.049 0:38.358 0:35.457
123. Bakbergen Mirmanov 1:48.576 0:35.007 0:38.163 0:35.406
124. Bakbergen Mirmanov 1:48.732 0:35.181 0:38.289 0:35.262
125. Bakbergen Mirmanov 1:49.869 0:35.199 0:39.543 0:35.127
126. Bakbergen Mirmanov 1:48.495 0:34.998 0:38.385 0:35.112
127. Bakbergen Mirmanov 1:48.171 0:34.959 0:37.920 0:35.292
128. Bakbergen Mirmanov 1:48.171 0:34.941 0:37.983 0:35.247
129. Bakbergen Mirmanov 1:49.830 0:35.943 0:38.640 0:35.247
130. Bakbergen Mirmanov 1:49.506 0:35.190 0:38.811 0:35.505
131. Bakbergen Mirmanov 1:56.937 0:35.154 0:38.223 0:43.560
132. Alexander Kramarskiy 2:50.784 1:36.795 0:38.382 0:35.607
133. Alexander Kramarskiy 1:48.675 0:35.157 0:38.442 0:35.076
134. Alexander Kramarskiy 1:48.807 0:35.199 0:38.238 0:35.370
135. Alexander Kramarskiy 1:49.686 0:34.887 0:39.108 0:35.691
136. Alexander Kramarskiy 1:49.329 0:35.436 0:38.775 0:35.118
137. Alexander Kramarskiy 1:48.168 0:35.010 0:38.097 0:35.061
138. Alexander Kramarskiy 1:50.406 0:34.872 0:38.250 0:37.284
139. Alexander Kramarskiy 1:48.750 0:35.700 0:37.932 0:35.118
140. Alexander Kramarskiy 1:48.126 0:35.091 0:37.965 0:35.070
141. Alexander Kramarskiy 1:48.444 0:35.253 0:38.073 0:35.118
142. Alexander Kramarskiy 1:48.216 0:35.148 0:37.833 0:35.235
143. Alexander Kramarskiy 1:48.282 0:35.229 0:37.803 0:35.250
144. Alexander Kramarskiy 1:48.189 0:34.998 0:38.049 0:35.142
145. Alexander Kramarskiy 1:50.892 0:34.995 0:38.166 0:37.731
146. Alexander Kramarskiy 1:48.624 0:35.229 0:38.154 0:35.241
147. Alexander Kramarskiy 1:49.893 0:35.088 0:39.096 0:35.709
148. Alexander Kramarskiy 1:48.450 0:34.896 0:38.139 0:35.415
149. Alexander Kramarskiy 1:49.677 0:35.214 0:39.024 0:35.439
150. Alexander Kramarskiy 1:49.557 0:35.109 0:38.727 0:35.721
151. Alexander Kramarskiy 1:49.371 0:35.178 0:38.592 0:35.601
152. Alexander Kramarskiy 1:48.753 0:35.235 0:38.001 0:35.517
153. Alexander Kramarskiy 1:49.032 0:35.130 0:38.127 0:35.775
154. Alexander Kramarskiy 1:48.921 0:35.460 0:37.935 0:35.526
155. Alexander Kramarskiy 1:50.235 0:34.995 0:38.619 0:36.621
156. Alexander Kramarskiy 1:49.590 0:35.178 0:39.126 0:35.286
157. Alexander Kramarskiy 1:48.957 0:35.061 0:38.274 0:35.622
158. Alexander Kramarskiy 1:55.125 0:40.803 0:38.592 0:35.730
159. Alexander Kramarskiy 1:49.284 0:35.325 0:38.226 0:35.733
160. Alexander Kramarskiy 1:49.320 0:35.241 0:38.316 0:35.763
161. Alexander Kramarskiy 1:56.364 0:35.256 0:39.054 0:42.054
162. Oleg Erkulev 3:00.747 1:46.881 0:38.469 0:35.397
163. Oleg Erkulev 1:48.672 0:35.418 0:38.076 0:35.178
164. Oleg Erkulev 1:48.126 0:35.088 0:37.866 0:35.172
165. Oleg Erkulev 1:48.471 0:34.998 0:38.376 0:35.097
166. Oleg Erkulev 1:48.960 0:35.178 0:38.613 0:35.169
167. Oleg Erkulev 1:48.258 0:34.953 0:38.040 0:35.265
168. Oleg Erkulev 1:48.333 0:35.298 0:37.827 0:35.208
169. Oleg Erkulev 1:47.889 0:35.085 0:37.752 0:35.052
170. Oleg Erkulev 1:48.006 0:34.905 0:38.031 0:35.070
171. Oleg Erkulev 1:48.000 0:35.073 0:37.809 0:35.118
172. Oleg Erkulev 1:48.423 0:35.136 0:38.262 0:35.025
173. Oleg Erkulev 1:47.916 0:34.860 0:38.091 0:34.965
174. Oleg Erkulev 1:47.535 0:34.884 0:37.746 0:34.905
175. Oleg Erkulev 1:47.709 0:34.953 0:37.650 0:35.106
176. Oleg Erkulev 1:48.180 0:35.070 0:37.701 0:35.409
177. Oleg Erkulev 1:48.312 0:34.935 0:37.947 0:35.430
178. Oleg Erkulev 1:47.874 0:35.079 0:37.713 0:35.082
179. Oleg Erkulev 1:48.723 0:35.076 0:38.331 0:35.316
180. Oleg Erkulev 1:48.720 0:35.298 0:38.070 0:35.352
181. Oleg Erkulev 1:49.086 0:35.226 0:38.466 0:35.394
182. Oleg Erkulev 1:50.133 0:35.736 0:38.955 0:35.442
183. Oleg Erkulev 1:50.184 0:35.370 0:38.859 0:35.955
184. Oleg Erkulev 1:50.370 0:35.760 0:38.949 0:35.661
185. Oleg Erkulev 1:50.601 0:36.030 0:38.856 0:35.715
186. Oleg Erkulev 1:52.134 0:35.895 0:40.284 0:35.955
187. Oleg Erkulev 1:51.867 0:35.781 0:38.640 0:37.446
188. Oleg Erkulev 1:53.037 0:38.154 0:38.991 0:35.892
189. Oleg Erkulev 1:50.586 0:35.796 0:38.814 0:35.976
190. Oleg Erkulev 1:51.288 0:37.653 0:38.364 0:35.271
191. Oleg Erkulev 1:48.777 0:35.544 0:38.079 0:35.154
192. Oleg Erkulev 1:50.643 0:35.196 0:38.613 0:36.834
12 Mikhail Bykov / Vladimir Ivanov / Mercedes AMG GT3 gt3 +2 laps 1:48.231 192
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 13:20.337 12:01.632 0:40.572 0:38.133
2. Mikhail Bykov 1:54.648 0:35.784 0:40.410 0:38.454
3. Mikhail Bykov 1:54.564 0:36.501 0:40.407 0:37.656
4. Mikhail Bykov 2:10.107 0:36.879 0:40.278 0:52.950
5. Mikhail Bykov 1:55.491 0:36.930 0:40.668 0:37.893
6. Mikhail Bykov 1:55.581 0:36.675 0:41.115 0:37.791
7. Mikhail Bykov 1:54.210 0:36.738 0:40.149 0:37.323
8. Mikhail Bykov 1:55.053 0:36.699 0:40.434 0:37.920
9. Mikhail Bykov 1:54.906 0:36.753 0:40.521 0:37.632
10. Mikhail Bykov 1:54.582 0:36.681 0:40.269 0:37.632
11. Mikhail Bykov 1:56.700 0:37.095 0:41.586 0:38.019
12. Mikhail Bykov 2:03.126 0:37.647 0:40.839 0:44.640
13. Mikhail Bykov 3:13.929 1:56.460 0:40.146 0:37.323
14. Mikhail Bykov 1:52.569 0:36.114 0:39.807 0:36.648
15. Mikhail Bykov 1:52.005 0:35.874 0:39.567 0:36.564
16. Mikhail Bykov 1:54.264 0:37.920 0:39.789 0:36.555
17. Mikhail Bykov 1:51.069 0:35.808 0:38.784 0:36.477
18. Mikhail Bykov 1:49.683 0:35.472 0:38.316 0:35.895
19. Mikhail Bykov 1:50.226 0:35.595 0:38.535 0:36.096
20. Mikhail Bykov 1:51.285 0:35.394 0:38.307 0:37.584
21. Mikhail Bykov 1:54.102 0:35.481 0:42.810 0:35.811
22. Mikhail Bykov 1:49.080 0:35.367 0:38.100 0:35.613
23. Mikhail Bykov 1:49.881 0:35.925 0:38.286 0:35.670
24. Mikhail Bykov 1:49.371 0:35.157 0:38.484 0:35.730
25. Mikhail Bykov 1:49.533 0:35.343 0:38.460 0:35.730
26. Mikhail Bykov 1:50.196 0:35.190 0:38.955 0:36.051
27. Mikhail Bykov 1:48.504 0:35.109 0:37.893 0:35.502
28. Mikhail Bykov 1:50.103 0:35.442 0:38.640 0:36.021
29. Mikhail Bykov 1:50.265 0:35.253 0:38.760 0:36.252
30. Mikhail Bykov 1:50.106 0:35.463 0:38.523 0:36.120
31. Mikhail Bykov 1:49.080 0:35.283 0:38.013 0:35.784
32. Mikhail Bykov 1:49.467 0:35.292 0:38.355 0:35.820
33. Mikhail Bykov 1:49.917 0:35.958 0:38.304 0:35.655
34. Mikhail Bykov 1:49.416 0:35.250 0:38.538 0:35.628
35. Mikhail Bykov 1:48.909 0:35.151 0:38.277 0:35.481
36. Mikhail Bykov 1:49.608 0:35.385 0:38.097 0:36.126
37. Mikhail Bykov 1:49.407 0:35.319 0:38.049 0:36.039
38. Mikhail Bykov 1:49.914 0:35.400 0:38.373 0:36.141
39. Mikhail Bykov 1:51.618 0:35.322 0:38.361 0:37.935
40. Mikhail Bykov 1:49.551 0:35.286 0:38.331 0:35.934
41. Mikhail Bykov 1:49.170 0:35.319 0:38.178 0:35.673
42. Mikhail Bykov 1:51.144 0:35.244 0:39.165 0:36.735
43. Mikhail Bykov 1:55.827 0:35.439 0:38.406 0:41.982
44. Vladimir Ivanov 3:05.652 1:49.497 0:39.495 0:36.660
45. Vladimir Ivanov 1:50.589 0:35.364 0:39.360 0:35.865
46. Vladimir Ivanov 1:50.586 0:36.462 0:38.475 0:35.649
47. Vladimir Ivanov 1:49.608 0:35.373 0:38.625 0:35.610
48. Vladimir Ivanov 1:50.583 0:35.541 0:39.246 0:35.796
49. Vladimir Ivanov 1:49.332 0:35.307 0:38.466 0:35.559
50. Vladimir Ivanov 1:50.991 0:35.508 0:39.639 0:35.844
51. Vladimir Ivanov 1:49.536 0:35.154 0:38.514 0:35.868
52. Vladimir Ivanov 1:49.434 0:35.289 0:38.487 0:35.658
53. Vladimir Ivanov 1:50.901 0:35.544 0:38.766 0:36.591
54. Vladimir Ivanov 1:49.941 0:35.583 0:38.820 0:35.538
55. Vladimir Ivanov 1:50.238 0:35.238 0:38.829 0:36.171
56. Vladimir Ivanov 1:49.641 0:35.295 0:38.382 0:35.964
57. Vladimir Ivanov 1:49.158 0:35.103 0:38.484 0:35.571
58. Vladimir Ivanov 1:49.884 0:35.604 0:38.595 0:35.685
59. Vladimir Ivanov 1:49.800 0:35.292 0:38.871 0:35.637
60. Vladimir Ivanov 1:49.278 0:35.358 0:38.475 0:35.445
61. Vladimir Ivanov 1:49.251 0:35.406 0:38.448 0:35.397
62. Vladimir Ivanov 1:49.617 0:35.403 0:38.661 0:35.553
63. Vladimir Ivanov 1:50.307 0:35.760 0:39.168 0:35.379
64. Vladimir Ivanov 1:49.026 0:35.205 0:38.640 0:35.181
65. Vladimir Ivanov 1:49.233 0:35.235 0:38.271 0:35.727
66. Vladimir Ivanov 1:48.735 0:35.367 0:38.067 0:35.301
67. Vladimir Ivanov 1:49.440 0:35.598 0:38.217 0:35.625
68. Vladimir Ivanov 1:49.404 0:35.217 0:38.487 0:35.700
69. Vladimir Ivanov 1:48.720 0:35.085 0:38.196 0:35.439
70. Vladimir Ivanov 1:49.671 0:35.169 0:38.694 0:35.808
71. Vladimir Ivanov 1:50.724 0:35.823 0:38.925 0:35.976
72. Vladimir Ivanov 1:51.249 0:35.400 0:39.651 0:36.198
73. Vladimir Ivanov 1:50.457 0:35.385 0:39.078 0:35.994
74. Vladimir Ivanov 1:49.152 0:35.505 0:38.370 0:35.277
75. Vladimir Ivanov 1:56.700 0:35.799 0:38.643 0:42.258
76. Mikhail Bykov 2:52.719 1:37.326 0:38.754 0:36.639
77. Mikhail Bykov 1:49.860 0:35.328 0:38.592 0:35.940
78. Mikhail Bykov 1:49.599 0:35.448 0:38.742 0:35.409
79. Mikhail Bykov 1:49.404 0:35.334 0:38.331 0:35.739
80. Mikhail Bykov 1:49.377 0:35.265 0:38.388 0:35.724
81. Mikhail Bykov 1:49.092 0:35.271 0:38.196 0:35.625
82. Mikhail Bykov 1:49.248 0:35.265 0:38.148 0:35.835
83. Mikhail Bykov 1:50.619 0:35.724 0:38.949 0:35.946
84. Mikhail Bykov 1:49.671 0:35.403 0:38.082 0:36.186
85. Mikhail Bykov 1:49.947 0:35.307 0:38.550 0:36.090
86. Mikhail Bykov 1:58.425 0:35.697 0:39.861 0:42.867
87. Vladimir Ivanov 2:51.867 1:37.581 0:38.748 0:35.538
88. Vladimir Ivanov 1:49.602 0:35.604 0:38.607 0:35.391
89. Vladimir Ivanov 1:48.951 0:35.232 0:38.352 0:35.367
90. Vladimir Ivanov 1:48.639 0:35.199 0:38.181 0:35.259
91. Vladimir Ivanov 1:48.465 0:35.202 0:38.079 0:35.184
92. Vladimir Ivanov 1:49.368 0:35.103 0:38.817 0:35.448
93. Vladimir Ivanov 1:49.113 0:35.262 0:38.370 0:35.481
94. Vladimir Ivanov 1:49.764 0:35.436 0:38.541 0:35.787
95. Vladimir Ivanov 1:49.368 0:35.529 0:38.370 0:35.469
96. Vladimir Ivanov 1:49.371 0:35.541 0:38.325 0:35.505
97. Vladimir Ivanov 1:49.338 0:35.610 0:38.271 0:35.457
98. Vladimir Ivanov 1:49.887 0:35.250 0:39.039 0:35.598
99. Vladimir Ivanov 1:49.338 0:35.247 0:38.421 0:35.670
100. Vladimir Ivanov 1:49.521 0:35.559 0:38.541 0:35.421
101. Vladimir Ivanov 1:49.236 0:35.394 0:38.448 0:35.394
102. Vladimir Ivanov 1:49.029 0:35.328 0:38.328 0:35.373
103. Vladimir Ivanov 1:50.202 0:35.526 0:38.703 0:35.973
104. Vladimir Ivanov 1:49.965 0:35.391 0:39.324 0:35.250
105. Vladimir Ivanov 1:50.538 0:35.532 0:38.895 0:36.111
106. Vladimir Ivanov 1:50.046 0:35.523 0:39.177 0:35.346
107. Vladimir Ivanov 1:51.420 0:35.253 0:38.766 0:37.401
108. Vladimir Ivanov 1:50.118 0:35.916 0:38.304 0:35.898
109. Vladimir Ivanov 1:50.040 0:35.295 0:39.141 0:35.604
110. Vladimir Ivanov 1:50.055 0:35.970 0:38.667 0:35.418
111. Vladimir Ivanov 1:49.689 0:35.697 0:38.289 0:35.703
112. Vladimir Ivanov 1:50.751 0:35.364 0:39.180 0:36.207
113. Vladimir Ivanov 1:49.395 0:35.436 0:38.460 0:35.499
114. Vladimir Ivanov 1:49.368 0:35.154 0:38.559 0:35.655
115. Vladimir Ivanov 1:49.887 0:35.466 0:38.664 0:35.757
116. Vladimir Ivanov 1:50.097 0:35.895 0:38.499 0:35.703
117. Vladimir Ivanov 1:51.198 0:36.039 0:38.919 0:36.240
118. Vladimir Ivanov 1:52.413 0:37.047 0:39.231 0:36.135
119. Vladimir Ivanov 1:49.092 0:35.352 0:38.178 0:35.562
120. Vladimir Ivanov 1:49.959 0:35.115 0:39.066 0:35.778
121. Vladimir Ivanov 1:48.882 0:35.034 0:38.193 0:35.655
122. Vladimir Ivanov 1:49.809 0:35.232 0:38.652 0:35.925
123. Vladimir Ivanov 1:57.609 0:35.760 0:39.090 0:42.759
124. Mikhail Bykov 2:50.673 1:36.153 0:38.442 0:36.078
125. Mikhail Bykov 1:50.163 0:35.496 0:38.931 0:35.736
126. Mikhail Bykov 1:49.437 0:35.310 0:38.481 0:35.646
127. Mikhail Bykov 1:49.569 0:35.523 0:38.340 0:35.706
128. Mikhail Bykov 1:49.122 0:35.322 0:38.199 0:35.601
129. Mikhail Bykov 1:49.518 0:35.343 0:38.295 0:35.880
130. Mikhail Bykov 1:49.761 0:35.436 0:38.520 0:35.805
131. Mikhail Bykov 1:49.017 0:35.265 0:38.328 0:35.424
132. Mikhail Bykov 1:48.960 0:35.295 0:38.082 0:35.583
133. Mikhail Bykov 1:50.283 0:35.292 0:38.958 0:36.033
134. Mikhail Bykov 1:49.752 0:35.304 0:38.364 0:36.084
135. Mikhail Bykov 1:52.521 0:35.331 0:40.260 0:36.930
136. Mikhail Bykov 2:16.353 1:02.010 0:38.622 0:35.721
137. Mikhail Bykov 1:48.726 0:35.058 0:38.109 0:35.559
138. Mikhail Bykov 1:49.062 0:35.199 0:38.244 0:35.619
139. Mikhail Bykov 1:48.996 0:34.995 0:38.268 0:35.733
140. Mikhail Bykov 1:48.951 0:35.136 0:38.175 0:35.640
141. Mikhail Bykov 1:50.535 0:35.388 0:38.232 0:36.915
142. Mikhail Bykov 1:49.989 0:35.241 0:38.499 0:36.249
143. Mikhail Bykov 1:49.386 0:35.364 0:38.307 0:35.715
144. Mikhail Bykov 1:50.844 0:35.232 0:38.991 0:36.621
145. Mikhail Bykov 1:49.278 0:35.232 0:38.436 0:35.610
146. Mikhail Bykov 1:50.685 0:36.042 0:38.685 0:35.958
147. Mikhail Bykov 1:54.174 0:35.250 0:38.262 0:40.662
148. Mikhail Bykov 1:49.614 0:35.325 0:38.352 0:35.937
149. Mikhail Bykov 1:49.371 0:35.238 0:38.316 0:35.817
150. Mikhail Bykov 1:49.869 0:35.493 0:38.592 0:35.784
151. Mikhail Bykov 1:49.932 0:36.054 0:38.343 0:35.535
152. Mikhail Bykov 1:53.154 0:35.583 0:41.529 0:36.042
153. Mikhail Bykov 1:49.545 0:35.283 0:38.190 0:36.072
154. Mikhail Bykov 1:50.685 0:35.655 0:38.859 0:36.171
155. Mikhail Bykov 1:49.644 0:35.373 0:38.511 0:35.760
156. Mikhail Bykov 1:51.438 0:37.362 0:38.367 0:35.709
157. Mikhail Bykov 1:49.401 0:35.286 0:38.274 0:35.841
158. Mikhail Bykov 1:50.484 0:36.297 0:38.595 0:35.592
159. Mikhail Bykov 1:49.131 0:35.454 0:38.217 0:35.460
160. Mikhail Bykov 1:57.027 0:35.538 0:39.201 0:42.288
161. Mikhail Bykov 2:51.867 1:37.575 0:38.199 0:36.093
162. Mikhail Bykov 1:50.388 0:35.298 0:38.841 0:36.249
163. Mikhail Bykov 1:49.446 0:35.232 0:38.553 0:35.661
164. Mikhail Bykov 1:49.635 0:35.106 0:38.898 0:35.631
165. Mikhail Bykov 1:49.524 0:35.232 0:38.280 0:36.012
166. Mikhail Bykov 1:50.094 0:36.240 0:38.085 0:35.769
167. Mikhail Bykov 1:49.200 0:35.106 0:38.520 0:35.574
168. Mikhail Bykov 1:48.477 0:34.953 0:38.160 0:35.364
169. Mikhail Bykov 1:49.098 0:35.133 0:38.259 0:35.706
170. Mikhail Bykov 1:48.993 0:35.154 0:38.235 0:35.604
171. Mikhail Bykov 1:49.944 0:35.715 0:38.523 0:35.706
172. Mikhail Bykov 1:50.043 0:36.006 0:38.220 0:35.817
173. Mikhail Bykov 1:48.231 0:35.103 0:38.073 0:35.055
174. Mikhail Bykov 1:49.956 0:35.271 0:37.920 0:36.765
175. Mikhail Bykov 1:48.612 0:35.115 0:37.944 0:35.553
176. Mikhail Bykov 1:48.903 0:35.148 0:38.034 0:35.721
177. Mikhail Bykov 1:48.756 0:35.133 0:38.238 0:35.385
178. Mikhail Bykov 1:50.007 0:35.367 0:38.859 0:35.781
179. Mikhail Bykov 1:48.885 0:34.938 0:38.016 0:35.931
180. Mikhail Bykov 1:48.747 0:35.244 0:38.160 0:35.343
181. Mikhail Bykov 1:49.584 0:35.577 0:38.148 0:35.859
182. Mikhail Bykov 1:49.320 0:35.022 0:38.343 0:35.955
183. Mikhail Bykov 1:48.390 0:35.076 0:37.959 0:35.355
184. Mikhail Bykov 1:49.110 0:35.163 0:38.406 0:35.541
185. Mikhail Bykov 1:48.912 0:35.208 0:38.187 0:35.517
186. Mikhail Bykov 1:48.957 0:35.247 0:38.055 0:35.655
187. Mikhail Bykov 1:48.414 0:35.109 0:37.779 0:35.526
188. Mikhail Bykov 1:49.176 0:35.208 0:38.172 0:35.796
189. Mikhail Bykov 1:49.284 0:35.037 0:38.418 0:35.829
190. Mikhail Bykov 1:49.800 0:35.220 0:38.733 0:35.847
191. Mikhail Bykov 1:49.818 0:35.583 0:38.310 0:35.925
192. Mikhail Bykov 1:49.956 0:35.625 0:38.199 0:36.132
13 Stanislav Repakov / Dmitry Gorodetsky / Maksim Morozov / Bentley Continental GT3 gt3 +2 laps 1:48.399 192
# name lap time s1 s2 s3
1. Stanislav Repakov 12:15.867 10:54.156 0:43.641 0:38.070
2. Stanislav Repakov 1:55.569 0:37.296 0:40.467 0:37.806
3. Stanislav Repakov 1:55.179 0:36.474 0:41.004 0:37.701
4. Stanislav Repakov 1:54.696 0:37.164 0:40.041 0:37.491
5. Stanislav Repakov 1:54.021 0:36.462 0:40.224 0:37.335
6. Stanislav Repakov 1:54.036 0:36.342 0:40.233 0:37.461
7. Stanislav Repakov 1:53.619 0:36.246 0:40.092 0:37.281
8. Stanislav Repakov 1:54.327 0:36.600 0:40.179 0:37.548
9. Stanislav Repakov 2:00.276 0:36.261 0:40.170 0:43.845
10. Maksim Morozov 2:57.141 1:37.410 0:41.601 0:38.130
11. Maksim Morozov 1:54.396 0:36.435 0:40.395 0:37.566
12. Maksim Morozov 1:53.676 0:36.375 0:39.963 0:37.338
13. Maksim Morozov 1:54.894 0:36.366 0:40.503 0:38.025
14. Maksim Morozov 1:54.444 0:36.726 0:40.740 0:36.978
15. Maksim Morozov 1:53.025 0:36.489 0:39.723 0:36.813
16. Maksim Morozov 1:51.723 0:36.033 0:39.258 0:36.432
17. Maksim Morozov 1:51.294 0:35.991 0:38.997 0:36.306
18. Maksim Morozov 1:52.986 0:36.315 0:40.632 0:36.039
19. Maksim Morozov 1:50.226 0:35.787 0:38.724 0:35.715
20. Maksim Morozov 1:51.435 0:35.499 0:38.913 0:37.023
21. Maksim Morozov 1:50.601 0:35.985 0:38.790 0:35.826
22. Maksim Morozov 1:51.591 0:35.595 0:40.281 0:35.715
23. Maksim Morozov 1:49.089 0:35.430 0:38.121 0:35.538
24. Maksim Morozov 1:49.575 0:35.544 0:38.490 0:35.541
25. Maksim Morozov 1:49.302 0:35.586 0:38.244 0:35.472
26. Maksim Morozov 1:49.407 0:35.466 0:38.403 0:35.538
27. Maksim Morozov 1:49.320 0:35.328 0:38.424 0:35.568
28. Maksim Morozov 1:49.356 0:35.508 0:38.385 0:35.463
29. Maksim Morozov 1:49.101 0:35.370 0:38.196 0:35.535
30. Maksim Morozov 1:49.548 0:35.370 0:38.388 0:35.790
31. Maksim Morozov 1:49.452 0:35.475 0:38.418 0:35.559
32. Maksim Morozov 1:49.275 0:35.337 0:38.274 0:35.664
33. Maksim Morozov 1:49.011 0:35.388 0:38.244 0:35.379
34. Maksim Morozov 1:49.284 0:35.364 0:38.340 0:35.580
35. Maksim Morozov 1:49.467 0:35.400 0:38.358 0:35.709
36. Maksim Morozov 1:51.018 0:36.459 0:38.838 0:35.721
37. Maksim Morozov 1:49.680 0:35.517 0:38.454 0:35.709
38. Maksim Morozov 1:51.060 0:35.598 0:38.649 0:36.813
39. Maksim Morozov 1:50.085 0:35.502 0:38.730 0:35.853
40. Maksim Morozov 1:49.626 0:35.556 0:38.412 0:35.658
41. Maksim Morozov 1:50.106 0:36.132 0:38.250 0:35.724
42. Maksim Morozov 2:27.717 0:36.264 0:56.787 0:54.666
43. Dmitry Gorodetsky 4:39.207 3:23.316 0:39.789 0:36.102
44. Dmitry Gorodetsky 1:50.406 0:35.658 0:39.015 0:35.733
45. Dmitry Gorodetsky 1:50.388 0:35.748 0:38.940 0:35.700
46. Dmitry Gorodetsky 1:49.749 0:35.439 0:38.685 0:35.625
47. Dmitry Gorodetsky 1:49.338 0:35.337 0:38.331 0:35.670
48. Dmitry Gorodetsky 1:50.598 0:36.102 0:38.436 0:36.060
49. Dmitry Gorodetsky 1:52.560 0:37.815 0:39.138 0:35.607
50. Dmitry Gorodetsky 1:49.353 0:35.475 0:38.322 0:35.556
51. Dmitry Gorodetsky 1:50.694 0:35.826 0:38.790 0:36.078
52. Dmitry Gorodetsky 1:52.296 0:36.024 0:40.047 0:36.225
53. Dmitry Gorodetsky 1:52.344 0:35.565 0:38.964 0:37.815
54. Dmitry Gorodetsky 1:49.599 0:35.361 0:38.562 0:35.676
55. Dmitry Gorodetsky 1:49.746 0:35.433 0:38.499 0:35.814
56. Dmitry Gorodetsky 1:50.433 0:35.304 0:39.342 0:35.787
57. Dmitry Gorodetsky 1:49.443 0:35.412 0:38.502 0:35.529
58. Dmitry Gorodetsky 1:49.530 0:35.313 0:38.457 0:35.760
59. Dmitry Gorodetsky 1:49.413 0:35.373 0:38.343 0:35.697
60. Dmitry Gorodetsky 1:49.683 0:35.364 0:38.430 0:35.889
61. Dmitry Gorodetsky 1:49.692 0:35.472 0:38.631 0:35.589
62. Dmitry Gorodetsky 1:49.680 0:35.340 0:38.691 0:35.649
63. Dmitry Gorodetsky 1:49.653 0:35.355 0:38.454 0:35.844
64. Dmitry Gorodetsky 1:50.415 0:35.736 0:38.958 0:35.721
65. Dmitry Gorodetsky 1:50.505 0:35.454 0:38.427 0:36.624
66. Dmitry Gorodetsky 1:49.521 0:35.457 0:38.340 0:35.724
67. Dmitry Gorodetsky 1:50.727 0:35.520 0:39.150 0:36.057
68. Dmitry Gorodetsky 1:49.833 0:35.706 0:38.457 0:35.670
69. Dmitry Gorodetsky 1:50.421 0:35.586 0:38.328 0:36.507
70. Dmitry Gorodetsky 1:50.676 0:35.382 0:38.676 0:36.618
71. Dmitry Gorodetsky 1:51.705 0:35.658 0:39.678 0:36.369
72. Dmitry Gorodetsky 1:49.884 0:35.286 0:38.622 0:35.976
73. Dmitry Gorodetsky 1:50.940 0:35.709 0:39.147 0:36.084
74. Dmitry Gorodetsky 1:51.981 0:37.404 0:38.769 0:35.808
75. Dmitry Gorodetsky 1:50.457 0:35.316 0:38.922 0:36.219
76. Dmitry Gorodetsky 1:50.136 0:35.619 0:38.622 0:35.895
77. Dmitry Gorodetsky 1:49.812 0:35.367 0:38.571 0:35.874
78. Dmitry Gorodetsky 1:50.463 0:35.565 0:38.616 0:36.282
79. Dmitry Gorodetsky 1:56.928 0:35.412 0:38.634 0:42.882
80. Stanislav Repakov 2:59.898 1:45.534 0:38.739 0:35.625
81. Stanislav Repakov 1:50.424 0:36.093 0:38.685 0:35.646
82. Stanislav Repakov 1:49.884 0:35.400 0:38.529 0:35.955
83. Stanislav Repakov 1:48.795 0:35.232 0:38.040 0:35.523
84. Stanislav Repakov 1:48.900 0:35.274 0:38.031 0:35.595
85. Stanislav Repakov 1:48.963 0:35.352 0:38.154 0:35.457
86. Stanislav Repakov 1:49.560 0:35.202 0:38.550 0:35.808
87. Stanislav Repakov 1:48.891 0:35.277 0:38.025 0:35.589
88. Stanislav Repakov 1:48.645 0:35.160